Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Principal Letter - September 2019

 

Dear Parents/Guardians, 

Time flies, and we are now three weeks into the new school year at IES Årsta, and so firstly I would like to thank you all for your engagement with the school so far. Indeed, it was great to see so many of you at the mentor evenings last week and I hope that you feel welcome and involved as a valued member of the school community. At this stage of the year, I would really appreciate you checking that all your personal information is correct on SchoolSoft.  Having this correct enables IES Årsta staff to maintain excellent communication with you at home, something that we believe is fundamental to helping your children to reach their full potential. 

Community Heroes and Rights and Responsibilities
We continue to have a focus on building a positive school culture through our community heroes. Our heads of houses are setting a weekly goal to give a specific target to aim for. During our first week, students have also suggested ways to improve the school and as a result we have lots of ideas to discuss further! 

In addition to this, and as one of our primarSeptembery goals this year, all students have the right to a calm and safe learning environment. We are reminding students of our rights and responsibilities during mentor time. Please help us to reinforce the rights and responsibilities in school as it helps students to feel safe at school. 

Monthly Phone Call from Mentors
As development talks will take place in September this academic year, the monthly phone calls will begin in October, in week 42.  During this week, mentors will give you an update on how things are progressing at school for the students and will also share important information as we progress through the Autumn term.

School trips and activities
In addition to the regular curriculum, students also have the opportunity to experience learning outside the classroom through field trips. The aim of these is to bring their learning experiences to life.  During September, Grade 5’s enjoyed their visit to Tom Tits, Grade 9 will participate in orienteering at Hellasgården and Grade 7 will travel to Tekniska Museet. More We also have our sports days, inter school competitions and house activities to add excitement to the school calendar!

Security
As IES Årsta is located centrally in the Stockholm area, students are exposed to a large community that exists outside the school.  As autumn approaches, can I remind you to please ensure that students have reflectors on their jackets and for those that cycle to school, lights on their bikes. Remind them to take care on the roads in and around the school and to use the designated crossing areas safely.

Study Days
Just a reminder that on study days students do not attend school and junior club is closed. These days can be used for the students to complete homework, prepare for assessments or catch up on missed work. Our next study day is on the 10th October. Please note, students are required to attend the development talks with you for their 20 minute appointment. 

Parents Association
Our parents association will hold their annual general meeting on Wednesday 25th September at 18.00 and will elect new representatives for this year. Please check out their website and get involved where you can! This is an important part of our school community and a focus area to develop this year. 

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Important Upcoming Events
Study Day (No classes or junior club)
When: Thursday, 10 October, 2019

Multicultural Food Festival 
When: Wednesday 23 October 15.00 - 16.30 

Parent Cafe - Grade 9 SYV evening 
When: Wednesday 23 October 15.00 - 16.30 

Autumn Break (No classes or junior club)
Week 44

Subject Teacher Evening
When: Wednesday, 13 November, 2019

Last day of Autumn Term
When: Wednesday 18 December, 2019

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. 

As I mentioned during open evening my personal wish as a Principal this month is to encourage our children to read more!  Even as little as 10 minutes a day could make a big difference over a year. We can share this both at school and at home! 


Kindest Regards
Suzanne Gavin
Principal 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare, 

Tiden flyger och vi är nu tre veckor in på det nya skolåret på IES Årsta, så för det första vill jag tacka er alla för ert engagemang i skolan hittills. Det var verkligen fantastiskt att se så många av er på mentorkvällen förra veckan och jag hoppas att du känner dig välkommen och involverad som en värderad medlem i skolan. I detta skede av året skulle jag verkligen uppskatta att du kontrollerar att all din personliga information är korrekt på SchoolSoft. Genom att ha detta korrekt kan personalen på IES Årsta upprätthålla utmärkt kommunikation med dig hemma, något som vi tror är grundläggande för att hjälpa dina barn att nå sin fulla potential.

Community Heroes och Rättigheter och Ansvar
Vi fortsätter att ha fokus på att bygga en positiv skolkultur genom våra community heroes. Våra house ledare sätter upp varje vecka ett mål varje vecka för att ge ett specifikt mål att sträcka sig efter. Under vår första vecka har elever också föreslagit olika sätt att förbättra skolan och som ett resultat av det har vi nu massor av idéer att diskutera vidare!

Utöver detta, och som ett av våra primära mål i år, har alla elever rätt till en lugn och trygg inlärningsmiljö. Vi påminner eleverna om våra rättigheter och ansvar under mentorstid. Vi ber er att hjälpa oss att stödja rättigheter och ansvar i skolan eftersom det hjälper eleverna att känna sig trygga i skolan.

Samtal från mentorer månadsvis
Eftersom utvecklingssamtalen kommer att äga rum i september detta läsår, kommer de månadsvisa telefonsamtalen att börja i oktober, vecka 42. Under denna vecka kommer mentorer att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. De kommer även att dela viktig information genom höstterminen.

Skolutflykter och aktiviteter
Förutom den ordinarie läroplanen har elever också möjlighet att uppleva lärande utanför klassrummet genom utflykter. Syftet med dessa är att ge möjlighet till lärande upplevelser utanför skolan. Under september njöt eleverna i årskurs 5 av deras besök på Tom Tits. Årskurs 9 kommer att delta i orientering på Hellasgården och årskurs 7 kommer att åka till Tekniska Museet. Vi har även våra idrottsdagar, tävlingar mellan skolor och house-aktiviteter för att lägga till spänning i skolkalendern!

Säkerhet
Eftersom IES Årsta ligger centralt i Stockholmsområdet, möter eleverna stora områden utanför skolan. Då hösten närmar sig vill jag påminna er om att se till att eleverna har reflexer på sina jackor och reflexer på sina cyklar för de som cyklar till skolan. Påminn dem om att vara försiktiga på vägarna runt skolan och att använda de avsedda övergångsställena på ett säkert sätt.

Studiedagar
Bara en påminnelse om att eleverna inte går i skolan och junior club är stängt på studiedagar. Dessa dagar kan användas för att eleverna ska göra klart läxor, förbereda sig för bedömningar eller komma ikapp med missat arbete. Vår nästa studiedag är den 10 oktober. Observera att eleverna måste vara med på utvecklingssamtalen med er under deras 20-minutersmöte.

Föräldraförening
Vår föräldraförening håller sitt årliga möte onsdagen den 25 september kl 18.00 och kommer att välja nya representanter för detta år. Kolla in deras webbplats och engagera dig där du kan! Detta är en viktig del av vår skola och ett fokusområde att utvecklas i detta år.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Viktiga kommande händelser
Studiedag (inga lektioner eller Junior club)
När: torsdag 10 oktober 2019

Multikulturell matfestival 
När: onsdag 23 oktober 15.00 - 16.30 

Föräldracafé - Årskurs 9 SYV-kväll
När: onsdag 23 oktober 15.00 - 16.30 

Höstlov (inga lektioner eller Junior club)
Vecka 44

Ämneslärarkväll 
När: onsdag 13 november 2019

Sista dagen på höstterminen
När: onsdag 18 december 2019

Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Som jag nämnde under öppet hus är min personliga önskan som rektor denna månad att uppmuntra våra barn att läsa mer! Även så lite som 10 minuter om dagen kan göra en stor skillnad under ett år. Vi kan dela detta både i skolan och hemma!

Vänliga hälsningar
Suzanne Gavin
Rektor

From the Principal

Principal Letter - August 2019

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, a heartfelt and warm welcome to both new and returning students as they continue on their educational journey with us at IES Årsta.  Secondly, and just as importantly, welcome to all of our parents and guardians. As always, we are appreciative and grateful that you have entrusted us with the responsibility of educating, nurturing and challenging your children.  This year, in addition to your returning teachers, I am excited to welcome twenty new staff members who join us from across the globe. They bring with them a wealth of experience and expertise and are ready to contribute and build upon the foundations that we have established since the opening of the school two years ago.  

While every academic year is unique and special in different ways to all members of the school, as we move into our third year here at IES Årsta, I would like to highlight a few things that make this year particularly unique.  This year, for the first time, we now have an ‘almost’ full school, with around seven hundred students across all year groups from year four through to year nine. This year we will have our first year nine cohort who will face the challenges traditionally associated with the final year including national tests and making important choices about which upper high school programmes they wish to follow on graduation. In addition, IES Årsta will also host its first graduation ceremony and prom; something I am sure will become a fantastic tradition in the years to come.

