Tagged with "From the Principal"...

Från rektorn

Principal Letter - June

Dear Parents/Guardians,

In August 2017 we came together to create our IES school in Årsta. Now, 10 months later, I am proud to say we have created that calm and safe learning environment you joined us for. A bilingual environment where your children are commanding the english language and have high expectations set for them. We have all created this positive and respectful atmosphere together and that is something, students, parents and teachers should be proud of! We all deserve a relaxing summer break, so we can return in August, ready to take on new challenges and discover news abilities. As we move into the next academic year as a school it is time to ensure we build on our knowledge and work towards our academic goals. Focus on the feedback given by teachers and ensure this takes the students forward towards their chosen future!

Learning Resources
During our first year students have regularly used in many subjects the Gleerups digital learning resource. We have carried out a full evaluation of the resource with students, parents and teachers and we will continue as a whole school to have the resource available to students. The results demonstrated that 83% of students found it easy to use and login, 65% believed it supported with bilingualism in Science and Math and 54% preferred the online resource over a paper book. It showed 52% of parents would like to continue to use Gleerups next year while 37 % would prefer an equal use of books and online resources. We have listened to this feedback and based on the results and the teacher experience this year we will continue to use the Gleerups online resource in our core subjects of SO, Science and Math, as well as in some other subjects. However, we will continue to use physical books particularly in the language subjects as we currently do. We feel this balanced approach, covers our commitment to provide a bilingual learning environment for the students, ensures we comply with the new national curriculum and also has a balance between online and physical teaching resources.

Class Mixing
Just a reminder that we will mix classes between now and August and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

Teachers
We are sad to be losing a few of our valued educators this summer. Mr Chappell will be moving home to Canada to pursue his studies to become a veterinary medicine. We will truly miss Mr Chappell and his contribution to our school. Ms Scanlan will be moving back to her native Ireland to continue her teaching career and Ms Wigardt will be moving on to another Stockholm school. We thank them for their contribution to IES Årsta this year and wish them all the best in their future. We are excited to welcome their replacements and the other new teachers to our growing team in August.

2018/19
When we return in August we will welcome our new Grade 4 cohort of students. This will result in our student numbers growing to around 600 students. We look forward to welcoming them to our school community. Also in August, our full schoolyard will be accessible and the construction of the apartments above the school will finally be completed.

Reminder of Upcoming Events
First Day of Autumn Term
When: Thursday, 16 August, 2018
Where: IES Årsta
Time: Grade 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.


Thank you for a great year!

Happy Summer
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

I augusti 2017 började vi tillsammans skapa vår IES-skola i Årsta. Nu, 10 månader senare, är jag stolt över att kunna säga att vi har skapat just den lugna och trygga lärandemiljön som ni kom för. En tvåspråkig miljö där era barn behärskar det engelska språket och där det har satts höga förväntningar på dem. Vi har alla skapat denna positiva och respektfulla atmosfären tillsammans och det är något som eleverna, föräldrarna och lärarna ska vara stolta över! Vi förtjänar alla ett avkopplande sommarlov, så att vi kan komma tillbaka i augusti, redo att anta nya utmaningar och upptäcka nya förmågor. När vi går in i nästa läsår som skola är det dags att se till att vi bygger på vår kunskap och arbetar mot våra lärandemål. Fokusera på den feedback som lärarna ger och se till detta tar eleverna framåt mot deras framtid!

Läromedel
Under vårt första år har eleverna använt Gleerups digitala läromedel regelbundet i många ämnen. Vi har genomfört en fullständig utvärdering med elever, föräldrar och lärare och vi kommer som skola att fortsätta ha denna läranderesursen tillgänglig för eleverna. Resultaten visade att 83 % av eleverna fann det lätt att använda och logga in, 65 % tyckte att det utvecklar tvåspråkigheten i naturvetenskap och matematik och 54 % föredrog läromedel online framför en fysisk bok. Det visade sig att 52 % av föräldrarna skulle vilja fortsätta att använda Gleerups nästa år medan 37 % skulle föredra en jämbördig användningsnivå av fysiska böcker och läromedel online. Vi har lyssnat till denna feedback och kommer att, baserat på resultaten och lärarnas upplevelse, fortsätta att använda Gleerups läromedel online i våra kärnämnen SO, naturvetenskap och matte, liksom i några andra ämnen. Vi kommer dock fortsätta att använda fysiska böcker, särskilt i språkämnena, som vi gör idag. Vi känner att det här tillvägagångssättet är välavvägt, ligger i linje med vårt åtagande att tillhandahålla en tvåspråkig lärandemiljö för eleverna och säkerställer att vi följer den nationella läroplanen med balans mellan online- och fysiskt undervisningsmaterial.

Klassindelning
Bara en påminnelse att vi kommer att blanda klasserna till terminsstart i augusti och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser under första skoldagen i augusti. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Lärare
Vi är ledsna över att behöva säga adjö några av våra uppskattade lärare efter detta läsår. Mr Chappell kommer att flytta hem till Kanada för att fortsätta sina studier för att bli veterinärforskare. Vi kommer verkligen sakna Mr Chappell och hans bidrag till vår skola. Ms Scanlan kommer att flytta tillbaka till sitt Irland för att fortsätta sin lärarkarriär där och Ms Wigardt kommer att gå vidare till en annan skola i Stockholm. Vi tackar dem för deras insats till IES Årsta detta år och önskar dem allt gott i framtiden. Vi är glada över att välkomna deras ersättare och de andra nya lärare till vårt växande team i augusti.

