Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Principal Letter - February

Dear Parents/Guardians,

It is almost Sportlov already and the start of Spring term has flown by as it has been full of action. Teachers and Mentors have been working hard to create a positive learning experience for all students and make school an engaging place of learning. We have had school trips to Vikingaliv for Grade 4, Grade 5 Swimming and of course our wonderful winter sports day where all students got to enjoy winter at its best, perhaps cross country skiing or ice skating. We have also had our third house breakfast on Monday mornings hosted by Peterson House and the House Basketball competitions. With Peterson House currently in the lead we look forward to the upcoming debate and chess competitions to see who the winning house will be! Of course we have also had our second round of development talks where we thank you for your active participation to support our students set their academic goals for the term and focus on their learning, which is why we are here!

Working together
We all agree that a prerequisite for learning is the calm and safe learning environment which we promise to you and the students. Last term we implemented the email communication home for broken responsibilities and it is has been very good to receive such positive feedback from many of you who appreciate this close communication as it does allow you to have the learning conversation with the students at home. Of course, as a school, we have to have the learning conversation with the student here first and then record the broken responsibility. But, together with you, we are taking a collective responsibility to create the calm and safe learning environment together. As it is teamwork and our close cooperation which will sustain the calm and safe learning environment we all want and I thank you for your continued support with this! We also want to put equal weighting on the positive examples we see everyday here at IES Årsta and therefore we will also soon be communicating home the community heros received by students each day! We also hope you appreciate the monthly mentor phone call, which are happening this week, to keep you updated on events at school.

Application for leave
We are happy to report Applications for Leave can now be completed online through Schoolsoft. Scroll down to 'Attendance' in your Schoolsoft menu and select 'Application for Leave' to complete it. Your application will then be processed and you will then be informed of the outcome through Schoolsoft. This is a much more efficient way for us to complete these together.

Development Talks and Mid Term Reports
​​​​​​As the students have now set their academic goals for the term we want them to pursue the high expectations teachers set for them everyday. Please follow up with your children how they are progressing towards these goals and keep in mind the next ‘check in’ on those goals is the Mid Term Reports on 22 March. If your children need an extra challenge please encourage them to attend tutorials each week as this is a great opportunity for them to challenge themselves that little bit extra.

Traffic Safety
As I have posted on Schoolsoft, the traffic situation outside our school has changed again as Stockholm Energi will be carrying out large road works directly in front of our school on Sköntorpsvägen. For safety reasons please only use the bus stop Vättersvägen, then use the nearby crossing to cross the road and walk along the footpath to school. By Car, the drop off  is still safely done on Vättersvägen, then students walk along the footpath to school. Do not park or stop on Sköntorpsvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

Important Upcoming Events
Mentor Phone Call Week
When: Week 8

Sports Holiday
When: Week 9

Mid Term Reports Available on Schoolsoft
When: Friday 22 March 2019.

Subject Teacher Evening
When: Wednesday, 27 March, 2019
How: Bookings open Monday 11 March

Mentor Phone Call Week
When: Week 15

Easter Break
When: Week 16

IES Årsta Spring Fair
When: Saturday, 25 May, 2019

End of Spring Term
When: Wednesday, 12 June, 2019.


The full School calendar for 2018/19 and 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

Sportlovet står för dörren och det känns som att början på vårterminen har flugit förbi – full av händelser. Lärare och mentorer har arbetat hårt för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever och att göra skolan till en engagerad plats för utbildning. Vi har haft skolutflykter till Vikingaliv för årskurs 4, simning för årskurs 5 och naturligtvis vår underbar vinteridrottsdag där alla elever fick njuta av vintern, kanske längdskidåkning eller skridskoåkning. Vi har också haft vår tredje elevhusfrukost på måndagsmorgnar, denna gång anordnad av elevhuset Peterson, och basketturnering. Med elevhuset Peterson i ledingen just nu ser vi fram emot de kommande debatt- och schacktävlingarna för att se vilket det vinnande huset kommer att bli! Sedan, icke att förglömma, vi har också haft vårt andra utvecklingssamtal för året. Där vill vi passa på och tacka för ditt aktiva deltagande för att stödja våra elever att sätta sina lärandemål för terminen och fokusera på sitt lärande, vilket är anledningen till att vi är här!

Arbeta tillsammans
Vi är alla överens om att en förutsättning för lärande är den lugna och trygga inlärningsmiljö som vi lovar er och eleverna. Förra terminen införde vi kommunikation via e-post för brutna ansvarsområden och det har varit väldigt bra att få en sådan positiv feedback från många av er som uppskattar denna nära kommunikation, eftersom det gör det möjligt för er att ha uppföljande samtal med eleverna hemma. Naturligtvis måste först och främst vi som skola ha ett lärande samtal med eleven och sedan dokumentera en R&R. Men tillsammans med dig tar vi ett gemensamt ansvar för att skapa en lugn och trygg skolmiljö tillsammans. Då det är teamwork och vårt nära samarbete som kommer att upprätthålla den lugna och trygga inlärningsmiljön vi alla vill ha och jag tackar för ert fortsatta stöd med detta! Vi vill också lägga samma vikt på de positiva exemplen vi ser varje dag här på IES Årsta och kommer därför snart att även informera er om de community heros som eleverna får varje dag! Vi hoppas också att du uppskattar telefonsamtalen från mentorerna varje månad, som händer denna vecka, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i skolan.

Ledighetsansökan
En god nyhet är att ledighetsansökningar nu kan genomföras online via Schoolsoft. Bläddra ner till "Närvaro" i din Schoolsoft-meny och välj "Application for Leave" för att slutföra det. Din ansökan kommer sedan att behandlas och du kommer då att bli informerad om resultatet via Schoolsoft. Detta är ett mycket effektivare sätt för oss att fylla i dessa tillsammans.

Utvecklingssamtal och mitterminsrapporter
Eftersom eleverna nu har satt sina lärandemål för terminen vill vi att de ska sträva att leva upp till de höga förväntningarna som lärarna ställer på dem varje dag. Vänligen följ upp med dina barn hur de går vidare mot dessa mål och kom ihåg nästa "titt" på dessa mål är mitterminsrapporterna den 22 mars. Om dina barn behöver en extra utmaning, uppmuntra dem att delta i tutorials varje vecka, eftersom det är en utmärkt möjlighet för dem att utmana sig själva lite extra.

Trafiksäkerhet
Som jag har skrivit på Schoolsoft har trafiksituationen utanför skolan förändrats, eftersom Stockholm Energi utför stora vägarbeten precis framför skolan på Sköntorpsvägen. Av säkerhetsskäl, använd endast busshållplatsen Vättersvägen, använd sedan den närliggande korsningen för att korsa vägen och gå längs gångvägen till skolan. Med bil går det fortfarande att stiga av säkert på Vättersvägen, sedan går eleverna längs gångvägen till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen. Tack för att du bidrar till våra elevers säkerhet.

Viktiga kommande händelser
Samtal från mentorer vecka
När: Vecka 8

Sportlov
När: Vecka 9

Mitterminsapporter tillgängligt på Schoolsoft
När: Fredag 22 Mars 2019.

Ämneslärarkväll
När: Onsdag, 27 Mars, 2019
Hur: Bokningar öppnar Måndag 11 Mars

Samtal från mentorer-vecka
När: Vecka 15

Påsklov
När: Vecka 16

IES Årsta Vårmässa
När: Lördag, 25 Maj, 2019

Sista dagen på vårterminen
När: Onsdag, 12 Juni, 2019.