Like all IES schools, our core values academic excellence and a command of the English language all within a safe learning environment.  At IES Årsta, we use these as the pillars of our own educational method, and this year, we have decided to focus specifically on two very simple and clear goals that reflect these.  Firstly, we want all members of our school community to feel safe. Secondly, we aim for our students to feel challenged. As a principal, I firmly believe that students who feel safe and secure can genuinely rise to the academic challenges we set in our multilingual learning environment.  

Regarding safety, we continue to work closely with students to meet to actions outlined in the fair and equal treatment plan, Our aim to promote and recognize positive behaviour through our community heroes, and heads of houses will work towards developing a genuine sense of community spirit, fair play, healthy competition and teamwork.  As always, as a school we will always aim to be proactive and take a zero tolerance approach to bullying and any forms of discrimination.  

IES Årsta students have, through evaluations and feedback to teachers and leadership, expressed a desire to be challenged academically.  This desire to expand knowledge and achieve their learning goals will be met by their teachers through timely and specific feedback, as well as through tutorials and supervised use of the library.  As last year, students will have scheduled time for reading, something that is vital as they continue to develop their language skills. We also would like to encourage you to read with your child at home. 

At this stage, I would also like to remind all parents that we will be mixing classes at the start of the year.  As we have already stated, we do not take preferences from students or parents regarding this. All decisions are made by the student care team and I ask that you respect this process.  Students will be informed of their new classes on their first day back at school. We ask for your help in supporting the students through this process of change. Change is something that we have to encounter throughout our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community. 

As highly valued members of the school community, there will be many opportunities for parents  to be involved in a range of activities and events in school over the coming academic year. Initially, I would like to welcome you to meet our new and returning staff during Open House on Wednesday 21st August, from 1530-1630. This will be followed by our annual parents information evening from 1630-1800.  We ask that you make every effort to attend as you will get the chance to meet your child’s new mentor as well as hearing directly from the school leadership team. I would also encourage those that are interested to join the already active and engaged Parents Association within the school. Below I have included some key information for August and September.

 

Important Upcoming Events
Grade 4 Induction
When: Wednesday, 14 August, 2019
Where: IES Årsta
Who: Grade 4 Students
Time: 8.30-12.00
Parent Meeting:9.00 - 9.45
Parent Lunch: 11.00 - 11.30 

First Day of Autumn Term
When: Thursday, 15 August, 2019
Where: IES Årsta
Who: Grade 4,5,6,7,8,9
Time: Grade 4,5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45
Junior Club: 14.00 - 1700

Second Day of Autumn Term - HOUSE DAY
When: Friday 16 August 2019
Where: IES Årsta
Time: All grades:  8.30 - 14.00
Junior Club: 14.00 - 1700

IES Årsta Open House - Meet the teachers
When: Wednesday, 21 August, 2019
Where: IES Årsta
Time: 15.30-16.30

Parent Information Evening (Compulsory to attend) 
When: Wednesday, 21 August, 2019
Where: IES Årsta
Time: 16.30-18.30

Student Development Talks/Study Day (No Junior Club)
When: Tuesday 3 September, 2019
Where: IES Årsta

Study Day (No Junior Club)
When: Thursday 10 October, 2019 

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. 

In summary, and on a more personal note, I would like to personally thank you in advance for your support as I lead the school into the new academic year while Mr. Dent takes a well earned break with his family this year.  Having worked closely with him since the opening of the school, we share a very similar vision as to how to shape IES Årsta into a community where we can all feel safe and challenged. I am confident that armed with this vision and by using my own range of experiences along with the wealth expertise of my staff, IES Årsta can continue to grow into a school we can all continue to be proud of. 

I look forward to meeting you all and once again a warm welcome! 

Suzanne Gavin 
Acting Principal 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare! 

Först av allt vill jag rikta ett varmt välkommen till både nya och gamla elever som i år ska fortsätta sin utbildningsresa med oss på IES Årsta. Sedan, vilket är lika viktigt, vill jag välkomna alla våra föräldrar och vårdnadshavare. Som alltid uppskattar vi och är tacksamma för att ni har givit oss ansvaret att utbilda, ta hand om och utmana era barn. I år, förutom era återvändande lärare, är jag glad över att välkomna tjugo nya anställda som kommer till oss från hela världen. De tar med sig en mängd erfarenhet och stort kunnande och är redo att bidra och bygga vidare på de grunder som vi har etablerat sedan skolan öppnades för två år sedan.

Varje läsår är unikt och speciellt på olika sätt för alla i skolan. Då vi går in i vårt tredje år här på IES Årsta, skulle jag vilja lyfta fram några saker som gör detta år särskilt unikt. I år har vi för första gången en "nästan" full skola med cirka sjuhundra elever i alla årskurser från årskurs fyra till årskur nio. I år kommer vi att ha vårt första årskurs nio som kommer att möta de utmaningar som traditionellt är förknippade med det sista året inklusive nationella prov och göra viktiga val om vilka gymnasieprogram de vill följa vid examen. Dessutom kommer IES Årsta också anordna sin första examensceremoni och bal, vilket jag är säker på kommer att bli en fantastisk tradition under de kommande åren.

Liksom alla IES-skolor är våra kärnvärden akademisk excellens och goda kunskaper i det engelska språket i en trygg lärandemiljö. På IES Årsta använder vi dessa som pelarna i vår egen utbildningsmetod, och i år har vi beslutat att fokusera specifikt på två väldigt enkla och tydliga mål som återspeglar dessa. För det första vill vi att alla i vår skola ska känna sig trygga. För det andra strävar vi efter att våra elever ska känna sig utmanade. Som rektor tror jag starkt på att elever som känner sig trygga och säkra verkligen kan möta de akademiska utmaningar som vi sätter i vår flerspråkiga inlärningsmiljö.

När det gäller säkerhet fortsätter vi att arbeta nära med elever för att förverkliga de åtgärder som beskrivs vår likabehandlingsplan. Vårt mål att främja och erkänna positivt beteende genom våra ‘community heroes’, och hus-ledarna kommer att arbeta för att utveckla en genuin laganda, fair play, sunda tävlingar och lagarbete. Som alltid kommer vi som skola att sträva efter att vara proaktiva och visa nolltolerans mot kränkningar och alla former av diskriminering.

IES Årsta-elever har uttryckt en önskan att utmanas akademiskt genom utvärderingar och feedback till lärarna och ledarskapet. Denna önskan att utöka kunskapen och uppnå sina lärandemål kommer att uppfyllas av deras lärare genom snabb och specifik feedback, samt genom tutorials och övervakad användning av biblioteket. Liksom förra året kommer eleverna att ha planerad tid för läsning, något som är avgörande när de fortsätter att utveckla sina språkkunskaper. Vi vill också uppmuntra er att läsa med era barn hemma.

I det här skedet vill jag också påminna alla föräldrar om att vi kommer att blanda klasserna i början av året. Som vi redan har nämnt, tar vi inte emot önskemål från elever eller föräldrar

angående detta. Alla beslut fattas av elevvårdsteamet och jag ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att informeras om sina nya klasser den första dagen i skolan. Vi ber att du tillsammans med oss stödjer dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Som högt uppskattade medlemmar i skolan kommer det att finnas många möjligheter för föräldrar att delta i en rad aktiviteter och evenemang i skolan under det kommande läsåret. Till att börja med skulle jag vilja välkomna er att träffa vår nya och återkommande personal under öppet hus onsdagen den 21 augusti, från 15.30-16.30. Detta följs av vår årliga informationskväll för föräldrar från 16.30-18.00. Vi ber er att göra allt för att delta när ni får chansen att träffa era barns nya mentor samt höra direkt från skolans ledargrupp. Jag skulle också uppmuntra de som är intresserade att gå med i den redan aktiva och engagerade föräldraföreningen inom skolan. Nedan bifogas viktiga datum i augusti och september.