2018/19
När vi kommer tillbaka i augusti kommer vi att välkomna vår nya grupp av elever till årskurs 4.  Detta kommer att leda till att vårt elevantal växer till cirka 600 elever. Vi ser fram emot att välkomna dem till vår skola. I augusti kommer även hela vår skolgård att vara tillgänglig och byggandet av lägenheterna ovanför skolan kommer äntligen att vara färdigt.

Påminnelse om kommande händelser
Första dagen på höstterminen
När: Torsdag 16 Augusti 2018
Vart: IES Årsta
Tid: Årskurs 5, 6: 8.15-14.00. Årskurs 7, 8: 9.00-14.45

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.
 

Tack för ett fantastiskt år!

Glad sommar
Julian Dent
Rektor

 

Från rektorn

Principal Letter - May

Dear Parents/Guardians,

As we fly through our first year it is hard to believe that we only have a few short weeks remaining before we celebrate our first full year as a school! It has been an amazing journey since we opened in August, getting to know all our wonderful students and see them progress with their bilingualism and command of the English language, while creating such a positive school environment. We should be proud as a school how far we have come, but we still have a long journey ahead to continue to provide and improve the calm and safe learning environment to support the students pursue their potential in all areas of life!

IES Survey Results
Thank you for your honest and constructive feedback through our annual IES survey of parents and students. We are proud to receive such positive feedback. It showed that 97% of parents would recommend our school to others. While 87% of students would recommend our school to others. However, we still need to work on that other three and thirteen percent to ensure everyone is proud of our school and feels safe and happy coming to us everyday! We encourage and appreciate the ongoing conversations and feedback we receive from you as we chase that 100% satisfaction in our school. Please, help us improve and engage with your mentors when they call and suggest ideas, we need to work together closely for the students’ future.

Class Mixing for 2018/19
As we come to the end of our first year, our student care team is working hard through our class mixing process for next Academic year. I just want to take this opportunity to remind us all that we mix classes every year and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

IES Privacy notice
The new European Union data privacy regulations came into effect on 25 May 2018. I would like to inform you of our newly published IES privacy site where you can find information regarding how we secure and treat personal data at IES.  You can find the link under ‘files and links’ on Schoolsoft and in Schoolsoft news.

End of Term Reports
As we come to the end of this academic year, the end of term reports and term grades will be published on Schoolsoft on Tuesday 12 June. It is important to reflect on these with your children and celebrate the success and set goals for next year, which we can discuss at our development talks in the Autumn. Please take the time to do so with your children.

Reminder of Upcoming Events
Choice: Sports Day
When: 8.15 - 14.30, Thursday, 7 June, 2018

Choice: Culture Day
When: 9.00-14.00, Friday 8 June, 2018

Choice: House Day
When: 9.00-14.00, Monday 11 June, 2018

Last Day of Spring Term
When: Tuesday, 12 June, 2018
Avslutning Grade 4 & 5: 9.00am in dining hall
Avslutning Grade 6 & 7: 9.50am in dining hall

First Day of Autumn Term
When: Thursday, 16 August, 2018


The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.
 

Kind Regards
Julian Dent
Principal

________________________________________________________________________

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Vårt första läsår flyger förbi och är det svårt att förstå att vi bara har några korta veckor kvar tills vi kan fira ett år som skola! Det har varit en fantastisk resa som började när vi öppnade i augusti i fjol. Vilken ynnest att få lära känna alla underbara elever och få se dem utveckla tvåspråkighet och komma det engelska språket nära, detta samtidigt som vi tillsammans har skapat en positiv skolmiljö. Vi ska vara stolta över hur långt vi har kommit som skola. Samtidigt ska vi ha fortsatt full fokus på att bibehålla och utveckla en lugn och trygg lärandemiljön på skolan, allt för att stödja eleverna att ta tillvara deras potential i livets alla områden!

Resultaten från IES-enkäten
Tack för er uppriktiga och konstruktiva feedback i vår årliga IES-enkät till föräldrar och elever. Vi är stolta över att få en sådan positiv feedback. Det visade sig att 97 % av föräldrarna skulle rekommendera vår skola till andra och 87 % av eleverna skulle rekommendera vår skola till andra. Dock måste vi fortfarande jobba med de återstående tre och tretton procenten för att alla känna stolthet över vår skola och känna sig trygga och glada att komma hit varje dag! Vi uppskattar därför de samtal och den feedback som vi får från er och uppmuntrar mer av den varan. Med sådant samarbete mellan hem och skola kan vi nå 100 % nöjda elever och vårdnadshavare. Så hjälp oss att förbättra skolan, diskutera med dina mentorer när de ringer och kom gärna med förslag. Vi måste ha ett nära samarbete för elevernas framtid.

Klassindelning 2018/19
Nu när läsåret närmar sig sitt slut arbetar vårt elevvårdsteam hårt med klassindelningen inför kommande läsår. Jag vill bara ta tillfället i akt att påminna alla om att vi gör ny klassindelning varje läsår och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Klassindelningen bestäms av elevvårdsteamet utifrån en pedagogisk bedömning. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser på första skoldagen i augusti. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

IES och sekretess
De nya bestämmelserna om skydd av personuppgifter i EU trädde i kraft den 25 maj 2018. Jag vill därför tipsa om IES:s infosida om dataskydd som nyligen publicerades. Där kan du hitta information om hur vi skyddar och behandlar personuppgifter hos IES. Du hittar länken under "Filer och länkar" på Schoolsoft och i nyhetslistan på Schoolsoft.