Skolkalendern för 2018/19 och 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor

From the Principal

Principal Letter - End of Term Letter 2018

Dear Parents/Guardians,

Thank you for another action packed and positive term here at IES Årsta. As we grow larger and build our community it is important to remind ourselves of who we are and what we value. Building our positive and respectful atmosphere through ‘tough love’. Developing the bilingualism among our students, and always having high expectations in everything we do. Together with you, we make this happen for our students and your children! Thank you for your support through this journey and in particular building the close bonds within our school community this term. We hope the students and yourselves have a restful break and we look forward to reflecting on the End of Term reports and Grades together at the development talks in January.

Staff Changes
As previously mentioned we have some staff changes in January.  Throughout January we will be saying farewell now to four staff members, Mr Tufvesson, Ms Sandenskog, Mr Gallagher and Ms Dahlberg. While our Academic Manager Ms Lergesjö will be taking maternity leave from January 19, 2019 with her second child due. We look forward to welcoming the new members of our team from January. First Ms Brink will join us to take over Grade 8 Swedish and mentorship in 8A. Mr Rydberg will join us to start teaching Grade 8 SO. Mr Moutsinas will join us to teach Swedish/SvA and also mentor in 5D. Mr Connors will join us from Australia to teach Grade 7 and 8 English and mentor in 8B. We also will welcome Ms Ribohn as our new Academic Manager from February 2019. I know the new staff are very excited to join our team and meet you and the students in the new year.

End of Term Reports and Grades
Students in Grade 6, 7 & 8 will receive their term grades during week 51. These will be published on Schoolsoft and printed out for the students. Students in Grade 4 & 5 will receive updated feedback on their knowledge requirements in all subjects via Schoolsoft. It is important to remember that these are a summative reflection of their work this Autumn term. We all need to focus on what we need to develop and improve in the future to ensure we grow and develop, as we all can! I encourage you to sit down and have a discussion with your children regarding their academic progress and discuss with them what they need to focus on in their studies after the winter break.

Important Upcoming Events
First Day of Spring Term
When: Tuesday 8 January, 2018

Development Talks
When: Tuesday, 22 January, 2018
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When: Friday 8 February, 2018

Sports Holiday
When: Week 9

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links

Happy Holidays!
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Tack för ännu en händelserik och positiv termin här på IES Årsta. Vi växer, blir större och bygger vidare på vår skola, men samtidigt är det viktigt att påminna sig om vilka vi är och vad vi värdesätter. Att bygga vår positiva och respektfulla atmosfär genom "tuff kärlek". Att utveckla tvåspråkigheten bland våra elever och att alltid ha höga förväntningar i allt vi gör. Tillsammans med er gör vi detta för våra elever och era barn! Tack för ert stöd genom denna resa i allmänhet och i synnerhet i att bygga nära relationer på skolan denna termin. Vi hoppas att ni och eleverna får ett vilsamt lov, även om vi redan ser fram emot att diskutera rapporterna och betygen tillsammans mer er vid utvecklingssamtalen i januari.

Personalförändringar
Som tidigare nämnts har vi några personaländringar i januari. Under januari kommer vi nu att säga farväl till fyra anställda: Mr Tufvesson, Ms Sandenskog, Mr Gallagher och Ms Dahlberg. Vår akademiska ansvariga, Ms Lergesjö, kommer att gå på föräldraledighet från och med den 19 januari 2019 med hennes andra barn. Vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare till vårt team från januari. Först kommer Ms Brink att börja hos oss för att ta över årskurs 8 i svenska och som mentor för 8A. Mr Rydberg kommer att börja hos oss och undervisa SO i årskurs 8. Mr Moutsinas kommer att börja hos oss för att undervisa svenska/SvA och även vara mentor för 5D. Mr Connors kommer till oss från Australien för att undervisa årskurs 7 och 8 i engelska samt för att vara mentor för 8B. Vi kommer också att välkomna Ms Ribohn som vår nya akademiskt ansvariga från februari 2019. Jag vet att den nya personalen ser fram emot att få ansluta till vårt team och att få träffa er och eleverna lagom till det nya året.

Slutrapport och betyg
Elever i årskurs 6, 7 och 8 kommer att få sina betyg för denna termin under vecka 51. Dessa kommer att publiceras på Schoolsoft och skrivas ut till eleverna. Elever i årskurs 4 och 5 får uppdaterad feedback om deras kunskapsnivåer i alla ämnen via Schoolsoft. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en summerande bedömning av deras arbete denna hösttermin. Vi behöver alla fokusera på vad vi behöver utveckla och förbättra i framtiden för att vi ska växa och utvecklas, vilket vi alla kan! Jag uppmuntrar dig att sitta och diskutera med dina barn om deras kunskapsmässiga framsteg och diskutera med dem vad de behöver fokusera på i sina studier efter jullovet.

Viktiga kommande händelser
Första dagen på vårterminen
När: tisdag 8 januari 2018

Utvecklingssamtal
När: tisdag 22 januari 2018
Bokningar tillgängliga på Schoolsoft i januari

Vinteridrottsdag
När: fredag 8 februari 2018

Sportlov
När: vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

God Jul!
Julian Dent
Rektor

From the Principal

Principal Letter - December 2018

Dear Parents/Guardians,

I want to start by thanking you and the parents association for making our recent UN Day a huge success. It was a real celebration of the diversity in our school community and it was great to see so many of you and the students there. A huge thank you in particular to the class parents and parents association for your initiative with this great community event and we look forward to taking it to the next level, next year! Don’t forget to join our parents association or stay up to date with the news at the website below.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
You may recall in week 45 we began sending emails home when students break their  responsibility at school. Before a broken responsibility is recorded a learning conversation happens between the staff member and the student to ensure the students reflect on their responsibilities here at school. Therefore the aim of the email to you is to support another conversation about school and the events of the day between yourself and your child, so together we can ensure we create the calm and safe learning environment we all want. If the school needs to discuss this broken responsibility with you further your mentor will be in contact with you. Thank you for your continued support with this.  

Staff Changes
Unfortunately three staff members have decided to move onto their next challenge in their careers which means we will be saying farewell to Ms Sandenskog, Mr Gallagher and Ms Dahlberg. They will certainly be missed by the students and we wish them all the very best taking on their next challenge. Also, our Academic Manager Ms Lergesjö will be taking maternity leave from January 19, 2019 with her second child due. We look forward to welcoming the new members of our team from January. First Ms Brink will join us to take over Grade 8 Swedish and mentorship in 8A. Mr Rydberg will join us to start teaching Grade 8 SO and Mr Moutsinas will join us to teach Swedish/SvA and also mentor in Grade 5. We also will welcome Ms Ribohn as our new Academic Manager from February 2019. I know the new staff are very excited to join our team and meet you and the students in the new year.

Monthly Phone Call from Mentors
During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. As always we ask you to be available to take the call. If a mentor is not successful in getting in contact with you they will leave a message for you. We hope we can continue to maintain a strong relationship between home and school for the students benefit.