Viktiga kommande händelser

Introduktion åk 4
När: Onsdag 14 augusti 2019
Var: IES Årsta
Vilka: Elever i årskurs 4
Tid: 8.30-12.00
Föräldramöte: 9.00-9.45
Föräldra Lunch: 11.00-11.30 

Första dagen på höstterminen
När: Torsdag 15 augusti 2019
Var: IES Årsta
Vilka: Årskurs 4,5, 6, 7, 8 och 9
Tid: Årskurs 4,5 och 6: 8.15-14.00. Årskurs 7 och 8: 9.00-14.45
Junior Club: 14.00-17.00

Andra dagen på höstterminen - HOUSE DAG
När: Fredag 16 augusti 2019
Var: IES Årsta
Tid: Alla årskurser:  8.30-14.00
Junior Club: 14.00-17.00

IES Årsta Öppet hus - Träffa lärarna
När: Onsdag 21 augusti 2019
Var: IES Årsta
Tid: 15.30-16.30

Föräldrainformation Kväll  (Obligatoriskt att delta) 
När: Onsdag 21 augusti 2019
Var: IES Årsta
Tid: 16.30-18.30

Utvecklingssamtal/Studiedag (Ingen Junior Club)
När: Tisdag 3 september 2019
Var: IES Årsta

Studiedag (Ingen Junior Club)
När: Torsdag 10 oktober 2019 

Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Sammanfattningsvis och på ett mer personligt plan vill jag i förväg tacka er för ert stöd då jag leder skolan in i det nya skolåret medan Mr Dent tar en välförtjänt paus med sin familj detta år. Efter att ha arbetat nära med honom sedan skolan öppnades, delar vi en väldigt liknande vision om hur vi formar IES Årsta till en skola där vi alla kan känna oss trygga och utmanade. Jag är övertygad om att tillsammans med denna vision och genom att använda mitt eget utbud av erfarenheter tillsammans med min erfarna personal, kan IES Årsta fortsätta växa till en skola som vi alla kan fortsätta att vara stolta över.

Jag ser fram emot att träffa er alla och än en gång, varmt välkomna!

Suzanne Gavin 
Tillförordnad rektor 

From the Principal

Principal Letter - June 2019

Dear Parents/Guardians,

Another school year at IES Årsta comes to a close and I would like to thank you for your support throughout the 2018/19 school year. Together we are continuing to make a difference for our students and your children. Our teachers and broader team has worked hard to ensure the calm and safe environment we commit to is a reality while providing the bilingualism on a daily basis. It has been inspiring to see the academic progress this year for students and see their English skills continue to grow and grow!

Spring Fair
Thank you to our Parents Association for organising our first annual spring fair. It was a great school community event and it was wonderful to see so many families in attendance on the day. I know the Parent’s Association has already started planning next year's festivities and you can already put in Saturday 30 May 2020 in your calendar along with Wednesday 23 October 2020 for our UN Day food festival. We look forward to these significant school events and hope you can all make it or perhaps join our parents association yourself in August when they ask for parent representatives.

New Assistant Principal
As previously communicated I will be taking parental leave from 1 July 2019 until 30 June 2020 to spend time with my three young children. Ms Gavin will be stepping into the Principal role while I am on parental leave for 2019/20 and Ms Gavin and I are now happy to announce that Mr Michael Foster will be our new Assistant Principal from August 2019 until June 2020.
Mr Foster has long educational experience in Australia, the UK and 8 years from here in Sweden working at our IES Gymnasium on Södermalm. We are confident Mr Foster will provide the leadership to continue to deliver our positive and respectful learning environment and he is very much looking forward to meeting you all in August at our parent evening.

Teachers
We are sad to be losing a few of our valued educators this summer. Ms McGillivray and Ms Bowyer will be moving home to Canada to be closer to family and spend time teaching in Canada. We will truly miss both Ms McGillivray and Ms Bowyer and their contribution to our school. Mr Kearns-Hayes and Mr Diederichsen will also be moving on from their time with us at IES Årsta. We would like to thank them all for their contribution to IES Årsta and wish them all the best in their future.

2019/20
With our spring term now complete we are already looking towards the start of the 2019/20 school year and we are very excited to be having our first Grade 9 cohort in 2019/20. We will continue to grow by taking in a new Grade 4 cohort with the total number of students growing to around 730. We have now completed our recruitment of new educators right here in Sweden and from around the English speaking world to continue to develop the positive and respectful culture we have established for the students and we are expecting around 12 new staff members to join our growing team of educators.

Class Mixing
Just a reminder that we will mix classes between now and August and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

Important Upcoming Events
Start of School Year 2019/20
When: Thursday, 15 August, 2019.
The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Happy Summer!

Julian Dent and Suzanne Gavin
Principal and Assistant Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Ännu ett läsår på IES Årsta avslutas och jag vill tacka för ert stöd under skolåret 2018/19. Tillsammans fortsätter vi att göra skillnad för våra elever och era barn. Våra lärare och team har arbetat hårt för att säkerställa att den lugna och trygga miljön vi åtar oss är en realitet samtidigt som vi tillhandahåller tvåspråkigheten dagligen. Det har varit inspirerande att se de akademiska framstegen för eleverna i år och att se deras engelska färdigheter fortsätta att växa och växa!

Vårmarknaden
Tack till vår föräldraförening att ni organiserade vår första årliga vårmarknad. Det var ett stort event på vår skola och det var underbart att se så många familjer närvara på dagen. Jag vet att föräldraföreningen redan har börjat planera nästa års festligheter och du kan redan boka lördagen den 30 maj 2020 i din kalender tillsammans med onsdagen den 23 oktober 2020 för vår FN-dag-matfestival. Vi ser fram emot dessa betydande skolevent och hoppas att ni alla kan komma eller kanske gå med i vår föräldraförening i augusti när de ber om föräldrarrepresentanter.

Ny biträdande rektor
Som tidigare meddelat går jag på föräldraledighet från 1 juli 2019 till 30 juni 2020 för att tillbringa tid med mina tre unga barn. Ms Gavin kommer att träda in i rektorsrollen medan jag är på föräldraledighet för 2019/20 och Ms Gavin och jag är nu glada att meddela att Michael Foster blir vår nya biträdande rektor från augusti 2019 till juni 2020.
Mr Foster har lång erfarenhet av utbildning i Australien, Storbritannien och 8 år härifrån i Sverige då han arbetat på vårt IES Gymnasium på Södermalm. Vi är övertygade att Mr Foster kommer få ledarskapet att fortsätta att leverera vår positiva och respektfulla inlärningsmiljö och han ser väldigt mycket fram emot att träffa er alla i augusti på vår föräldrakväll.

Lärare
Vi är ledsna över att förlora några av våra värdefulla lärare i sommar. Ms McGillivray och Ms Bowyer kommer att flytta hem till Kanada för att vara närmare familj och undervisa i sitt hemland. Vi kommer verkligen att sakna både Ms McGillivray och Ms Bowyer och deras bidrag till vår skola. Mr Kearns-Hayes och Ms Diederichsen kommer också att gå vidare efter sin tid hos oss på IES Årsta. Vi vill tacka dem alla för deras bidrag till IES Årsta och önskar dem alla det bästa i deras framtid.

2019/20
Med vår vårtermin avslutad ser vi redan fram emot början av skolåret 2019/20 och vi är väldigt glada över att ha vår första årskurs 9:a nästa läsår. Vi kommer att fortsätta växa genom att ta in en ny årskurs 4:a. Detta gör sammantaget att antalet elever växer till totalt cirka 730. Vi har nu slutfört rekrytering av nya lärare här i Sverige och från hela den engelsktalande världen för att fortsätta utveckla den positiva och respektfulla kultur som vi har etablerat för eleverna och vi förväntar oss cirka 12 nya medarbetare att ansluta sig till vårt växande team av lärare.

Klassindelning
Bara en påminnelse om att vi kommer att blanda klasser mellan nu och augusti och vi tar inte emot önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att du respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser på deras första dag tillbaka i skolan i augusti. Vi ber att du tillsammans med oss stödjer dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Viktiga kommande händelser
Skolstart för år 2019/20
När: Torsdag, 15 augusti 2019.
Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Glad sommar!

Julian Dent och Suzanne Gavin
Rektor och biträdande rektor

From the Principal

Principal Letter - April 2019

Dear Parents/Guardians,

Happy Spring and we hope you had a restful Easter break!

First I would like to thank you for your participation to improve our school by completing the annual Schoolsoft quality survey. At the time of writing we have responses from around 400 of our 500 families which is really useful to improve our school for your children.If you have not yet completed it you still have until Friday 3 May to give your feedback through Schoolsoft. Please do so. It only takes a few minutes! Thank you for your participation and we look forward to discussing the results with you in August at our annual Parent Meetings.

Social Media
Social media is a large part of all our lives whether it is us as parents as part of the ‘older’ generation interacting on Facebook or our students and your children using the latest social media apps such as TikTok, Snapchat or Instagram. Social media is always evolving and our students live through this evolution everyday. With smartphones, social interaction is now possible 24 hours a day and it is often hard for our students to switch off or understand what is appropriate interaction through social media. As parents and as a school we need to be conscious of this everyday. I encourage you to speak to your children about how much time they spend on their phones each day and also discuss what apps they use and what interactions they have. We all have a responsibility to teach them what is appropriate, respectful communication. As a school we work through this during the student mentor program and work preventatively with it everyday as we should. However, your reinforcement from home can support as well. We need to look after our students mental health and social media has a large impact on this. Together we can make a difference for them!