Terminsomdömen och -betyg
Läsårsavslutning innebär också att terminsomdömena och -betygen kommer att publiceras på Schoolsoft. Det sker tisdagen den 12 juni. Det är viktigt att ni hemma använder detta som ett diskussionsunderlag. Se det som en möjlighet att reflektera över skolresultaten med era barn och glädjas åt framgångar samt sätta mål för nästa år. Sedan kommer vi följa upp detta på utvecklingssamtalen i höst. Vänligen ta er tid att göra det med era barn.

Påminnelse om kommande händelser
Idrottsdag
När: 8.15–14.30, torsdag 7 juni 2018

Kulturdag
När: 9.00–14.00, Fredag 8 juni 2018

Dag med elevhusen
När: 9.00–14.00, Måndag 11 juni 2018

Sista dagen på Vårterminen
När: tisdag 12 juni 2018
Avslutning årskurs 4 & 5: 9.00 i matsalen
Avslutning årskurs 6 & 7: 9.50 i matsalen

Första dagen på Höstterminen
När: torsdag 16 augusti 2018


Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga hälsningar
Julian Dent
Rektor

Från rektorn

Principal Letter - March

Dear Parents/Guardians,

As Spring approaches and the days are brighter the energy levels increase and it is great to see the students at IES Årsta channeling their energy into their learning. Every week the passion and dedication of the students to their learning is inspiring; whether it is their creative inventions in Science, their interesting designs in Craft or their regular attendance at tutorials the students are really living up to the high expectations the teachers have set for them and that they have for themselves!

 

Mid Term Reports

It is that time for Mid Term Reports so I encourage you all to sit down with your children and go through their subject rubric on Schoolsoft. An important part of learning is understanding where one is in the process and then identifying areas to improve and that is the purpose of our Mid Term Reports. For students to understand where they stand against the national Knowledge Requirements and know how they can improve in their respective subjects. Mid Term Reports are now available on Schoolsoft with instructions on how to find them in the news section.

 

Subject Teacher Evening

To facilitate this process we are holding a Subject Teacher Evening on Wednesday, 11 April from 15.30-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening

When: April 11 15.30-19.00

Where: IES Årsta

How: You can book through the link on Schoolsoft.

 

IES Survey

As the students reflect on their progress with their learning, it is also important for us as a school to reflect on how we have performed and how we can improve the education of your children. A critical part of that process is getting your feedback on what is working well and what can be improved. This is formally called our systematic quality work. To support us with this we ask you to please complete the IES Survey on Schoolsoft by April 29, 2018 to ensure we get your honest feedback to improve our school for your children.

 

Reminder of Upcoming Events

Easter Holiday

Week 14

 

Subject Teacher Evening

When: Wednesday 11 April, 2018

Online bookings open week 13

 

IES Survey Deadline on Schoolsoft

When: April 29, 2018

 

First of May Holiday

When: Monday and Tuesday week 18

 

Ascension Day Holiday

When: Thursday and Friday week 19

 

Last Day of Spring Term

When: Tuesday, 12 June, 2018

 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.


 

Happy Påsklov

Julian Dent

Principal 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

 

I takt med att våren närmar sig och dagarna blir ljusare ökar energinivåerna och det är kul att se eleverna på IES Årsta få utlopp för sin energi i lärandet. Det är inspirerande att varje vecka få se elevernas passion och engagemang vare sig det är deras kreativa uppfinningar i NO:n, deras spännande kreationer i slöjden eller deras återkommande besök på tutorials. Eleverna lever verkligen upp till de höga förväntningarna som lärarna har på dem och som de har på sig själva!


 

Mitterminsomdömen

Det är tid för mitterminsomdömen så jag uppmuntrar er alla att sitta ner med era barn och gå igenom deras ämneslärares omdömen på Schoolsoft. En viktig del av lärandet är att förstå var man befinner sig i processen och sedan identifiera områden att förbättra och det är syftet med våra mitterminsomdömen − att eleverna förstår hur de väl de uppnår de nationella kunskapskraven och vet hur de kan förbättra sig i sina respektive ämnen. Mitterminsomdömena finns nu på Schoolsoft med instruktioner om hur man hittar dem under ”Nyheter”.

 

Ämneslärarkväll

För att underlätta denna process slår vi upp portarna till en ämneslärarkväll onsdagen 11 April från 15.30−19.00. Här ges du möjligheten att boka ett 10 minuter långt möte med någon/några av ämneslärarna för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.  

Vad: Ämneslärarkväll

När: 11 April 15.30−19.00

Var: IES Årsta

Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft.

 

IES-enkäten

Medan eleverna reflekterar över deras framsteg med sitt lärande är det också viktigt för oss att reflektera över hur vi har presterat som skola och hur vi kan förbättra utbildningen för era barn. En viktig del av processen är att få din feedback om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Detta kallas vårt systematiska kvalitetsarbete. För att hjälpa oss med detta ber vi dig att fylla i IES-enkäten på Schoolsoft senast den 29 april 2018 så att vi får er uppriktiga feedback för att förbättra vår skola för era barn.