Important Upcoming Events

School Finishes at 14.00 and No Junior Club
When: Friday, 14 December, 2018

Choice Days
When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 17/18 December 2018
Wednesday: 8.30-13.30, 19 December 2018
Junior Club: open as usual on all three choice days

Winter Fair
When: 13.30-15.00, Wednesday 19 December 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018 (no lunch, no Junior Club)
Grade 4&5: 8.15 - 9.30
Grade 6: 9.15-10.15
Grade 7&8: 10.00-11.15

First Day of Spring Term
When: Tuesday 8 January, 2018

Development Talks
When: Tuesday, 22 January, 2018
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When: Friday 8 February, 2018

Sports Holiday
When: Week 9
 

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal


Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Jag vill börja med att tacka er och föräldraföreningen för att ni gjorde FN-dagen till en stor succé. Det var ett riktigt firande av mångfalden i vår skola och det var kul att se så många av er och eleverna där. Ett särskilt stort tack till klassföräldrarna och föräldraföreningen för ert initiativ med detta stora event och vi ser fram emot att ta det till nästa nivå nästa år! Glöm inte att gå med i vår föräldraförening eller hålla dig uppdaterad med nyheterna på hemsidan nedan.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
Ni kanske kommer ihåg att vi började maila hem vecka 45 när eleverna bryter regler i skolan. Innan man får en R&R sker ett samtal mellan personalen och eleven för att säkerställa att eleverna reflekterar här i skolan. Därför syftar mejlet till er till att ha en annan konversation om skolan och dagens händelser mellan er och era barn, så att vi tillsammans kan se till att vi skapar den lugna och lärorika miljön som vi alla vill ha! Om skolan behöver diskutera detta vidare med dig kommer mentorn att kontakta dig. Tack för ert fortsatta stöd med detta.

Personalförändringar
Tyvärr har tre anställda beslutat att gå vidare till nästa utmaning i sina karriärer, vilket innebär att vi kommer säga farväl till Ms Sandenskog, Mr Gallagher och Ms Dahlberg. De kommer att bli saknade av eleverna och vi önskar dem allt det bästa när de antar sina nästa utmaningar. Vår akademiska manager, Ms. Lergesjö, kommer att ta mammaledigt från och med den 19 januari 2019 med hennes andra barn. Vi ser fram emot att välkomna de nya medlemmarna i vårt team från och med januari. Ms Brink kommer att ta över årskurs 8 i svenska och mentorskap för 8A. Mr Rydberg kommer undervisa SO i årskurs 8 och Mr Moutsinas kommer att undervisa svenska/SvA och även vara mentor för årskurs 5. Vi kommer även att välkomna Ms Ribohn som vår nya akademiska manager från och med februari 2019. Jag vet att de nya personalen är väldigt glada över att gå med i vårt team och träffa er och eleverna till det nya året.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 49 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Som vanligt ber vi er att vara redo att besvara dessa samtal. Om en mentor inte får tag på dig kommer de att lämna ett meddelande till dig. Vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla ett starkt samarbete mellan hem och skola till elevernas fördel.

Viktiga kommande händelser

Skolan slutar 14.00 och ingen Junior Club
När: Fredag 14 december, 2018

Choice-dagar
When: Måndag, Tisdag, 8.30-14.30, 17-18 december 2018
Onsdag: 8.30-13.30, 19 december 2018
Junior Club: Öppet som vanligt alla tre choice-dagar

Vintermarknad
När: 13.30-15.00, Onsdag 19 december 2018

Sista dagen på terminen
När: Torsdag 20 december 2018 (ingen lunch-ingen Junior Club)
Årskurs 4&5: 8.15-9.30
Årskurs 6: 9.15-10.15
Årskurs 7&8: 10.00-11.15

Första dagen på vårterminen
När: Tisdag 8 januari 2018

Utvecklingssamtal
När: Tisdag 22 januari 2018

Bokning tillgängligt på Schoolsoft i januari

Vinteridrottsdag
När: Fredag 8 februari 2018

Sportlov
När: Vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor


 

From the Principal

Principal Letter - December 2018

Dear Parents/Guardians,

I want to start by thanking you and the parents association for making our recent UN Day a huge success. It was a real celebration of the diversity in our school community and it was great to see so many of you and the students there. A huge thank you in particular to the class parents and parents association for your initiative with this great community event and we look forward to taking it to the next level, next year! Don’t forget to join our parents association or stay up to date with the news at the website below.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
You may recall in week 45 we began sending emails home when students break their  responsibility at school. Before a broken responsibility is recorded a learning conversation happens between the staff member and the student to ensure the students reflect on their responsibilities here at school. Therefore the aim of the email to you is to support another conversation about school and the events of the day between yourself and your child, so together we can ensure we create the calm and safe learning environment we all want. If the school needs to discuss this broken responsibility with you further your mentor will be in contact with you. Thank you for your continued support with this.  

Staff Changes
Unfortunately three staff members have decided to move onto their next challenge in their careers which means we will be saying farewell to Ms Sandenskog, Mr Gallagher and Ms Dahlberg. They will certainly be missed by the students and we wish them all the very best taking on their next challenge. Also, our Academic Manager Ms Lergesjö will be taking maternity leave from January 19, 2019 with her second child due. We look forward to welcoming the new members of our team from January. First Ms Brink will join us to take over Grade 8 Swedish and mentorship in 8A. Mr Rydberg will join us to start teaching Grade 8 SO and Mr Moutsinas will join us to teach Swedish/SvA and also mentor in Grade 5. We also will welcome Ms Ribohn as our new Academic Manager from February 2019. I know the new staff are very excited to join our team and meet you and the students in the new year.

Monthly Phone Call from Mentors
During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. As always we ask you to be available to take the call. If a mentor is not successful in getting in contact with you they will leave a message for you. We hope we can continue to maintain a strong relationship between home and school for the students benefit.

Important Upcoming Events

School Finishes at 14.00 and No Junior Club
When: Friday, 14 December, 2018

Choice Days
When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 17/18 December 2018
Wednesday: 8.30-13.30, 19 December 2018
Junior Club: open as usual on all three choice days

Winter Fair
When: 13.30-15.00, Wednesday 19 December 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018 (no lunch, no Junior Club)
Grade 4&5: 8.15 - 9.30
Grade 6: 9.15-10.15
Grade 7&8: 10.00-11.15

First Day of Spring Term
When: Tuesday 8 January, 2018

Development Talks
When: Tuesday, 22 January, 2018
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When: Friday 8 February, 2018

Sports Holiday
When: Week 9
 

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal


Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Jag vill börja med att tacka er och föräldraföreningen för att ni gjorde FN-dagen till en stor succé. Det var ett riktigt firande av mångfalden i vår skola och det var kul att se så många av er och eleverna där. Ett särskilt stort tack till klassföräldrarna och föräldraföreningen för ert initiativ med detta stora event och vi ser fram emot att ta det till nästa nivå nästa år! Glöm inte att gå med i vår föräldraförening eller hålla dig uppdaterad med nyheterna på hemsidan nedan.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
Ni kanske kommer ihåg att vi började maila hem vecka 45 när eleverna bryter regler i skolan. Innan man får en R&R sker ett samtal mellan personalen och eleven för att säkerställa att eleverna reflekterar här i skolan. Därför syftar mejlet till er till att ha en annan konversation om skolan och dagens händelser mellan er och era barn, så att vi tillsammans kan se till att vi skapar den lugna och lärorika miljön som vi alla vill ha! Om skolan behöver diskutera detta vidare med dig kommer mentorn att kontakta dig. Tack för ert fortsatta stöd med detta.