2019/20
With only around six weeks remaining of our spring term we are already looking towards the start of the 2019/20 school year and we are very excited to be having our first Grade 9 cohort in 2019/20. We will continue to grow by taking in a new Grade 4 cohort with the total number of students growing to around 730. Right now we are also busily recruiting our new educators right here in Sweden and from around the English speaking world to continue to develop the positive and respectful culture we have established for the students and we are expecting around 10 new staff members to join our growing team of educators. As previously communicated Ms Gavin will be stepping into the Principal role while I am on parental leave for 2019/20 and we hope to announce our new Assistant Principal who will step in for Ms Gavin in the coming month.

Traffic Safety - Reminder
Stockholm Energi is still carrying out large road works directly in front of our school on Sköntorpsvägen. For safety reasons please only use the bus stop Vättersvägen, then use the nearby crossing to cross the road and walk along the footpath to school. By car, the drop off  is still safely done on Vättersvägen, then students walk along the footpath to school. Do not park or stop on Sköntorpsvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

Spring Fair
On Saturday, 25 May, 2019 our Parents Association are arranging our very first Spring Fair.  I know many of you are working hard to make this a success and we hope you all can join us here at school to celebrate a fun day for our school community!
 

Important Upcoming Events

Public Holidays/No School
When: Wednesday, 1 May, 2019

IES Årsta Spring Fair
When: Saturday, 25 May, 2019

Public Holidays/No School
When: Thursday/Friday 30/31 May, 2019

Public Holidays/No School
When: Thursday/Friday 6/7 June, 2019

Last Day of Spring Term/End of Spring Term Ceremony
When: Wednesday, 12 June, 2019.

Start of School Year 2019/20
When: Thursday, 15 August, 2019.

 

The full School calendar for 2018/19 and 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

Äntligen är våren här och jag hoppas att ni hade ett avkopplande påsklov!

Först skulle jag vilja tacka er för ert deltagande i att förbättra vår skola med den årliga kvalitetsundersökningen på Schoolsoft. I skrivande stund har vi svar från cirka 400 av våra 500 familjer vilket ger oss goda verktyg att förbättra skola för era barn. Om du inte har fyllt i enkäten har du fortfarande tid fram till fredagen den 3 maj för att ge din feedback via Schoolsoft. Ta chansen. Det tar bara några minuter! Tack för ditt deltagande och vi ser fram emot att diskutera resultaten med er på våra årliga föräldramöten i augusti.

Sociala medier
Sociala medier är en stor del av alla våras liv oavsett om det är vi som föräldrar som en del av den "äldre" generationen som interagerar på Facebook eller våra elever och era barn som använder de senaste sociala medier apparna som TikTok, Snapchat eller Instagram. Sociala medier utvecklas ständigt och våra elever lever genom denna utveckling varje dag. Med smartphones är social interaktion nu möjligt 24 timmar om dygnet och det är ofta svårt för våra elever att stänga av eller förstå vad som är lämplig interaktion via sociala medier. Som föräldrar och som skola måste vi vara medvetna om detta varje dag. Jag uppmuntrar dig att prata med dina barn om hur mycket tid de spenderar på sina telefoner varje dag och även diskutera vilka appar de använder och vilka interaktioner de har. Vi har alla ett ansvar att lära dem vad som är lämplig, respektfull kommunikation. Som skola arbetar vi med detta under elev-mentor programmet och arbetar förebyggande med det varje dag som vi bör göra. Men din förstärkning hemifrån kan också stödja. Vi måste ta hand om våra elevers psykiska hälsa och sociala medier har stor inverkan på detta. Tillsammans kan vi göra skillnad för dem!

2019/20
Med endast cirka sex veckor kvar av vårterminen ser vi redan mot början av läsåret 2019/20 och vi är väldigt glada över att ha vår första klass årskurs 9 nästa år. Vi kommer att fortsätta växa genom att ta in en nya årskurs 4:or vilket gör att det totala elevantalet växer till cirka 730 elever. Just nu rekryterar vi också nya lärare här i Sverige och från hela den engelsktalande världen för att fortsätta utveckla den positiva och respektfulla kulturen som vi har etablerat för eleverna och vi planerar för att ta emot 10 nya medarbetare till vårt växande team av skolpersonal. Som tidigare har kommunicerats så kommer Ms Gavin att träda in i rollen som rektor medan jag är på föräldraledighet under 2019/20 och vi hoppas kunna meddela vem som ersätter Ms Gavin som biträdande rektor under månaden som kommer.

Trafiksäkerhet - Påminnelse

Stockholm Energi utför fortfarande stort vägarbete precis framför skolan på Sköntorpsvägen. Av säkerhetsskäl, använd endast busshållplatsen Vättersvägen, använd sedan den närliggande korsningen för att korsa vägen och gå längs trottoaren till skolan. Med bil är är det fortfarande säkert att släppa av på Vättersvägen, då går eleverna längs trottoaren till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen. Tack för att ditt bidrag till våra elevers säkerhet.

Vårmarknad
Lördagen den 25 maj 2019 arrangerar vår föräldraförening vår allra första vårmarknad. Jag vet att många av er arbetar hårt för att detta ska bli lyckat och vi hoppas att ni alla kan vara med oss här i skolan för att fira en rolig dag för vår skola!

Viktiga kommande händelser
Helgdag/Ingen skola
När: Onsdag, 1 maj, 2019

IES Årsta Vårmarknad
När: Lördag, 25 maj, 2019

Helgdag/Ingen skola
När: Torsdag/Fredag 30/31 maj, 2019

Helgdag/Ingen skola
När: Torsdag/Fredag 6/7 juni, 2019

Sista dagen på vårterminen/Skolavslutning
När: Onsdag, 12 juni, 2019.

Start på skolår 2019/20
När: Torsdag, 15 augusti, 2019.

Skolkalendern för 2018/19 och 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga hälsningar
Julian Dent
Rektor


 

 

 

From the Principal

Principal Letter - March 2019

Dear Parents/Guardians,

The Spring Term is flying by here at IES Årsta. Already this Friday 22 March the students subject rubrics will be updated on schoolsoft as the teachers work hard to provide the academic feedback needed for our students to reach those high academic expectations we set for them. Please take the time to sit down this Friday with your children and reflect on their academic progress and reevaluate the academic goals they set themselves during the development talks in January. Whether it was to improve in their bilingualism and master English, perhaps it was to improve in Craft or Maths. Whatever the goal, it always helps to sit down reflect and reset for the second half of the term with you as parents/guardians as support.

Positive and respectful culture
During week 12 we will have a number of house events which combine to make a positive respectful experience for our students. First, is House colours Wednesday where students get the opportunity to really show off their house spirit. Then we have rock your socks Thursday to raise awareness for Down syndrome and Crazy Hair Friday to finish the week. The aim of these events and our house system is to create positive experiences at school to ensure the students feel a part of our school community and ensure we all entrench the calm and safe classroom environment we have created and that students need to learn and develop. We are all in this together and we all need to take our share of the responsibility to create it.

Annual Parent Quality Surveys
Each year as part of our schools systematic quality work we ask you as important stakeholders for your honest feedback about our school. We take this feedback very seriously and do our very best to improve our school for you and your children to provide the very best IES school possible! Some examples of the work we have done this year based on your feedback last year include; developing the academic feedback from the teachers to ensure the students know how they can improve in class and ensure they are challenged, engaging more with the parents association and holding more school community events and also cooking our food on site and working hard with the chef to improve the standard of our school food.
When you compare our school to your previous school experiences in Sweden we hope that you would recommend us as a school to others. So we really appreciate your feedback on these surveys and please complete it on Schoolsoft now. Thank you for your support with this.

Traffic Safety - Reminder
As I have posted on Schoolsoft previously, the traffic situation outside our school has changed again as Stockholm Energi will be carrying out large road works directly in front of our school on Sköntorpsvägen. For safety reasons please only use the bus stop Vättersvägen, then use the nearby crossing to cross the road and walk along the footpath to school. By Car, the drop off  is still safely done on Vättersvägen, then students walk along the footpath to school. Do not park or stop on Sköntorpsvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

Important Upcoming Events
Annual Parent Quality Survey
When: From Monday 18 March 2019.
How: Complete on schoolsoft

Mid Term Reports Available on Schoolsoft
When: Friday 22 March 2019.

Subject Teacher Evening
When: Wednesday, 27 March, 2019
How: Bookings opened Monday 11 March

Mentor Phone Call Week
When: Week 15

Easter Break
When: Week 16

IES Årsta Spring Fair
When: Saturday, 25 May, 2019

End of Spring Term
When: Wednesday, 12 June, 2019.
 