 

Påminnelse om kommande händelser

 

Påsklov

Vecka 14

 

Ämneslärarkväll

När: Onsdag 11 April, 2018

Onlinebokningar öppnar vecka 13

 

Sista dag att besvara IES-enkät på Schoolsoft

När: 29 April, 2018

 

Minilovet vid första maj

När: Måndag och Tisdag vecka 18

 

Minilovet vid Kristi Himmelsfärd

När: Torsdag och fredag vecka 19

 

Sista dagen på vårterminen

När: Tisdag, 12 Juni, 2018

 

Hela skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


 

Trevligt Påsklov

Julian Dent

Rektor 

Från rektorn

Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

What an action packed start to spring term at IES Årsta!
We have met for our development talks and set the academic and social goals for this Spring Term. We had our badminton and chess house competitions creating some friendly competition between the houses. The new junior school break activities have been keeping the students active during the outdoor break time and we have even hosted our Grade 4 introduction day for our new students for 2018/19! All the while, students have been working hard attending tutorials and working towards those high academic expectations. Just as well we have a well deserved sportlov coming up!

Skolinspektionen Visit
On Tuesday, March 6 we will welcome Skolinspektionen to our school for our förstagångstillsyn. This is an opportunity to ensure we are delivering the calm and safe learning environment as well as supporting all students towards their high academic expectations. They will interview students and staff and tour our school. We look forward to their visit and showing off our great school!

Outdoor Break Time
Our school yard is growing, as we have now gained access to some more play equipment and the forest area is increasingly sunny as the days get brighter! We have now implemented compulsory outdoor breaks for Grades 4 & 5 and Grade 6 will start during week 10. So make sure they bring their jackets to enjoy the planned break time activities, some general physical activity or just soak up the increasing sunlight during the day!

ICA
Unfortunately we have been informed that some students have been shoplifting from ICA on their way home from school. This is against the law and obviously does not reflect well on the students or our school. We have agreed with ICA that students are only to enter ICA if they intend to purchase something on their way home from school, not before school in the morning. Many of the food and drinks purchased in the afternoon are of a very unhealthy nature and we encourage you to discuss this with your children.
The school has breakfast and lunch for the students everyday, and we are now also offering an afternoon snack for 13kr from 14.30-15.30 everyday to ensure they are well energised for Tutorials and Mother Tongue Language classes.

Wellness Month
During March we will hold our first Wellness Month at IES Årsta. Wellness is an active process of becoming more aware of and making choices toward a healthy and fulfilling life. To help our students become more aware of the actions they take throughout the day that impact their wellness, we have organized four weekly, health-based challenges. Week 10 focuses on hydration, week 11 exercise, week 12 mindfulness and week 13 sleep. We look forward to talking about this with the students and encourage you also to discuss these wellness activities with your children.

School Newspaper
Don’t forget our first two editions of the IESÅ News has now been published and you can find them on Schoolsoft and on our school website. There are some great articles from the students about our school.

Parents Association
Our Parents Association is now up and running and they were even a great part of our Grade 4 Introduction Day on February 10. You are a critical part of our school community so please consider coming to the Parent’s Association Information Meeting at 18.00 on Thursday, 8 March, 2018 to find out about how you can be part of it!

Reminder of Upcoming Events
Sports Holiday
Week 9

Parent’s Association Information Meeting
When: 18.00 Thursday, 8 March, 2018

Easter Holiday
Week 14

Subject Teacher Evening
When: Wednesday 11 April, 2018
Online bookings open week 13

First of May Holiday
When: Monday and Tuesday week 18

Ascension Day Holiday
When: Thursday and Friday week 19
The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.

Happy Sportlov!
Julian Dent
Principal

__________________________________________________________________


Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Vilken händelserik start på vårterminen på IES Årsta!
Vi har haft utvecklingssamtal och satt upp den här terminens sociala mål och mål för kunskapsutveckling. Vi har haft tävlingar i badminton och schack mellan elevhusen och det gav en fin, vänskaplig stämning bland eleverna. Med nya rastaktiviteter utomhus för mellanstadiet har vi fått eleverna i aktivitet under rasterna. Vi har även haft vår  introduktionsdag för våra nya elever som ska börja i årskurs fyra läsåret 2018/2019! Och samtidigt har eleverna såklart arbetat hårt i sina studier och varit på våra tutorials för att nå högt ställda mål. Så det är ett välförtjänt sportlov som vi har framför oss!

Skolinspektionen på besök
Tisdagen 6/3 hälsar vi Skolinspektionen välkommen till IES Årsta för en förstagångstillsyn. Detta är en ytterligare möjlighet att säkerställa att vi erbjuder eleverna en lugn och trygg lärandemiljö och att vi stöttar alla elever att nå läroplanens mål och våra höga ambitioner. Skolinspektionen kommer att intervjua elever och personal och titta runt i skolan. Vi ser med tillförsikt fram emot deras besök och att få visa upp vår fina skola!

Rast utomhus
Vår skolgård blir allt mer en riktig skolgård. Vi har fått tillgång till mer spelutrustning och skogsområdet blir alltmer soligt i takt med att dagarna blir ljusare! Därför gäller obligatoriska raster utomhus för årskurs 4, 5 och 6 med start vecka 10. Se till att eleverna har med sig ytterkläder för att kunna delta och ha kul i fysisk aktivitet utomhus på rasterna, och inte minst för att kunna njuta av det annalkande vårljuset under dagen!