Personalförändringar
Tyvärr har tre anställda beslutat att gå vidare till nästa utmaning i sina karriärer, vilket innebär att vi kommer säga farväl till Ms Sandenskog, Mr Gallagher och Ms Dahlberg. De kommer att bli saknade av eleverna och vi önskar dem allt det bästa när de antar sina nästa utmaningar. Vår akademiska manager, Ms. Lergesjö, kommer att ta mammaledigt från och med den 19 januari 2019 med hennes andra barn. Vi ser fram emot att välkomna de nya medlemmarna i vårt team från och med januari. Ms Brink kommer att ta över årskurs 8 i svenska och mentorskap för 8A. Mr Rydberg kommer undervisa SO i årskurs 8 och Mr Moutsinas kommer att undervisa svenska/SvA och även vara mentor för årskurs 5. Vi kommer även att välkomna Ms Ribohn som vår nya akademiska manager från och med februari 2019. Jag vet att de nya personalen är väldigt glada över att gå med i vårt team och träffa er och eleverna till det nya året.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 49 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Som vanligt ber vi er att vara redo att besvara dessa samtal. Om en mentor inte får tag på dig kommer de att lämna ett meddelande till dig. Vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla ett starkt samarbete mellan hem och skola till elevernas fördel.

Viktiga kommande händelser

Skolan slutar 14.00 och ingen Junior Club
När: Fredag 14 december, 2018

Choice-dagar
When: Måndag, Tisdag, 8.30-14.30, 17-18 december 2018
Onsdag: 8.30-13.30, 19 december 2018
Junior Club: Öppet som vanligt alla tre choice-dagar

Vintermarknad
När: 13.30-15.00, Onsdag 19 december 2018

Sista dagen på terminen
När: Torsdag 20 december 2018 (ingen lunch-ingen Junior Club)
Årskurs 4&5: 8.15-9.30
Årskurs 6: 9.15-10.15
Årskurs 7&8: 10.00-11.15

Första dagen på vårterminen
När: Tisdag 8 januari 2018

Utvecklingssamtal
När: Tisdag 22 januari 2018

Bokning tillgängligt på Schoolsoft i januari

Vinteridrottsdag
När: Fredag 8 februari 2018

Sportlov
När: Vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor


 

From the Principal

Principal Letter - October 2018

Dear Parents/Guardians,

As the Autumn leaves fall and the mid term break is coming up it is time to reflect on the academic progress made this term. The teachers have been working hard to ensure the peace and quiet which is needed for learning is in place and are focussing on giving the detailed academic feedback through the mid term reports for the students to reflect on. Mid term reports will be published under the Subject Rubric on Schoolsoft by Friday 26 October and we encourage you to go through this with your child so they can reflect on their learning and take their learning forward after Autumn break. Perhaps they need to attend the tutorials the teachers offer in every subject to challenge themselves or perhaps they need to take more responsibility for their own learning? Whatever it may be, it is always useful to reflect and work out how we can go forward.

UN Day and our Parents Association
First though our parents association and you all have been working hard on creating our first community event together. Our UN Day food festival this Wednesday, 24 October from 15.00. It will be held in the school dining hall and the aim is to celebrate the many different nationalities and cultures we have within our school community and showcase these through a food festival.  We welcome you all to join us and hope to see you there to bring our community together! And don’t forget to please check out the Parents Association’s new website and get involved where you can. You are an important part of our school community and partnering more with you is a focus area to develop this year.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Monthly Phone Call from Mentors or Meeting on UN Day
From week 43, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. However, our mentors will also be present at our UN Day event on Wednesday so we encourage you to come along and catch up with your mentors in person during the UN Day event if you can! Otherwise if you cannot make it please be ready to take those calls this week to keep our cooperation strong.

Subject Teacher Evening
To follow up on our Mid Term Reports and so you are able to meet with our great teachers and discuss your child's progress we are again holding our Subject Teacher Evening on Wednesday, 14 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening
When: Nov. 14th 15.40-19.00
Where: IES Årsta
How: You can book through the link on Schoolsoft News from Monday 5 November.

Rights and Responsibilities
As you may remember from the mentor meeting in August we take our Rights and Responsibilities at IES Årsta seriously to create our calm and safe learning environment. To improve the communication with you we send home Community Hero postcards for students who have received five Community Heroes for contributing in a positive way to our school. Now, from Monday 5 November, emails will be sent to you when your child breaks a responsibility. The aim of this is to support a conversation about school and the events of the day between yourself and your child, so together we can ensure they succeed for their future. If the school needs to discuss this broken responsibility with you further your mentor will be in contact with you. Thank you for your support with this.  

Important Upcoming Events
UN Day Food Festival
When: 15.00, Wednesday 24 October, 2018

Autumn Break (No classes or junior club)
Week 44

Subject Teacher Evening
When: 15.40-19.00, Wednesday, 14 November, 2018

Study Day (No classes or junior club)
When: Monday, 26 November, 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.
 

Look forward to seeing you at the UN Day event!

Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Höstlöven faller ner och höstlovet är på väg. Så det är dags att reflektera över de lärandemål som har nåtts denna termin. Lärarna har arbetat hårt för att se till att den lugn och ro som behövs för att kunna lära sig är på plats och fokuserar nu på att ge en detaljerad och överblickbar återkoppling genom mitterminsomdömena som eleverna kan reflektera över. Dessa kommer att publiceras under ämnesrubriken på schoolsoft fredagen 26 oktober och vi uppmuntrar dig att gå igenom detta med ditt barn så att de kan reflektera över sitt lärande och gå framåt med studierna efter höstlovet. De kanske behöver delta på de tutorials som lärarna erbjuder i varje ämne för att utmana sig själva eller så kanske de behöver ta mer ansvar för sitt eget lärande. Vad det än kan vara, är det alltid användbart att reflektera och komma på hur vi kan gå vidare.

FN-dag och vår föräldraförening
Vår föräldraförening och ni har alla arbetat hårt för att skapa vårt första gemensamma event tillsammans. Vår FN-matfestival hålls i matsalen onsdagen 24 oktober kl. 15. Syftet är att uppmärksamma de många olika nationaliteterna och kulturerna vi har på vår skola och visa dem genom en matfestival. Vi välkomnar er alla att vara med oss och hoppas vi ses där för en gemensam upptäcktsresa! Och glöm inte att kolla in föräldraföreningens nya hemsida och bli involverad där du kan. Du är en viktig del av vår skola och ett fokusområde att utveckla detta år.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Samtal från mentorer månadsvis eller ses under FN-dagen
Under vecka 42 kommer mentorer att ringa hem för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Dessutom kommer våra mentorer även att delta på vårt FN-event på onsdagen så vi uppmuntrar dig att komma dit och träffa dina mentorer personligen under FN-eventet om du kan! Om du inte har möjlighet att komma, vänligen var redo att besvara dessa samtal denna vecka för att hålla vårt samarbete starkt.

Ämneslärarkväll
För att följa upp mitterminsomdömnena, träffa våra fantastiska lärare och diskutera ditt barns utveckling håller vi återigen vår ämneslärarkväll onsdagen 14 november 15.40−19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10-minuters-möte med någon ämneslärare för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.

Vad: Ämneslärarkväll
När: 14 nov. 15.40−19.00

Var: IES Årsta
Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft Nyheter från och med måndagen 5 november.