The full School calendar for 2018/19 and 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!
Vårterminen flyger förbi här på IES Årsta. Redan på fredag den 22 mars kommer elevernas ämnen att uppdateras på schoolsoft då lärarna arbetar hårt för att ge den återkoppling på elevernas arbete som behövs för att våra de ska kunna nå de höga lärandemål vi sätter för dem. Vänligen ta dig tid att sitta ner med dina barn på fredag och reflektera över deras framsteg i skolan och utvärdera de mål de själva har satt upp under utvecklingssamtalen i januari. Kanske var det var att förbättra sig i sin tvåspråkighet och behärska engelska, eller kanske var det att förbättra sig inom slöjd eller matte. Oavsett vilket, så hjälper det alltid att sitta ner och reflektera och ta nya steg framåt under andra halvan av terminen med dig som förälder/vårdnadshavare som stöd.

Positiv och respektfull kultur
Under vecka 12 kommer vi att ha ett antal event i elevhusen som samverkar till att ge en positiv och respektfull upplevelse för våra elever. Först är House Colors-onsdag där eleverna får möjlighet att verkligen visa upp sin elevhusanda. Sedan har vi ”rocka dina strumpor”-torsdag för att öka medvetenheten av Down syndrom och sedan avslutar vi veckan med ”crazy hair”-fredag. Syftet med dessa event och vårt elevhus-system är att skapa positiva erfarenheter i skolan för att se till att eleverna känner sig delaktiga i vår skola och att vi alla hittar in i den lugna och trygga klassrumsmiljön som vi har skapat, och att eleverna behöver lära och utveckla. Vi alla med på detta tillsammans och vi alla behöver ta del av ansvaret för att skapa det.

Den årliga kvalitetsundersökningen för vårdnadshavare
Varje år som en del av vår skolas systematiska kvalitetsarbete frågar vi er som viktiga parter om uppriktig feedback om vår skola. Vi tar denna feedback väldigt seriöst och gör vårt bästa för att förbättra vår skola för dig och dina barn för att skapa en så bra IES-skola som möjligt! Några exempel på det arbete vi har gjort i år baserat på er feedback förra året är: utveckla feedbacken från lärarna för att säkerställa att eleverna vet hur de kan förbättra sig i klassen och se till att de utmanas, engagera oss mer med föräldraföreningen och hålla fler event i skolan och även att laga maten på plats i skolan och jobba hårt med kocken för att förbättra standarden på vår skolmat.
När ni jämför vår skola med era tidigare skolupplevelser i Sverige hoppas vi att ni skulle rekommendera oss som skola till andra. Så vi uppskattar verkligen er feedback på dessa undersökningar. Vänligen fyll i den nu på Schoolsoft. Tack för ert stöd med detta.

Trafiksäkerhet
Som jag har skrivit på Schoolsoft har trafiksituationen utanför skolan förändrats, eftersom Stockholm Energi utför stora vägarbeten precis framför skolan på Sköntorpsvägen. Av säkerhetsskäl, använd endast busshållplatsen Vättersvägen, använd sedan den närliggande korsningen för att korsa vägen och gå längs gångvägen till skolan. Med bil går det fortfarande att stiga av säkert på Vättersvägen, sedan går eleverna längs gångvägen till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen. Tack för att du bidrar till våra elevers säkerhet.

 

Viktiga kommande händelser
Den årliga kvalitetsundersökningen för vårdnadshavare
När: fr.o.m. måndag 18 mars 2019
Hur: Fyll i på SchoolSoft

Mitterminsomdömen tillgängliga på SchoolSoft
När: fredag 22 mars 2019

Ämneslärarkväll
När: onsdag 27 Mars 2019
Hur: bokningar öppnas måndag 11 mars

Samtal från mentorer-vecka
När: Vecka 15

Påsklov
När: Vecka 16

IES Årsta Vårmässa
När: lördag 25 maj 2019

Sista dagen på vårterminen
När: onsdag 12 juni 2019


Skolkalendern för 2018/19 och 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor 

From the Principal

Principal Letter - February

Dear Parents/Guardians,

It is almost Sportlov already and the start of Spring term has flown by as it has been full of action. Teachers and Mentors have been working hard to create a positive learning experience for all students and make school an engaging place of learning. We have had school trips to Vikingaliv for Grade 4, Grade 5 Swimming and of course our wonderful winter sports day where all students got to enjoy winter at its best, perhaps cross country skiing or ice skating. We have also had our third house breakfast on Monday mornings hosted by Peterson House and the House Basketball competitions. With Peterson House currently in the lead we look forward to the upcoming debate and chess competitions to see who the winning house will be! Of course we have also had our second round of development talks where we thank you for your active participation to support our students set their academic goals for the term and focus on their learning, which is why we are here!

Working together
We all agree that a prerequisite for learning is the calm and safe learning environment which we promise to you and the students. Last term we implemented the email communication home for broken responsibilities and it is has been very good to receive such positive feedback from many of you who appreciate this close communication as it does allow you to have the learning conversation with the students at home. Of course, as a school, we have to have the learning conversation with the student here first and then record the broken responsibility. But, together with you, we are taking a collective responsibility to create the calm and safe learning environment together. As it is teamwork and our close cooperation which will sustain the calm and safe learning environment we all want and I thank you for your continued support with this! We also want to put equal weighting on the positive examples we see everyday here at IES Årsta and therefore we will also soon be communicating home the community heros received by students each day! We also hope you appreciate the monthly mentor phone call, which are happening this week, to keep you updated on events at school.

Application for leave
We are happy to report Applications for Leave can now be completed online through Schoolsoft. Scroll down to 'Attendance' in your Schoolsoft menu and select 'Application for Leave' to complete it. Your application will then be processed and you will then be informed of the outcome through Schoolsoft. This is a much more efficient way for us to complete these together.

Development Talks and Mid Term Reports
​​​​​​As the students have now set their academic goals for the term we want them to pursue the high expectations teachers set for them everyday. Please follow up with your children how they are progressing towards these goals and keep in mind the next ‘check in’ on those goals is the Mid Term Reports on 22 March. If your children need an extra challenge please encourage them to attend tutorials each week as this is a great opportunity for them to challenge themselves that little bit extra.

Traffic Safety
As I have posted on Schoolsoft, the traffic situation outside our school has changed again as Stockholm Energi will be carrying out large road works directly in front of our school on Sköntorpsvägen. For safety reasons please only use the bus stop Vättersvägen, then use the nearby crossing to cross the road and walk along the footpath to school. By Car, the drop off  is still safely done on Vättersvägen, then students walk along the footpath to school. Do not park or stop on Sköntorpsvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

Important Upcoming Events
Mentor Phone Call Week
When: Week 8

Sports Holiday
When: Week 9

Mid Term Reports Available on Schoolsoft
When: Friday 22 March 2019.

Subject Teacher Evening
When: Wednesday, 27 March, 2019
How: Bookings open Monday 11 March

Mentor Phone Call Week
When: Week 15

Easter Break
When: Week 16

IES Årsta Spring Fair
When: Saturday, 25 May, 2019

End of Spring Term
When: Wednesday, 12 June, 2019.


The full School calendar for 2018/19 and 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

Sportlovet står för dörren och det känns som att början på vårterminen har flugit förbi – full av händelser. Lärare och mentorer har arbetat hårt för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever och att göra skolan till en engagerad plats för utbildning. Vi har haft skolutflykter till Vikingaliv för årskurs 4, simning för årskurs 5 och naturligtvis vår underbar vinteridrottsdag där alla elever fick njuta av vintern, kanske längdskidåkning eller skridskoåkning. Vi har också haft vår tredje elevhusfrukost på måndagsmorgnar, denna gång anordnad av elevhuset Peterson, och basketturnering. Med elevhuset Peterson i ledingen just nu ser vi fram emot de kommande debatt- och schacktävlingarna för att se vilket det vinnande huset kommer att bli! Sedan, icke att förglömma, vi har också haft vårt andra utvecklingssamtal för året. Där vill vi passa på och tacka för ditt aktiva deltagande för att stödja våra elever att sätta sina lärandemål för terminen och fokusera på sitt lärande, vilket är anledningen till att vi är här!