ICA
Tyvärr har vi nåtts av information om att några elever har snattat från ICA på vägen hem från skolan. Detta strider mot lag och är inget vi vill att skolan eller våra elever ska förknippas med. Vi har kommit överens med ICA om att eleverna endast ska gå dit om de har tänkt att köpa något på vägen hem från skolan, men inte på morgonen före skolan. Mycket av den mat och den dryck som eleverna köper på eftermiddagen är dessutom väldig ohälsosam och vi uppmuntrar er att diskutera detta med era barn.
Skolan serverar frukost och lunch för eleverna varje dag, och nu erbjuder vi även mellanmål varje dag för 13 kr mellan 14.30−15.30 så att eleverna kan fylla på energidepåerna inför tutorials och modersmålet.

Hälsomånad
Under mars månad kommer vi att ha vår första hälsomånad på IES Årsta. Hälsotemat syftar till att göra eleverna mer medvetna om och i förlängningen kunna göra aktiva val för ett hälsosamt liv. För att ge insikt om vilka val som de gör under dagen som påverkar deras välbefinnande, har vi anordnat fyra veckovisa utmaningar på temat hälsa. Vecka 10 fokuserar på vätskebalans, vecka 11 träning, vecka 12 mindfulness och vecka 13 sömn. Vi ser fram emot att tala om detta med eleverna och vill pass på att uppmuntra er att också diskutera dessa hälsoaktiviteter med era barn.

Skoltidning
Missa inte att våra första två nummer av IESÅ Nyheter nu har publicerats och ni kan hitta dem på Schoolsoft och på vår skolas hemsida. Det finns flera läsvärda artiklar från våra elever om skolan.

Föräldraförening
Vår föräldraförening är nu igång och de bidrog också mycket till vår introduktionsdag för blivande årskurs 4 10/2. Ni är en viktig del av vår skola så överväg gärna att komma till föräldraförenings informationsmöte kl. 18 på torsdagen 8/3 för mer info om hur du kan bidra!

Påminnelse om kommande händelser
Sportlov
Vecka 9

Föräldraförenings Informationsmöte
När: Torsdag, 8/3 kl. 18

Påsklov
Vecka 14

Ämneslärarekväll
När: Onsdag 11/4
Onlinebokningen öppnar vecka 13.

Minilovet vid första maj
När: Måndag och tisdag vecka 18

Minilovet vid Kristi Himmelsfärd
När: Torsdag och fredag vecka 19

Hela skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Trevligt sportlov!
Julian Dent
Rektor

Från rektorn

Welcome Back to Spring Term

Dear Parents/Guardians, 

Happy New Year and welcome back to Spring Term 2018! 

I hope you and the students were able to get some rest and enjoy time together during the holiday period so we are all ready to take on 2018! We start the new year here at IES Årsta committed to embedding the environment of order and discipline throughout the school which the students and teachers contributed to building last term. With our first set of grades/end of term reports to reflect on it is time to focus on the growth of our academic knowledge and attending weekly tutorials to get the extra support needed in certain subjects. The teachers are working hard to ensure they give the academic feedback needed to the students so they can improve and develop and meet the high academic expectations.

 

Student Development Talks

A critical part of the academic feedback is the student development talks which are held next Wednesday 17 January with the mentor teachers. It is critical that you as parents/guardians attend these meetings to support your children develop academically and socially. The reflection process and goal setting happening during these development talks are an essential  part of their education. Please ensure you attend these meetings as scheduled by the mentors and come having reviewed the end of term reports published in December. You can confirm your times on Schoolsoft.

 

Reminder of Upcoming Events

 

Student Development Talks

When: Wednesday, 17 January, 2018.

Who: Students and Parents/Guardians

Please confirm your time on Schoolsoft.

 

Sports Holiday

Week 9

 

Easter Holiday

Week 14

 

Subject Teacher Evening

When: Wednesday 11 April, 2018

Online bookings open week 13

 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.

 

Staff Changes

Ms Degal has decided to move closer to her home for practical reasons and will be leaving us as Grade 5 Swedish teacher this Friday, 12 January. We thank Ms Degal for her contribution to our school community and welcome Mr Giannakopoulos as the new Grade 5 Swedish teacher and Ms Masson as the new co-mentor for 5B.

 

Afternoon Snack

From this week we are happy to be able to offer an afternoon snack (mellanmål) in the dining hall for students. This will be available at a cost of 13 krona and coupons will be able to be purchased at school. This is a great way for students to be able to stay energised and attend Tutorials in the afternoon.

Happy New Year

Julian Dent

Principal


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

 

Gott Nytt År och välkomna tillbaks till Vårterminen 2018. Jag hoppas att ni och eleverna har fått vila och njuta av tiden tillsammans under julledigheten så att vi alla är redo att ta oss an 2018! Vi börjar det nya året här på IES Årsta engagerade i att inbädda miljön av ordning och disciplin på skolan vilket eleverna och lärarna bidrog till att bygga förra terminen. Med våra första betyg/”slutet av terminen rapporter” att reflektera över, är det dags att fokusera på tillväxten av vår akademiska kunskap och delta i tutorials varje vecka för att få det extra stöd som behövs i vissa ämnen. Lärarna arbetar hårt för att se till att de ger den akademiska feedback som behövs för eleverna så att de kan förbättra, utveckla och möta de höga akademiska förväntningarna.