Ordningsregler
Som ni kanske minns från mentorsträffen i augusti så håller vi hårt på ordningsreglerna för att säkerställa en trygg och säker lärandemiljö. I syfte att vässa kommunikationen med er så skickar vi ut Community Hero-kort när en elev har fått fem utnämningar som Community Hero efter att ha bidragit positivt till skolan. Dessutom, från måndag 5 november, kommer vi skicka ut e-mail när barnet har brutit mot en ordningsregel. Målet är ge er underlag för en diskussion i hemmet mellan er som vårdnadshavare och barnet som vad som har hänt, så att vi gemensamt kan se till att alla får en välfungerande skolvardag. Om skolan skulle vilja följa upp ytterligare så kommer mentor höra av sig till er. Tack för ert stöd med detta.

Viktiga kommande händelser
FN-matfestival
När: 15.00 onsdag 24 oktober 2018

Höstlov (Inga lektioner eller junior club)
Vecka 44

Ämneslärarkväll
När: Onsdag 14 november 2018

Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: Måndag 26 november 2018

Sista dagen på höstterminen
När: Torsdag 20 december 2018


Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Ser fram emot att träffa dig på FN-eventet!

Julian Dent
Rektor
 

From the Principal

Principal Letter - September

Dear Parents/Guardians,

We are now five weeks into the new school year and the students have mixed into their new classes and made many new friendships. We understand this process is a challenge, but it is very impressive how the young students embrace this with resilience and positivity. As the students settle into their new routines it is time to focus on the learning and developing their skills in all subjects. In particular the students should focus on the goals they set themselves during their development talks recently. The teachers work incredibly hard to ensure the planning, tasks and homeworks are posted on Schoolsoft to support the students to take responsibility for their own learning.  I encourage you to login to Schoolsoft every week to keep up with the students work, discuss and support them with their progress and reflect on their development goals throughout the term. Together with the support from both of us it helps them overcome the challenges and build resilience for their future.

Monthly Phone Call from Mentors
This week during week 39, mentors will be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. It is an opportunity for the mentors to also raise important items which may have come up in the past month. Please be ready to take those calls this week to keep our cooperation strong.

Walk for Water
Last Thursday students in all Grades had the entire day together as a mentor class and with their mentor teachers to bond, strengthen their friendships and create a positive learning environment within each class. For Grade 4-7 this meant participating in the ‘walk for water’ which raised funds for AMREF and their project which supports communities in Ethiopia to have improved access to drinking water. The students did an excellent job to raise funds for a great cause and the walk itself ensured the students could relate and gain an understanding of those they are raising the money for.

Security
Our school is located very centrally in Stockholm and because of this students are exposed to a large community outside of school. Two students have recently been inappropriately approached by members of the public while off the school campus on their way from school and the other around the wider Årsta suburb. Please ensure you speak to your children about safety while travelling outside of school to ensure they do keep safe. We as a school also discuss this with them and as you know we take safety seriously on campus and operate a closed campus. We ask when you do visit our school please sign in at reception while in our school building.

Study Days
Just a reminder that study days and development talk days on our school calendar are days when students do not attend school and junior club is closed. These days can be used for the students to complete homework, prepare for assessments or catch up on missed work.

Parents Association
Our parents association held their annual general meeting on Thursday 20 September and elected the new representatives for this year. They are planning some exciting school community events and would like all of you to be involved. UN Day is the first such event on October 24, 2018. Please check out their new website and get involved where you can! This is an important part of our school community and a focus area to develop this year.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Important Upcoming Events
Parent Social Media Lecture by Niclas Ottosson
When: 17.30-18.30, Wednesday 3 October, 2018

Study Day (No classes or junior club)
When: Friday, 5 October, 2018

Autumn Break (No classes or junior club)
Week 44

Subject Teacher Evening
When:
Wednesday, 14 November, 2018

Study Day (No classes or junior club)
When:
Monday, 26 November, 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Vi är nu fem veckor in på det nya skolåret och eleverna har delats in i nya klasser och fått många nya vänner. Vi vet att denna process kan vara en utmaning, men det är väldigt imponerande att se hur de unga eleverna har gjort detta med gott mod och positivitet. Nu när eleverna har börjat komma in i sina nya rutiner är det dags att fokusera på lärandet och att utveckla färdigheter i alla ämnen. I synnerhet bör eleverna fokusera på de mål som de själva satte upp nyligen under utvecklingssamtalen. Lärarna arbetar oerhört hårt för att säkerställa att planeringen, uppgifterna och läxorna publiceras på Schoolsoft för att hjälpa eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. Jag uppmanar dig att logga in på Schoolsoft varje vecka för att ha koll på elevernas arbete, diskutera och stödja dem i deras utveckling och reflektera över deras utvecklingsmål under hela terminen. Tillsammans med stödet från oss båda hjälper det dem att övervinna utmaningarna och stärkta kunna ta sig an framtiden.

Samtal från mentorer månadsvis
Denna veckan under vecka 39 kommer mentorer att ringa hem för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Det är en möjlighet för mentorerna att även lyfta upp viktiga saker som kan ha kommit upp under den senaste månaden. Vänligen var redo att besvara dessa samtal denna vecka, allt för en starkt samarbete mellan hem och skola.

‘Walk for Water’
Förra torsdagen var eleverna i alla klasser tillsammans hela dagen i sin mentorsklass och med sina mentorer för att bonda, stärka deras vänskap och skapa en positiv lärandemiljö i varje klass. För årskurs 4−7 innebar detta att de deltog i "walk for water", vilket samlade in pengar till AMREF och deras projekt som stöder samhällen i Etiopien för att få bättre tillgång till dricksvatten. Eleverna gjorde ett utmärkt jobb för att samla in pengar till välgörenhet och promenaden i sig gjorde att eleverna kunde relatera och få en förståelse för dem som de samlade in pengarna för.

Säkerhet
Vår skola ligger väldigt centralt i Stockholm och det gör att eleverna till och från skolan rör sig över ett stort område. Två elever har nyligen erfarit oönskat närmande från allmänheten, den ena på väg hem från skolan och den andra omkring Årstas ytterområde. Se till att ni pratar med era barn om säkerhet när de åker till/från skolan för att de ska vara trygga. Vi som skola diskuterar också detta med dem, och som ni vet tar vi säkerhet på allvar på skolan. Det gör exv. att skolan är stängd för obehöriga under dagen. Vi ber alltid besökare att skriva in sig i receptionen när de kommer till vår skola.

Studiedagar
Bara en påminnelse om att studiedagar och dagar för utvecklingssamtal på vår skolkalender är dagar då eleverna inte går till skolan och Junior club håller stängt. Dessa dagar kan eleverna använda för att göra klart läxor, förbereda sig inför inlämningar etc. eller ta igen missat arbete.

Föräldraförening
Vår föräldraförening höll sin årsstämma torsdagen den 20 september och valde ny styrelse för detta år. De planerar flera spännande skolevent och önskar att alla engagerar sig. FN-dagen 24 oktober 2018 är den första händelsen. Kolla in deras nya hemsida och bidra där ni kan! Det här är en viktig del av vår skola och ett fokusområde att utveckla i år.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Viktiga kommande händelser
Föreläsning för föräldrar om sociala medier av Niclas Ottosson
När: 17.30−18.30, onsdag 3 oktober, 2018

Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: fredag 5 oktober, 2018

Höstlov (Inga lektioner eller junior club)
Vecka 44

Ämneslärarkväll
När: onsdag 14 november, 2018

Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: måndag 26 november, 2018

Sista dagen på höstterminen
När: torsdag 20 december, 2018

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor
 

From the Principal

Welcome back to IES Årsta!

Dear Parents/Guardians,

Welcome back to IES Årsta for the 2018/19 school year. We are honoured and grateful that you have instilled your confidence in us to continue to nurture and educate your child. We take on this task with a deep sense of responsibility as we shape their future everyday.