Arbeta tillsammans
Vi är alla överens om att en förutsättning för lärande är den lugna och trygga inlärningsmiljö som vi lovar er och eleverna. Förra terminen införde vi kommunikation via e-post för brutna ansvarsområden och det har varit väldigt bra att få en sådan positiv feedback från många av er som uppskattar denna nära kommunikation, eftersom det gör det möjligt för er att ha uppföljande samtal med eleverna hemma. Naturligtvis måste först och främst vi som skola ha ett lärande samtal med eleven och sedan dokumentera en R&R. Men tillsammans med dig tar vi ett gemensamt ansvar för att skapa en lugn och trygg skolmiljö tillsammans. Då det är teamwork och vårt nära samarbete som kommer att upprätthålla den lugna och trygga inlärningsmiljön vi alla vill ha och jag tackar för ert fortsatta stöd med detta! Vi vill också lägga samma vikt på de positiva exemplen vi ser varje dag här på IES Årsta och kommer därför snart att även informera er om de community heros som eleverna får varje dag! Vi hoppas också att du uppskattar telefonsamtalen från mentorerna varje månad, som händer denna vecka, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i skolan.

Ledighetsansökan
En god nyhet är att ledighetsansökningar nu kan genomföras online via Schoolsoft. Bläddra ner till "Närvaro" i din Schoolsoft-meny och välj "Application for Leave" för att slutföra det. Din ansökan kommer sedan att behandlas och du kommer då att bli informerad om resultatet via Schoolsoft. Detta är ett mycket effektivare sätt för oss att fylla i dessa tillsammans.

Utvecklingssamtal och mitterminsrapporter
Eftersom eleverna nu har satt sina lärandemål för terminen vill vi att de ska sträva att leva upp till de höga förväntningarna som lärarna ställer på dem varje dag. Vänligen följ upp med dina barn hur de går vidare mot dessa mål och kom ihåg nästa "titt" på dessa mål är mitterminsrapporterna den 22 mars. Om dina barn behöver en extra utmaning, uppmuntra dem att delta i tutorials varje vecka, eftersom det är en utmärkt möjlighet för dem att utmana sig själva lite extra.

Trafiksäkerhet
Som jag har skrivit på Schoolsoft har trafiksituationen utanför skolan förändrats, eftersom Stockholm Energi utför stora vägarbeten precis framför skolan på Sköntorpsvägen. Av säkerhetsskäl, använd endast busshållplatsen Vättersvägen, använd sedan den närliggande korsningen för att korsa vägen och gå längs gångvägen till skolan. Med bil går det fortfarande att stiga av säkert på Vättersvägen, sedan går eleverna längs gångvägen till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen. Tack för att du bidrar till våra elevers säkerhet.

Viktiga kommande händelser
Samtal från mentorer vecka
När: Vecka 8

Sportlov
När: Vecka 9

Mitterminsapporter tillgängligt på Schoolsoft
När: Fredag 22 Mars 2019.

Ämneslärarkväll
När: Onsdag, 27 Mars, 2019
Hur: Bokningar öppnar Måndag 11 Mars

Samtal från mentorer-vecka
När: Vecka 15

Påsklov
När: Vecka 16

IES Årsta Vårmässa
När: Lördag, 25 Maj, 2019

Sista dagen på vårterminen
När: Onsdag, 12 Juni, 2019.


Skolkalendern för 2018/19 och 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor

From the Principal

Principal Letter - End of Term Letter 2018

Dear Parents/Guardians,

Thank you for another action packed and positive term here at IES Årsta. As we grow larger and build our community it is important to remind ourselves of who we are and what we value. Building our positive and respectful atmosphere through ‘tough love’. Developing the bilingualism among our students, and always having high expectations in everything we do. Together with you, we make this happen for our students and your children! Thank you for your support through this journey and in particular building the close bonds within our school community this term. We hope the students and yourselves have a restful break and we look forward to reflecting on the End of Term reports and Grades together at the development talks in January.

Staff Changes
As previously mentioned we have some staff changes in January.  Throughout January we will be saying farewell now to four staff members, Mr Tufvesson, Ms Sandenskog, Mr Gallagher and Ms Dahlberg. While our Academic Manager Ms Lergesjö will be taking maternity leave from January 19, 2019 with her second child due. We look forward to welcoming the new members of our team from January. First Ms Brink will join us to take over Grade 8 Swedish and mentorship in 8A. Mr Rydberg will join us to start teaching Grade 8 SO. Mr Moutsinas will join us to teach Swedish/SvA and also mentor in 5D. Mr Connors will join us from Australia to teach Grade 7 and 8 English and mentor in 8B. We also will welcome Ms Ribohn as our new Academic Manager from February 2019. I know the new staff are very excited to join our team and meet you and the students in the new year.

End of Term Reports and Grades
Students in Grade 6, 7 & 8 will receive their term grades during week 51. These will be published on Schoolsoft and printed out for the students. Students in Grade 4 & 5 will receive updated feedback on their knowledge requirements in all subjects via Schoolsoft. It is important to remember that these are a summative reflection of their work this Autumn term. We all need to focus on what we need to develop and improve in the future to ensure we grow and develop, as we all can! I encourage you to sit down and have a discussion with your children regarding their academic progress and discuss with them what they need to focus on in their studies after the winter break.

Important Upcoming Events
First Day of Spring Term
When: Tuesday 8 January, 2018

Development Talks
When: Tuesday, 22 January, 2018
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When: Friday 8 February, 2018

Sports Holiday
When: Week 9

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links

Happy Holidays!
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Tack för ännu en händelserik och positiv termin här på IES Årsta. Vi växer, blir större och bygger vidare på vår skola, men samtidigt är det viktigt att påminna sig om vilka vi är och vad vi värdesätter. Att bygga vår positiva och respektfulla atmosfär genom "tuff kärlek". Att utveckla tvåspråkigheten bland våra elever och att alltid ha höga förväntningar i allt vi gör. Tillsammans med er gör vi detta för våra elever och era barn! Tack för ert stöd genom denna resa i allmänhet och i synnerhet i att bygga nära relationer på skolan denna termin. Vi hoppas att ni och eleverna får ett vilsamt lov, även om vi redan ser fram emot att diskutera rapporterna och betygen tillsammans mer er vid utvecklingssamtalen i januari.

Personalförändringar
Som tidigare nämnts har vi några personaländringar i januari. Under januari kommer vi nu att säga farväl till fyra anställda: Mr Tufvesson, Ms Sandenskog, Mr Gallagher och Ms Dahlberg. Vår akademiska ansvariga, Ms Lergesjö, kommer att gå på föräldraledighet från och med den 19 januari 2019 med hennes andra barn. Vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare till vårt team från januari. Först kommer Ms Brink att börja hos oss för att ta över årskurs 8 i svenska och som mentor för 8A. Mr Rydberg kommer att börja hos oss och undervisa SO i årskurs 8. Mr Moutsinas kommer att börja hos oss för att undervisa svenska/SvA och även vara mentor för 5D. Mr Connors kommer till oss från Australien för att undervisa årskurs 7 och 8 i engelska samt för att vara mentor för 8B. Vi kommer också att välkomna Ms Ribohn som vår nya akademiskt ansvariga från februari 2019. Jag vet att den nya personalen ser fram emot att få ansluta till vårt team och att få träffa er och eleverna lagom till det nya året.

Slutrapport och betyg
Elever i årskurs 6, 7 och 8 kommer att få sina betyg för denna termin under vecka 51. Dessa kommer att publiceras på Schoolsoft och skrivas ut till eleverna. Elever i årskurs 4 och 5 får uppdaterad feedback om deras kunskapsnivåer i alla ämnen via Schoolsoft. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en summerande bedömning av deras arbete denna hösttermin. Vi behöver alla fokusera på vad vi behöver utveckla och förbättra i framtiden för att vi ska växa och utvecklas, vilket vi alla kan! Jag uppmuntrar dig att sitta och diskutera med dina barn om deras kunskapsmässiga framsteg och diskutera med dem vad de behöver fokusera på i sina studier efter jullovet.

Viktiga kommande händelser
Första dagen på vårterminen
När: tisdag 8 januari 2018

Utvecklingssamtal
När: tisdag 22 januari 2018
Bokningar tillgängliga på Schoolsoft i januari

Vinteridrottsdag
När: fredag 8 februari 2018

Sportlov
När: vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

God Jul!
Julian Dent
Rektor

From the Principal

Principal Letter - December 2018

Dear Parents/Guardians,

I want to start by thanking you and the parents association for making our recent UN Day a huge success. It was a real celebration of the diversity in our school community and it was great to see so many of you and the students there. A huge thank you in particular to the class parents and parents association for your initiative with this great community event and we look forward to taking it to the next level, next year! Don’t forget to join our parents association or stay up to date with the news at the website below.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
You may recall in week 45 we began sending emails home when students break their  responsibility at school. Before a broken responsibility is recorded a learning conversation happens between the staff member and the student to ensure the students reflect on their responsibilities here at school. Therefore the aim of the email to you is to support another conversation about school and the events of the day between yourself and your child, so together we can ensure we create the calm and safe learning environment we all want. If the school needs to discuss this broken responsibility with you further your mentor will be in contact with you. Thank you for your continued support with this.  