 

Utvecklingssamtal

En viktig del av den akademiska återkopplingen är utvecklingssamtalen som hålls Onsdagen 17 Januari med mentorerna. Det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare deltar i dessa möten för att stödja dina barn att utvecklas akademiskt och socialt. Reflektionsprocessen och målsättningen som sker under dessa utvecklingssamtal är en avgörande del i deras utbildning. Vänligen se till att du deltar i detta möte enligt tidsplanen som gjorts av mentorerna. Du kan bekräfta dina tider på Schoolsoft.

 

Påminnelse om kommande händelser

 

Utvecklingssamtal

När: Onsdag, 17 Januari, 2018.

Vem: Elever och Föräldrar/Vårdnadshavare

Vänligen bekräfta din tid på Schoolsoft

 

Sportlov

Vecka 9

 

Påsklov

Vecka 14

 

Ämneslärare Kväll

När: Onsdag 11 April, 2018

Onlinebokningar öppnar vecka 13

 

Skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under filer och länkar.

 

Personal förändringar

Ms Degel har bestämt sig att flytta närmare sitt hem av praktiska anledningar och kommer att lämna oss som Årskurs 5 svensklärare nu på Fredag, 12 Januari. Vi tackar Ms Degel för hennes bidrag till vår skola och välkomnar Mr Giannakopoulos som den nya svenskläraren och Ms Masson som den nya co-mentor till 5B.

 

Mellanmål

Från och med denna vecka är vi glada över att kunna erbjuda mellanmål i matsalen till alla elever. Detta kommer att vara tillgängligt till en kostnad av 13 kronor och kuponger kommer att kunna köpas i skolan. Detta är ett bra sätt för eleverna att kunna hålla energin uppe och delta på Tutorials på eftermiddagen.


 

God fortsättning

Julian Dent

Rektor

 

Från rektorn

December Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

December is here and we are already coming towards the end of our very first term here at IES Årsta. I want to say a big congratulations to the students, who have done a wonderful job of integrating into a new school environment, making new friends and helping to build our IES Årsta school culture of positivity and respect. It has been great to see the students developing their English skills throughout the term and we look forward to their continued growth and improvement in all their subjects.

 

End of Term Reports and Grades

Students in Grade 6 & 7 will receive their first term grades during week 51. These will be published on Schoolsoft and printed out for the students. Students in Grade 4 & 5 will receive updated feedback on their knowledge requirements in all subjects via Schoolsoft. It is important to remember that these are a summative reflection of their work this Autumn term. We all need to focus on what we need to develop and improve in the future to ensure we grow and develop, as we all can! I encourage you to sit down and have a discussion with your children regarding their academic progress and discuss with them what they need to focus on in their studies after the winter break.

 

School Community

Our house competitions are in full swing with students engaged in their Gingerbread house competition as well as the Grade 7 debating competition. The quality of both competitions has been very impressive, with Petterson house winning the debate while the Gingerbread house competition is still in progress. The School Newspaper is also up and running and we are looking forward to the first issue out soon! Students will also get the opportunity during choice week (week 51) to try new activities, whether it be American Football, Outdoor Skills, Winter Crafts, Upcycling or Crossfit.  I am sure they will enjoy what the teachers are offering for student choice and it will be an enjoyable way to finish off the term.
 

Arrival and Departure from School

Again a reminder to all Parents/Guardians who drive to school in the morning. The traffic is very congested on Sköntorpsvägen as it is a bus route and there is ongoing construction.  Please drop students off on Vättervägen. For safety reasons please do not drop off students out the front of school as this causes a more dangerous traffic situation for your children.
 

Reminder of Upcoming Events

Lucia

When: Wednesday 13 December 2018.

Performance 1: 8.00am

Performance 2: 9.00am

Where: Dining Hall

Who:Students and Parents/Guardians are welcome

 

Professional Development Afternoon

When: Friday 15 December. School ends at 13.30 and there is no Junior Club.

 

Autumn Term Avslutning

When: Thursday, 21 December 2018.

Year 4 & 5 - 8.30am - 10am

Year 6 & 7 - 9.30am - 11am

Who: Students

 

Spring Term Starts

When: Wednesday, 10 January, 2018.

 

Student Development Talks

When: Wednesday, 17 January, 2018.

Who: Students and Parents/Guardians

 

Sports Holiday

Week 9

 

Staff Changes

Unfortunately in December we will be saying farewell to our great Grade 4 Science and PE teacher Ms Teixeira. She will be moving to IES Uppsala as her family has recently relocated there. We are very sad to see Ms Teixeira go but we are lucky to be welcoming Ms Gardwell who will be taking over in Grade 4 Science and PE from January. Ms Gardwell will be joining  us all the way from Canada. I want to thank Ms Teixeira for her great work this term and I know we will all miss her!   

 

Afternoon Snack

From January we are happy to be able to offer an afternoon snack (mellanmål) in the dining hall for students. This will be available at a cost of 13 krona and coupons will be able to be purchased from week 2 at school. This is a great way for students to be able to stay energised and attend Tutorials in the afternoon.