As we move into this new academic year as a school it is time to ensure we build on our knowledge and experience from our first year and make the adjustments and improvements necessary to ensure the students work towards their academic goals. As the students should focus on the feedback given by teachers to ensure this takes them forward towards their chosen future, we as a school should also do the same. In this spirit of reflection and improvement we have taken some actions based on your feedback in our yearly IES survey. We are now happy to say we will be producing our lunches on site from this August at IES Årsta to ensure the highest quality for the students. We look forward to inviting you all to sample our lunches later in the term. Our full schoolyard is now accessible and we will be working with our student council to develop more activities in it for the students. While the new schedules have earlier starts for students and this results in earlier finishes, which we believe creates a more balanced school day. We are also looking forward to more collaboration and planned events with our Parents Association throughout the year to further develop our school community. We welcome your continued feedback throughout our second year together as we strive to embed our positive and respectful culture so we can focus on the teaching and learning process for the students.

 

Class Mixing

Just a reminder that we are mixing the classes and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

 

Teachers

As we grow to 610 students and a 4-8 school,a larger staff group is needed. We are excited to welcome 15 new staff members to join our growing team and we encourage you to come and meet our new and existing staff during our Open House on Wednesday 22 August from 15.30-16.30.

 

Parent Information Evening

We will also be holding our annual Parent information evening from 16.30-18.00 on Wednesday, 22 August, 2018 at IES Årsta. We ask that you all attend this important evening where you will get to meet the new mentor teachers but also hear from the school leadership regarding the year ahead. I encourage you to drop by the school from 15.30 to combine it with our Open House - Meet the Teachers afternoon, we look forward to seeing you all then!

 

Important Upcoming Events

Grade 4 Induction

When: Wednesday, 15 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 4 Students

Time: 8.30-12.00

 

First Day of Autumn Term

When: Thursday, 16 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 5,6,7,8

Time: Grade 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

 

IES Årsta Open House - Meet the teachers

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 15.30-16.30

 

Parent Information Evening (Compulsory to attend)

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 16.30-18.30

 

Student Development Talks/Study Day

When: Wednesday, 5 September, 2018

Where: IES Årsta

 

Study Day

When: Friday, 5 October, 2018

 

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.


 

Welcome back!

Julian Dent

Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

 

Välkomna tillbaka till IES Årsta och läsåret 2018/19. Vi är glada och tacksamma över att ni har gett oss förtroendet att fortsätta utbilda era barn. Vi tar denna uppgift med ett stort ansvar då vi formar deras framtid varje dag.

 

När vi går in i detta nya läsår som skola är det tid att se till att vi bygger vidare på vår kunskap och erfarenhet från vårt första år och gör de anpassningar och förbättringar som krävs för att säkerställa att eleverna arbetar mot sina lärandemål. Medan eleverna bör fokusera på den feedback som getts av lärarna för att se till att detta tar dem framåt mot deras valda framtid behöver även vi som skola göra detsamma.

 

I denna reflektions- och förbättringsanda har vi vidtagit några åtgärder baserade på er feedback i vår årliga IES-undersökning. Vi kan med glädje berätta att vi kommer laga våra luncher på plats på IES Årsta från och med augusti, detta för att säkerställa högsta kvalitet för eleverna. Vi ser fram emot att bjuda in er alla till att prova på våra luncher längre fram på terminen. Hela vår skolgård är nu tillgänglig och vi kommer att arbeta med vårt elevråd för att utveckla fler aktiviteter för eleverna. Det nya schemat har tidigare mornar för eleverna och resulterar i att de slutar tidigare, vilket vi tror skapar en mer balanserad skoldag. Vi ser även fram emot ett större samarbete och planerade event med vår föräldraförening genom året för att vidareutveckla vår skola. Vi välkomnar er fortsatta feedback under vårt andra år tillsammans medan vi strävar efter att integrera vår positiva och respektfulla kultur så att vi kan fokusera på lärandeprocessen för eleverna.

 

Klassindelning

Bara en påminnelse att vi kommer att blanda klasserna och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser under första skoldagen. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

 

Lärare

Då vi växer till 610 elever och en årskurs 4-8-skola behövs en större personalgrupp. Vi är glada att välkomna 15 nya medarbetare till vårt växande team och vi uppmuntrar er att träffa vår nya och befintliga personal under Öppet Hus onsdagen den 22 augusti.

 

Informationskväll för föräldrar

Vi kommer att hålla vår årliga informationskväll för föräldrar från 16.30-18.00 onsdagen den 22 Augusti 2018 på IES Årsta. Vi ber att ni alla deltar denna viktiga kväll där ni kommer att få träffa de nya mentorerna men även höra om det kommande året från skolledningen. Jag uppmuntrar er att komma förbi skolan från 15.30 för att kombinera det med vårt “Öppet Hus - Träffa lärarna-eftermiddag”, vi ser fram emot att se er alla då!

 

Påminnelse om kommande händelser

Årskurs 4 Introduktion

När: Onsdag, 15 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 8.30−12.00

 

Första dagen på höstterminen

När: Torsdag 16 Augusti 2018

Vart: IES Årsta

Tid: Årskurs 5, 6: 8.15−14.00. Årskurs 7, 8: 9.00−14.45

 

IES Årsta Öppet Hus - Träffa lärarna

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 15.30−16.30

 

Informationskväll för föräldrar (Obligatoriskt att delta)

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 16.30−18.30

 

Elev-utvecklingssamtal/Studiedag

När: Onsdag, 5 September, 2018

Vart: IES Årsta

 

Studiedag

När: Fredag, 5 Oktober, 2018

 

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


 

Välkomna tillbaka!

Julian Dent

Rektor

 

From the Principal

Principal Letter - June

Dear Parents/Guardians,

In August 2017 we came together to create our IES school in Årsta. Now, 10 months later, I am proud to say we have created that calm and safe learning environment you joined us for. A bilingual environment where your children are commanding the english language and have high expectations set for them. We have all created this positive and respectful atmosphere together and that is something, students, parents and teachers should be proud of! We all deserve a relaxing summer break, so we can return in August, ready to take on new challenges and discover news abilities. As we move into the next academic year as a school it is time to ensure we build on our knowledge and work towards our academic goals. Focus on the feedback given by teachers and ensure this takes the students forward towards their chosen future!

Learning Resources
During our first year students have regularly used in many subjects the Gleerups digital learning resource. We have carried out a full evaluation of the resource with students, parents and teachers and we will continue as a whole school to have the resource available to students. The results demonstrated that 83% of students found it easy to use and login, 65% believed it supported with bilingualism in Science and Math and 54% preferred the online resource over a paper book. It showed 52% of parents would like to continue to use Gleerups next year while 37 % would prefer an equal use of books and online resources. We have listened to this feedback and based on the results and the teacher experience this year we will continue to use the Gleerups online resource in our core subjects of SO, Science and Math, as well as in some other subjects. However, we will continue to use physical books particularly in the language subjects as we currently do. We feel this balanced approach, covers our commitment to provide a bilingual learning environment for the students, ensures we comply with the new national curriculum and also has a balance between online and physical teaching resources.