Staff Changes
Unfortunately three staff members have decided to move onto their next challenge in their careers which means we will be saying farewell to Ms Sandenskog, Mr Gallagher and Ms Dahlberg. They will certainly be missed by the students and we wish them all the very best taking on their next challenge. Also, our Academic Manager Ms Lergesjö will be taking maternity leave from January 19, 2019 with her second child due. We look forward to welcoming the new members of our team from January. First Ms Brink will join us to take over Grade 8 Swedish and mentorship in 8A. Mr Rydberg will join us to start teaching Grade 8 SO and Mr Moutsinas will join us to teach Swedish/SvA and also mentor in Grade 5. We also will welcome Ms Ribohn as our new Academic Manager from February 2019. I know the new staff are very excited to join our team and meet you and the students in the new year.

Monthly Phone Call from Mentors
During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. As always we ask you to be available to take the call. If a mentor is not successful in getting in contact with you they will leave a message for you. We hope we can continue to maintain a strong relationship between home and school for the students benefit.

Important Upcoming Events

School Finishes at 14.00 and No Junior Club
When: Friday, 14 December, 2018

Choice Days
When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 17/18 December 2018
Wednesday: 8.30-13.30, 19 December 2018
Junior Club: open as usual on all three choice days

Winter Fair
When: 13.30-15.00, Wednesday 19 December 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018 (no lunch, no Junior Club)
Grade 4&5: 8.15 - 9.30
Grade 6: 9.15-10.15
Grade 7&8: 10.00-11.15

First Day of Spring Term
When: Tuesday 8 January, 2018

Development Talks
When: Tuesday, 22 January, 2018
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When: Friday 8 February, 2018

Sports Holiday
When: Week 9
 

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal


Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Jag vill börja med att tacka er och föräldraföreningen för att ni gjorde FN-dagen till en stor succé. Det var ett riktigt firande av mångfalden i vår skola och det var kul att se så många av er och eleverna där. Ett särskilt stort tack till klassföräldrarna och föräldraföreningen för ert initiativ med detta stora event och vi ser fram emot att ta det till nästa nivå nästa år! Glöm inte att gå med i vår föräldraförening eller hålla dig uppdaterad med nyheterna på hemsidan nedan.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
Ni kanske kommer ihåg att vi började maila hem vecka 45 när eleverna bryter regler i skolan. Innan man får en R&R sker ett samtal mellan personalen och eleven för att säkerställa att eleverna reflekterar här i skolan. Därför syftar mejlet till er till att ha en annan konversation om skolan och dagens händelser mellan er och era barn, så att vi tillsammans kan se till att vi skapar den lugna och lärorika miljön som vi alla vill ha! Om skolan behöver diskutera detta vidare med dig kommer mentorn att kontakta dig. Tack för ert fortsatta stöd med detta.

Personalförändringar
Tyvärr har tre anställda beslutat att gå vidare till nästa utmaning i sina karriärer, vilket innebär att vi kommer säga farväl till Ms Sandenskog, Mr Gallagher och Ms Dahlberg. De kommer att bli saknade av eleverna och vi önskar dem allt det bästa när de antar sina nästa utmaningar. Vår akademiska manager, Ms. Lergesjö, kommer att ta mammaledigt från och med den 19 januari 2019 med hennes andra barn. Vi ser fram emot att välkomna de nya medlemmarna i vårt team från och med januari. Ms Brink kommer att ta över årskurs 8 i svenska och mentorskap för 8A. Mr Rydberg kommer undervisa SO i årskurs 8 och Mr Moutsinas kommer att undervisa svenska/SvA och även vara mentor för årskurs 5. Vi kommer även att välkomna Ms Ribohn som vår nya akademiska manager från och med februari 2019. Jag vet att de nya personalen är väldigt glada över att gå med i vårt team och träffa er och eleverna till det nya året.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 49 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Som vanligt ber vi er att vara redo att besvara dessa samtal. Om en mentor inte får tag på dig kommer de att lämna ett meddelande till dig. Vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla ett starkt samarbete mellan hem och skola till elevernas fördel.

Viktiga kommande händelser

Skolan slutar 14.00 och ingen Junior Club
När: Fredag 14 december, 2018

Choice-dagar
When: Måndag, Tisdag, 8.30-14.30, 17-18 december 2018
Onsdag: 8.30-13.30, 19 december 2018
Junior Club: Öppet som vanligt alla tre choice-dagar

Vintermarknad
När: 13.30-15.00, Onsdag 19 december 2018

Sista dagen på terminen
När: Torsdag 20 december 2018 (ingen lunch-ingen Junior Club)
Årskurs 4&5: 8.15-9.30
Årskurs 6: 9.15-10.15
Årskurs 7&8: 10.00-11.15

Första dagen på vårterminen
När: Tisdag 8 januari 2018

Utvecklingssamtal
När: Tisdag 22 januari 2018

Bokning tillgängligt på Schoolsoft i januari

Vinteridrottsdag
När: Fredag 8 februari 2018

Sportlov
När: Vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor


 

From the Principal

Principal Letter - December 2018

Dear Parents/Guardians,

I want to start by thanking you and the parents association for making our recent UN Day a huge success. It was a real celebration of the diversity in our school community and it was great to see so many of you and the students there. A huge thank you in particular to the class parents and parents association for your initiative with this great community event and we look forward to taking it to the next level, next year! Don’t forget to join our parents association or stay up to date with the news at the website below.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
You may recall in week 45 we began sending emails home when students break their  responsibility at school. Before a broken responsibility is recorded a learning conversation happens between the staff member and the student to ensure the students reflect on their responsibilities here at school. Therefore the aim of the email to you is to support another conversation about school and the events of the day between yourself and your child, so together we can ensure we create the calm and safe learning environment we all want. If the school needs to discuss this broken responsibility with you further your mentor will be in contact with you. Thank you for your continued support with this.  

Staff Changes
Unfortunately three staff members have decided to move onto their next challenge in their careers which means we will be saying farewell to Ms Sandenskog, Mr Gallagher and Ms Dahlberg. They will certainly be missed by the students and we wish them all the very best taking on their next challenge. Also, our Academic Manager Ms Lergesjö will be taking maternity leave from January 19, 2019 with her second child due. We look forward to welcoming the new members of our team from January. First Ms Brink will join us to take over Grade 8 Swedish and mentorship in 8A. Mr Rydberg will join us to start teaching Grade 8 SO and Mr Moutsinas will join us to teach Swedish/SvA and also mentor in Grade 5. We also will welcome Ms Ribohn as our new Academic Manager from February 2019. I know the new staff are very excited to join our team and meet you and the students in the new year.

Monthly Phone Call from Mentors
During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. As always we ask you to be available to take the call. If a mentor is not successful in getting in contact with you they will leave a message for you. We hope we can continue to maintain a strong relationship between home and school for the students benefit.

Important Upcoming Events

School Finishes at 14.00 and No Junior Club
When: Friday, 14 December, 2018

Choice Days
When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 17/18 December 2018
Wednesday: 8.30-13.30, 19 December 2018
Junior Club: open as usual on all three choice days

Winter Fair
When: 13.30-15.00, Wednesday 19 December 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018 (no lunch, no Junior Club)
Grade 4&5: 8.15 - 9.30
Grade 6: 9.15-10.15
Grade 7&8: 10.00-11.15

First Day of Spring Term
When: Tuesday 8 January, 2018

Development Talks
When: Tuesday, 22 January, 2018
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When: Friday 8 February, 2018

Sports Holiday
When: Week 9
 

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal


Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Jag vill börja med att tacka er och föräldraföreningen för att ni gjorde FN-dagen till en stor succé. Det var ett riktigt firande av mångfalden i vår skola och det var kul att se så många av er och eleverna där. Ett särskilt stort tack till klassföräldrarna och föräldraföreningen för ert initiativ med detta stora event och vi ser fram emot att ta det till nästa nivå nästa år! Glöm inte att gå med i vår föräldraförening eller hålla dig uppdaterad med nyheterna på hemsidan nedan.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Rights and Responsibilities
Ni kanske kommer ihåg att vi började maila hem vecka 45 när eleverna bryter regler i skolan. Innan man får en R&R sker ett samtal mellan personalen och eleven för att säkerställa att eleverna reflekterar här i skolan. Därför syftar mejlet till er till att ha en annan konversation om skolan och dagens händelser mellan er och era barn, så att vi tillsammans kan se till att vi skapar den lugna och lärorika miljön som vi alla vill ha! Om skolan behöver diskutera detta vidare med dig kommer mentorn att kontakta dig. Tack för ert fortsatta stöd med detta.