 

Thank you and enjoy the joys of winter!

Kind Regards

Julian Dent

Principal

 

 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

December är här och vi är redan på väg mot slutet av vår allra första termin här på IES Årsta. Jag vill säga ett stort grattis till eleverna, som har gjort ett fantastiskt jobb med att integrera sig i en ny skolmiljö, skapa nya vänner och att hjälpa till att bygga vår skolkultur av positivitet och respekt på IES Årsta. Det har varit härligt att se eleverna utveckla sina engelska språkfärdigheter under terminen och vi ser fram emot deras fortsatta utveckling och förbättring i alla deras ämnen.

 

Termins Rapporter och betyg

Elever i årskurs 6 & 7 kommer att få sina första terminsbetyg under vecka 51. Detta kommer att publiceras på Schoolsoft och skrivas ut till eleverna. Elever i årskurs 4 & 5 kommer att få uppdaterad feedback av deras kunskapskrav i alla ämnen på Schoolsoft. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en summerande reflektion av deras arbete denna hösttermin. Vi alla behöver fokusera på vad vi behöver utveckla och förbättra i framtiden för att säkerställa att vi växer och förbättras, som vi alla kan! Jag uppmuntrar er att sitta ner och ha en diskussion med era barn gällande deras akademiska utveckling och diskutera med dem vad de behöver fokusera på efter jullovet.
 

Skolan

Våra hus tävlingar är i full gång med elever engagerade i Pepparkakshustävlingen och likaså årskurs 7 debattävling. Kvaliteten på både tävlingarna har varit väldigt imponerande, med Petterson huset som vann debatten och Pepparkakshustävlingen som fortfarande pågår. Skoltidningen är också igång och vi ser fram emot det första numret som snart är ute!

Eleverna kommer även att få möjligheten att testa olika nya aktiviteter under elevens val veckan (vecka 51), amerikansk fotboll, friluftsaktiviteter, vinter hantverk, återvinnande eller Crossfit. Jag är säker på att de kommer att tycka om det som lärarna erbjuder till elevens val och det kommer att vara ett roligt sätt för dem att avlusta terminen på.

 

Ankomst och avgång från skolan

Återigen en påminnelse till alla föräldrar/vårdnadshavare som kör till skolan på morgonen. Trafiken är väldigt överbelastad på Sköntorpsvägen eftersom det är en bussväg och pågående byggarbete. Vänligen släpp av eleverna på Vättervägen. Släpp inte av eleverna framför skolan på grund av säkerhetsskäl, då detta orsakar en mer farlig trafiksituation för era barn.
 

Påminnelse om uppkommande event

Lucia

När: Onsdag 13 December

Uppträdande 1: 8.00

Uppträdande 2: 9.00

Vart: Matsalen

Vilka:Elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna

 

Professionell Utvecklings Eftermiddag

När: Fredag 15 December. Skolan stänger 13.30 och det är ingen Junior Club

 

Höstterminens Avslutning

När: Torsdag, 21 December 2018.

Årskurs 4 & 5 - 8.30 - 10.00

Årskurs 6 & 7 - 9.30 - 11.00

Vilka: Endast elever

 

Vårterminen startar

När: Onsdag, 10 Januari, 2018.

 

Utvecklingssamtal

När: Onsdag, 17 Januari, 2018.

Vilka: Elever och Föräldrar/Vårdnadshavare

 

Sportlov

Vecka 9

 

Personal förändringar

Tyvärr kommer vi i December att säga farväl till vår naturvetenskap och idrottslärare i årskurs 4, Ms Teixeira. Hon kommer att byta till IES Uppsala då hennes familj nyligen har flyttat dit. Vi är väldigt ledsna över att se Ms Teixeira gå men vi är glada att välkomna Ms Gardwell som i Januari kommer att ta över naturvetenskap samt idrott i årskurs 4. Ms Gardwell kommer hela vägen från Canada. Jag vill tacka Ms Teixeira för hennes fantastiska arbete denna termin och jag vet att vi alla kommer att sakna henne!

Mellanmål

Från och med Januari är vi glada över att kunna erbjuda eleverna mellanmål i matsalen. Detta kommer att finnas tillgängligt till en kostnad av 13 kronor och kuponger kommer att kunna köpas i skolan från vecka 2. Detta är ett bra sätt för eleverna att kunna hålla energin uppe och delta i Tutorials på eftermiddagen.
 

Tack och njut av vinterns glädje!

 

Vänliga hälsningar,

Julian Dent

Rektor

Från rektorn

October Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

Autumn Term is flying by and Autumn break is nearly upon us. What a ten weeks it has been! We have all come together and started our new IES school here in Årsta. Getting to know new class friends, learning in English and Swedish as well as building our respectful environment which is the foundation for the learning.

Mid Term Reports

An important part of learning is understanding where one is in the process and then identifying areas to improve and that is the purpose of our Mid Term Reports. For students to understand where they stand against the national Knowledge Requirements and know how they can improve in their respective subjects. The teachers have been working hard to get to know all the students and their learning needs. Now is the time for the students to reflect on their learning through their Mid Term Reports, discuss it with you as their Parents/Guardians and identify where they can improve further. Mid Term Reports are now available on Schoolsoft with instructions on how to find them in the news section.