Class Mixing
Just a reminder that we will mix classes between now and August and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

Teachers
We are sad to be losing a few of our valued educators this summer. Mr Chappell will be moving home to Canada to pursue his studies to become a veterinary medicine. We will truly miss Mr Chappell and his contribution to our school. Ms Scanlan will be moving back to her native Ireland to continue her teaching career and Ms Wigardt will be moving on to another Stockholm school. We thank them for their contribution to IES Årsta this year and wish them all the best in their future. We are excited to welcome their replacements and the other new teachers to our growing team in August.

2018/19
When we return in August we will welcome our new Grade 4 cohort of students. This will result in our student numbers growing to around 600 students. We look forward to welcoming them to our school community. Also in August, our full schoolyard will be accessible and the construction of the apartments above the school will finally be completed.

Reminder of Upcoming Events
First Day of Autumn Term
When: Thursday, 16 August, 2018
Where: IES Årsta
Time: Grade 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.


Thank you for a great year!

Happy Summer
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

I augusti 2017 började vi tillsammans skapa vår IES-skola i Årsta. Nu, 10 månader senare, är jag stolt över att kunna säga att vi har skapat just den lugna och trygga lärandemiljön som ni kom för. En tvåspråkig miljö där era barn behärskar det engelska språket och där det har satts höga förväntningar på dem. Vi har alla skapat denna positiva och respektfulla atmosfären tillsammans och det är något som eleverna, föräldrarna och lärarna ska vara stolta över! Vi förtjänar alla ett avkopplande sommarlov, så att vi kan komma tillbaka i augusti, redo att anta nya utmaningar och upptäcka nya förmågor. När vi går in i nästa läsår som skola är det dags att se till att vi bygger på vår kunskap och arbetar mot våra lärandemål. Fokusera på den feedback som lärarna ger och se till detta tar eleverna framåt mot deras framtid!

Läromedel
Under vårt första år har eleverna använt Gleerups digitala läromedel regelbundet i många ämnen. Vi har genomfört en fullständig utvärdering med elever, föräldrar och lärare och vi kommer som skola att fortsätta ha denna läranderesursen tillgänglig för eleverna. Resultaten visade att 83 % av eleverna fann det lätt att använda och logga in, 65 % tyckte att det utvecklar tvåspråkigheten i naturvetenskap och matematik och 54 % föredrog läromedel online framför en fysisk bok. Det visade sig att 52 % av föräldrarna skulle vilja fortsätta att använda Gleerups nästa år medan 37 % skulle föredra en jämbördig användningsnivå av fysiska böcker och läromedel online. Vi har lyssnat till denna feedback och kommer att, baserat på resultaten och lärarnas upplevelse, fortsätta att använda Gleerups läromedel online i våra kärnämnen SO, naturvetenskap och matte, liksom i några andra ämnen. Vi kommer dock fortsätta att använda fysiska böcker, särskilt i språkämnena, som vi gör idag. Vi känner att det här tillvägagångssättet är välavvägt, ligger i linje med vårt åtagande att tillhandahålla en tvåspråkig lärandemiljö för eleverna och säkerställer att vi följer den nationella läroplanen med balans mellan online- och fysiskt undervisningsmaterial.

Klassindelning
Bara en påminnelse att vi kommer att blanda klasserna till terminsstart i augusti och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser under första skoldagen i augusti. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Lärare
Vi är ledsna över att behöva säga adjö några av våra uppskattade lärare efter detta läsår. Mr Chappell kommer att flytta hem till Kanada för att fortsätta sina studier för att bli veterinärforskare. Vi kommer verkligen sakna Mr Chappell och hans bidrag till vår skola. Ms Scanlan kommer att flytta tillbaka till sitt Irland för att fortsätta sin lärarkarriär där och Ms Wigardt kommer att gå vidare till en annan skola i Stockholm. Vi tackar dem för deras insats till IES Årsta detta år och önskar dem allt gott i framtiden. Vi är glada över att välkomna deras ersättare och de andra nya lärare till vårt växande team i augusti.

2018/19
När vi kommer tillbaka i augusti kommer vi att välkomna vår nya grupp av elever till årskurs 4.  Detta kommer att leda till att vårt elevantal växer till cirka 600 elever. Vi ser fram emot att välkomna dem till vår skola. I augusti kommer även hela vår skolgård att vara tillgänglig och byggandet av lägenheterna ovanför skolan kommer äntligen att vara färdigt.

Påminnelse om kommande händelser
Första dagen på höstterminen
När: Torsdag 16 Augusti 2018
Vart: IES Årsta
Tid: Årskurs 5, 6: 8.15-14.00. Årskurs 7, 8: 9.00-14.45

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.
 

Tack för ett fantastiskt år!

Glad sommar
Julian Dent
Rektor

 

From the Principal

Principal Letter - May

Dear Parents/Guardians,

As we fly through our first year it is hard to believe that we only have a few short weeks remaining before we celebrate our first full year as a school! It has been an amazing journey since we opened in August, getting to know all our wonderful students and see them progress with their bilingualism and command of the English language, while creating such a positive school environment. We should be proud as a school how far we have come, but we still have a long journey ahead to continue to provide and improve the calm and safe learning environment to support the students pursue their potential in all areas of life!

IES Survey Results
Thank you for your honest and constructive feedback through our annual IES survey of parents and students. We are proud to receive such positive feedback. It showed that 97% of parents would recommend our school to others. While 87% of students would recommend our school to others. However, we still need to work on that other three and thirteen percent to ensure everyone is proud of our school and feels safe and happy coming to us everyday! We encourage and appreciate the ongoing conversations and feedback we receive from you as we chase that 100% satisfaction in our school. Please, help us improve and engage with your mentors when they call and suggest ideas, we need to work together closely for the students’ future.

Class Mixing for 2018/19
As we come to the end of our first year, our student care team is working hard through our class mixing process for next Academic year. I just want to take this opportunity to remind us all that we mix classes every year and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

IES Privacy notice
The new European Union data privacy regulations came into effect on 25 May 2018. I would like to inform you of our newly published IES privacy site where you can find information regarding how we secure and treat personal data at IES.  You can find the link under ‘files and links’ on Schoolsoft and in Schoolsoft news.

End of Term Reports
As we come to the end of this academic year, the end of term reports and term grades will be published on Schoolsoft on Tuesday 12 June. It is important to reflect on these with your children and celebrate the success and set goals for next year, which we can discuss at our development talks in the Autumn. Please take the time to do so with your children.

Reminder of Upcoming Events
Choice: Sports Day
When: 8.15 - 14.30, Thursday, 7 June, 2018

Choice: Culture Day
When: 9.00-14.00, Friday 8 June, 2018

Choice: House Day
When: 9.00-14.00, Monday 11 June, 2018

Last Day of Spring Term
When: Tuesday, 12 June, 2018
Avslutning Grade 4 & 5: 9.00am in dining hall
Avslutning Grade 6 & 7: 9.50am in dining hall

First Day of Autumn Term
When: Thursday, 16 August, 2018


The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.
 

Kind Regards
Julian Dent
Principal

________________________________________________________________________

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Vårt första läsår flyger förbi och är det svårt att förstå att vi bara har några korta veckor kvar tills vi kan fira ett år som skola! Det har varit en fantastisk resa som började när vi öppnade i augusti i fjol. Vilken ynnest att få lära känna alla underbara elever och få se dem utveckla tvåspråkighet och komma det engelska språket nära, detta samtidigt som vi tillsammans har skapat en positiv skolmiljö. Vi ska vara stolta över hur långt vi har kommit som skola. Samtidigt ska vi ha fortsatt full fokus på att bibehålla och utveckla en lugn och trygg lärandemiljön på skolan, allt för att stödja eleverna att ta tillvara deras potential i livets alla områden!