Personalförändringar
Tyvärr har tre anställda beslutat att gå vidare till nästa utmaning i sina karriärer, vilket innebär att vi kommer säga farväl till Ms Sandenskog, Mr Gallagher och Ms Dahlberg. De kommer att bli saknade av eleverna och vi önskar dem allt det bästa när de antar sina nästa utmaningar. Vår akademiska manager, Ms. Lergesjö, kommer att ta mammaledigt från och med den 19 januari 2019 med hennes andra barn. Vi ser fram emot att välkomna de nya medlemmarna i vårt team från och med januari. Ms Brink kommer att ta över årskurs 8 i svenska och mentorskap för 8A. Mr Rydberg kommer undervisa SO i årskurs 8 och Mr Moutsinas kommer att undervisa svenska/SvA och även vara mentor för årskurs 5. Vi kommer även att välkomna Ms Ribohn som vår nya akademiska manager från och med februari 2019. Jag vet att de nya personalen är väldigt glada över att gå med i vårt team och träffa er och eleverna till det nya året.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 49 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Som vanligt ber vi er att vara redo att besvara dessa samtal. Om en mentor inte får tag på dig kommer de att lämna ett meddelande till dig. Vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla ett starkt samarbete mellan hem och skola till elevernas fördel.

Viktiga kommande händelser

Skolan slutar 14.00 och ingen Junior Club
När: Fredag 14 december, 2018

Choice-dagar
When: Måndag, Tisdag, 8.30-14.30, 17-18 december 2018
Onsdag: 8.30-13.30, 19 december 2018
Junior Club: Öppet som vanligt alla tre choice-dagar

Vintermarknad
När: 13.30-15.00, Onsdag 19 december 2018

Sista dagen på terminen
När: Torsdag 20 december 2018 (ingen lunch-ingen Junior Club)
Årskurs 4&5: 8.15-9.30
Årskurs 6: 9.15-10.15
Årskurs 7&8: 10.00-11.15

Första dagen på vårterminen
När: Tisdag 8 januari 2018

Utvecklingssamtal
När: Tisdag 22 januari 2018

Bokning tillgängligt på Schoolsoft i januari

Vinteridrottsdag
När: Fredag 8 februari 2018

Sportlov
När: Vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor


 

From the Principal

Principal Letter - October 2018

Dear Parents/Guardians,

As the Autumn leaves fall and the mid term break is coming up it is time to reflect on the academic progress made this term. The teachers have been working hard to ensure the peace and quiet which is needed for learning is in place and are focussing on giving the detailed academic feedback through the mid term reports for the students to reflect on. Mid term reports will be published under the Subject Rubric on Schoolsoft by Friday 26 October and we encourage you to go through this with your child so they can reflect on their learning and take their learning forward after Autumn break. Perhaps they need to attend the tutorials the teachers offer in every subject to challenge themselves or perhaps they need to take more responsibility for their own learning? Whatever it may be, it is always useful to reflect and work out how we can go forward.

UN Day and our Parents Association
First though our parents association and you all have been working hard on creating our first community event together. Our UN Day food festival this Wednesday, 24 October from 15.00. It will be held in the school dining hall and the aim is to celebrate the many different nationalities and cultures we have within our school community and showcase these through a food festival.  We welcome you all to join us and hope to see you there to bring our community together! And don’t forget to please check out the Parents Association’s new website and get involved where you can. You are an important part of our school community and partnering more with you is a focus area to develop this year.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Monthly Phone Call from Mentors or Meeting on UN Day
From week 43, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. However, our mentors will also be present at our UN Day event on Wednesday so we encourage you to come along and catch up with your mentors in person during the UN Day event if you can! Otherwise if you cannot make it please be ready to take those calls this week to keep our cooperation strong.

Subject Teacher Evening
To follow up on our Mid Term Reports and so you are able to meet with our great teachers and discuss your child's progress we are again holding our Subject Teacher Evening on Wednesday, 14 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening
When: Nov. 14th 15.40-19.00
Where: IES Årsta
How: You can book through the link on Schoolsoft News from Monday 5 November.

Rights and Responsibilities
As you may remember from the mentor meeting in August we take our Rights and Responsibilities at IES Årsta seriously to create our calm and safe learning environment. To improve the communication with you we send home Community Hero postcards for students who have received five Community Heroes for contributing in a positive way to our school. Now, from Monday 5 November, emails will be sent to you when your child breaks a responsibility. The aim of this is to support a conversation about school and the events of the day between yourself and your child, so together we can ensure they succeed for their future. If the school needs to discuss this broken responsibility with you further your mentor will be in contact with you. Thank you for your support with this.  

Important Upcoming Events
UN Day Food Festival
When: 15.00, Wednesday 24 October, 2018

Autumn Break (No classes or junior club)
Week 44

Subject Teacher Evening
When: 15.40-19.00, Wednesday, 14 November, 2018

Study Day (No classes or junior club)
When: Monday, 26 November, 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.
 

Look forward to seeing you at the UN Day event!

Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Höstlöven faller ner och höstlovet är på väg. Så det är dags att reflektera över de lärandemål som har nåtts denna termin. Lärarna har arbetat hårt för att se till att den lugn och ro som behövs för att kunna lära sig är på plats och fokuserar nu på att ge en detaljerad och överblickbar återkoppling genom mitterminsomdömena som eleverna kan reflektera över. Dessa kommer att publiceras under ämnesrubriken på schoolsoft fredagen 26 oktober och vi uppmuntrar dig att gå igenom detta med ditt barn så att de kan reflektera över sitt lärande och gå framåt med studierna efter höstlovet. De kanske behöver delta på de tutorials som lärarna erbjuder i varje ämne för att utmana sig själva eller så kanske de behöver ta mer ansvar för sitt eget lärande. Vad det än kan vara, är det alltid användbart att reflektera och komma på hur vi kan gå vidare.

FN-dag och vår föräldraförening
Vår föräldraförening och ni har alla arbetat hårt för att skapa vårt första gemensamma event tillsammans. Vår FN-matfestival hålls i matsalen onsdagen 24 oktober kl. 15. Syftet är att uppmärksamma de många olika nationaliteterna och kulturerna vi har på vår skola och visa dem genom en matfestival. Vi välkomnar er alla att vara med oss och hoppas vi ses där för en gemensam upptäcktsresa! Och glöm inte att kolla in föräldraföreningens nya hemsida och bli involverad där du kan. Du är en viktig del av vår skola och ett fokusområde att utveckla detta år.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Samtal från mentorer månadsvis eller ses under FN-dagen
Under vecka 42 kommer mentorer att ringa hem för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Dessutom kommer våra mentorer även att delta på vårt FN-event på onsdagen så vi uppmuntrar dig att komma dit och träffa dina mentorer personligen under FN-eventet om du kan! Om du inte har möjlighet att komma, vänligen var redo att besvara dessa samtal denna vecka för att hålla vårt samarbete starkt.

Ämneslärarkväll
För att följa upp mitterminsomdömnena, träffa våra fantastiska lärare och diskutera ditt barns utveckling håller vi återigen vår ämneslärarkväll onsdagen 14 november 15.40−19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10-minuters-möte med någon ämneslärare för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.

Vad: Ämneslärarkväll
När: 14 nov. 15.40−19.00

Var: IES Årsta
Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft Nyheter från och med måndagen 5 november.

Ordningsregler
Som ni kanske minns från mentorsträffen i augusti så håller vi hårt på ordningsreglerna för att säkerställa en trygg och säker lärandemiljö. I syfte att vässa kommunikationen med er så skickar vi ut Community Hero-kort när en elev har fått fem utnämningar som Community Hero efter att ha bidragit positivt till skolan. Dessutom, från måndag 5 november, kommer vi skicka ut e-mail när barnet har brutit mot en ordningsregel. Målet är ge er underlag för en diskussion i hemmet mellan er som vårdnadshavare och barnet som vad som har hänt, så att vi gemensamt kan se till att alla får en välfungerande skolvardag. Om skolan skulle vilja följa upp ytterligare så kommer mentor höra av sig till er. Tack för ert stöd med detta.

Viktiga kommande händelser
FN-matfestival
När: 15.00 onsdag 24 oktober 2018

Höstlov (Inga lektioner eller junior club)
Vecka 44

Ämneslärarkväll
När: Onsdag 14 november 2018

Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: Måndag 26 november 2018

Sista dagen på höstterminen
När: Torsdag 20 december 2018


Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Ser fram emot att träffa dig på FN-eventet!

Julian Dent
Rektor
 

Pages