Resultaten från IES-enkäten
Tack för er uppriktiga och konstruktiva feedback i vår årliga IES-enkät till föräldrar och elever. Vi är stolta över att få en sådan positiv feedback. Det visade sig att 97 % av föräldrarna skulle rekommendera vår skola till andra och 87 % av eleverna skulle rekommendera vår skola till andra. Dock måste vi fortfarande jobba med de återstående tre och tretton procenten för att alla känna stolthet över vår skola och känna sig trygga och glada att komma hit varje dag! Vi uppskattar därför de samtal och den feedback som vi får från er och uppmuntrar mer av den varan. Med sådant samarbete mellan hem och skola kan vi nå 100 % nöjda elever och vårdnadshavare. Så hjälp oss att förbättra skolan, diskutera med dina mentorer när de ringer och kom gärna med förslag. Vi måste ha ett nära samarbete för elevernas framtid.

Klassindelning 2018/19
Nu när läsåret närmar sig sitt slut arbetar vårt elevvårdsteam hårt med klassindelningen inför kommande läsår. Jag vill bara ta tillfället i akt att påminna alla om att vi gör ny klassindelning varje läsår och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Klassindelningen bestäms av elevvårdsteamet utifrån en pedagogisk bedömning. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser på första skoldagen i augusti. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

IES och sekretess
De nya bestämmelserna om skydd av personuppgifter i EU trädde i kraft den 25 maj 2018. Jag vill därför tipsa om IES:s infosida om dataskydd som nyligen publicerades. Där kan du hitta information om hur vi skyddar och behandlar personuppgifter hos IES. Du hittar länken under "Filer och länkar" på Schoolsoft och i nyhetslistan på Schoolsoft.

Terminsomdömen och -betyg
Läsårsavslutning innebär också att terminsomdömena och -betygen kommer att publiceras på Schoolsoft. Det sker tisdagen den 12 juni. Det är viktigt att ni hemma använder detta som ett diskussionsunderlag. Se det som en möjlighet att reflektera över skolresultaten med era barn och glädjas åt framgångar samt sätta mål för nästa år. Sedan kommer vi följa upp detta på utvecklingssamtalen i höst. Vänligen ta er tid att göra det med era barn.

Påminnelse om kommande händelser
Idrottsdag
När: 8.15–14.30, torsdag 7 juni 2018

Kulturdag
När: 9.00–14.00, Fredag 8 juni 2018

Dag med elevhusen
När: 9.00–14.00, Måndag 11 juni 2018

Sista dagen på Vårterminen
När: tisdag 12 juni 2018
Avslutning årskurs 4 & 5: 9.00 i matsalen
Avslutning årskurs 6 & 7: 9.50 i matsalen

Första dagen på Höstterminen
När: torsdag 16 augusti 2018


Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga hälsningar
Julian Dent
Rektor

From the Principal

Principal Letter - March

Dear Parents/Guardians,

As Spring approaches and the days are brighter the energy levels increase and it is great to see the students at IES Årsta channeling their energy into their learning. Every week the passion and dedication of the students to their learning is inspiring; whether it is their creative inventions in Science, their interesting designs in Craft or their regular attendance at tutorials the students are really living up to the high expectations the teachers have set for them and that they have for themselves!

 

Mid Term Reports

It is that time for Mid Term Reports so I encourage you all to sit down with your children and go through their subject rubric on Schoolsoft. An important part of learning is understanding where one is in the process and then identifying areas to improve and that is the purpose of our Mid Term Reports. For students to understand where they stand against the national Knowledge Requirements and know how they can improve in their respective subjects. Mid Term Reports are now available on Schoolsoft with instructions on how to find them in the news section.

 

Subject Teacher Evening

To facilitate this process we are holding a Subject Teacher Evening on Wednesday, 11 April from 15.30-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening

When: April 11 15.30-19.00

Where: IES Årsta

How: You can book through the link on Schoolsoft.

 

IES Survey

As the students reflect on their progress with their learning, it is also important for us as a school to reflect on how we have performed and how we can improve the education of your children. A critical part of that process is getting your feedback on what is working well and what can be improved. This is formally called our systematic quality work. To support us with this we ask you to please complete the IES Survey on Schoolsoft by April 29, 2018 to ensure we get your honest feedback to improve our school for your children.

 

Reminder of Upcoming Events

Easter Holiday

Week 14

 

Subject Teacher Evening

When: Wednesday 11 April, 2018

Online bookings open week 13

 

IES Survey Deadline on Schoolsoft

When: April 29, 2018

 

First of May Holiday

When: Monday and Tuesday week 18

 

Ascension Day Holiday

When: Thursday and Friday week 19

 

Last Day of Spring Term

When: Tuesday, 12 June, 2018

 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.


 

Happy Påsklov

Julian Dent

Principal 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

 

I takt med att våren närmar sig och dagarna blir ljusare ökar energinivåerna och det är kul att se eleverna på IES Årsta få utlopp för sin energi i lärandet. Det är inspirerande att varje vecka få se elevernas passion och engagemang vare sig det är deras kreativa uppfinningar i NO:n, deras spännande kreationer i slöjden eller deras återkommande besök på tutorials. Eleverna lever verkligen upp till de höga förväntningarna som lärarna har på dem och som de har på sig själva!


 

Mitterminsomdömen

Det är tid för mitterminsomdömen så jag uppmuntrar er alla att sitta ner med era barn och gå igenom deras ämneslärares omdömen på Schoolsoft. En viktig del av lärandet är att förstå var man befinner sig i processen och sedan identifiera områden att förbättra och det är syftet med våra mitterminsomdömen − att eleverna förstår hur de väl de uppnår de nationella kunskapskraven och vet hur de kan förbättra sig i sina respektive ämnen. Mitterminsomdömena finns nu på Schoolsoft med instruktioner om hur man hittar dem under ”Nyheter”.

 

Ämneslärarkväll

För att underlätta denna process slår vi upp portarna till en ämneslärarkväll onsdagen 11 April från 15.30−19.00. Här ges du möjligheten att boka ett 10 minuter långt möte med någon/några av ämneslärarna för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.  

Vad: Ämneslärarkväll

När: 11 April 15.30−19.00

Var: IES Årsta

Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft.

 

IES-enkäten

Medan eleverna reflekterar över deras framsteg med sitt lärande är det också viktigt för oss att reflektera över hur vi har presterat som skola och hur vi kan förbättra utbildningen för era barn. En viktig del av processen är att få din feedback om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Detta kallas vårt systematiska kvalitetsarbete. För att hjälpa oss med detta ber vi dig att fylla i IES-enkäten på Schoolsoft senast den 29 april 2018 så att vi får er uppriktiga feedback för att förbättra vår skola för era barn.


 

Påminnelse om kommande händelser

 

Påsklov

Vecka 14

 

Ämneslärarkväll

När: Onsdag 11 April, 2018

Onlinebokningar öppnar vecka 13

 

Sista dag att besvara IES-enkät på Schoolsoft

När: 29 April, 2018

 

Minilovet vid första maj

När: Måndag och Tisdag vecka 18

 

Minilovet vid Kristi Himmelsfärd

När: Torsdag och fredag vecka 19

 

Sista dagen på vårterminen

När: Tisdag, 12 Juni, 2018

 

Hela skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


 

Trevligt Påsklov

Julian Dent

Rektor 

Pages