 

Subject Teacher Evening

To facilitate this process we are holding our first Subject Teacher Evening on Wednesday, 15 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening

When: Nov. 15th 15.40-19.00

Where: IES Årsta

How: You can book through the link on Schoolsoft News

 

School Community

Students are doing a great job of building respect and getting to know each other through our House system. They have selected their house names;  Myrdal, Celsius, Peterson and Lindgren. We have also held our first inter-house competition in innebandy which was eagerly attended by students. Our Parents Association have held their first meetings and our Student Council is up and running. We look forward to working with both in the future to further develop our school.

 

Arrival and Departure from School

A reminder to all Parents/Guardians who drive to school in the morning to drop students off on Vättervägen. For safety reasons please do not drop off students out the front of school as this causes a more dangerous traffic situation for your children.

In the afternoons on the way home a number of students do purchase unhealthy snacks from ICA. Please encourage all students to make their way home safely without stopping at ICA. Thank you for your support.

 

Building Update

We are looking forward to having Phase 1 of the schoolyard open earlier than planned in November. This will give us an undercover innebandy/basketball court, play equipment and extra outdoor seating. This will be a great addition to our school.

 

Coming Up

Autumn break is week 44. Subject Teacher Evening is on 15 November, 2017 and our last day of Autumn term is Thursday 21 December, 2017. Spring Term starts for students on Wednesday, 10 January, 2018.

 

Thank you and happy Autumn Break!

 

Kind Regards

Julian Dent

Principal


 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Höstterminen flyger förbi och Höstlovet är snart här. Vilka tio veckor det har varit! Vi har alla kommit samman och startat vår nya IES skola här i Årsta. Att lära känna nya klasskamrater, lära sig Engelska och Svenska samt bygga vår respektfulla miljö som är grunden för lärandet.


Mid Term Rapporter

En viktig del av lärandet är att förstå vart man står i processen och sedan identifiera områden att förbättra, och det är syftet med våra Mid Term Rapporter. Elever ska förstå vart de står gentemot de nationella kunskapskraven och veta hur de kan förbättras i sina respektive ämnen. Lärarna har arbetat hårt för att lära känna alla elever och deras lärandebehov. Nu är det tid för eleverna att reflektera över sitt lärande genom sina Mid Term Rapporter, diskutera det med er som deras föräldrar/vårdnadshavare och identifiera vart de kan förbättras ytterligare.


Ämneslärar-kväll

För att underlätta denna process håller vi vår första ämneslärar-kväll Onsdagen den 15 November från 15.40-19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10 minuters möte med någon ämneslärare för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.  

Vad: Ämnes-lärarkväll

När: 15.40-19.00

Vart: IES Årsta

Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft News

 

Skolan

Eleverna gör ett bra jobb med att bygga respekt och lära känna varandra genom vårt Hus system. Nu har de valt deras husnamn. Myrdal, Celsius, Peterson och Lindgren. Vi har haft vår första hus tävling i innebandy med ett ivrigt deltagande av eleverna. Vår föräldraförening har haft sina första möten och vårt elevråd är igång. Vi ser fram emot att arbeta med båda i framtiden för att vidareutveckla vår skola.

 

Ankomst och avgång från skolan

En påminnelse till alla föräldrar/vårdnadshavare som kör till skolan på morgonen och släpper av elever på Vättervägen. Av säkerhetsskäl, vänligen släpp inte av eleverna utanför skolans framsida då det medför en farligare trafiksituation för era barn.

På eftermiddagarna på vägen hem köper ett antal elever ohälsosam snacks från ICA. Vänligen uppmuntra alla elever att åka hem säkert utan att stanna vid ICA. Tack för ert stöd.

Byggnadsuppdatering

Vi ser fram emot att ha fas 1 på skolgården öppet tidigare än planerat i November. Vi kommer att få en innebandy/basketplan, spelutrustning och extra ute-sittplatser. Det här ger oss ett utmärkt tillskott till vår skola.
 

Kommande händelser

Höstlovet är vecka 44. Ämneslärar-kvällen är 15 November, 2017 och vår sista dag på höstterminen är Torsdagen 21 December, 2017. Vårterminen startar för eleverna Onsdagen 10 Januari, 2018.

 

Tack och trevligt höstlov!

 

Med vänlig hälsning,

Julian Dent

Rektor

 

Från rektorn

Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

Thank you for your attendance to the development talks last Monday. It was great to meet so many of you and see the productive development conversations going on between your children, yourselves and the mentor teachers. Coming together and setting goals is an important part of the learning process and by having our development talks early on in the year it gives us all good guidance on where we are going and how to get there! We look forward to reviewing those goals during the next development talks in January 2018.

Schoolsoft Training
As mentioned previously Schoolsoft is our primary method of communication with you as parents and guardians. It is important that you know how to fully utilise this to support your child's education. Therefore we would like to invite all parents to a Schoolsoft training evening next week with our IT Pedagogue Mr Antonopoulos. We will go through how to report absences, how to access academic planning as well as the other online resources we use at IES Årsta to support the teaching and learning.

What: Schoolsoft Training for Parents
When: 17.30-18.30 Wednesday 20 September, 2017
Where: IES Årsta Dining Hall

If you would like to attend please record your intention here
https://goo.gl/forms/HnKTkDk3cxbegimf2

School Community
As you may have heard every student has been allocated to a ‘House’ at IES Årsta. Our house system is aimed to create a positive school community built on respect as well as creating bonds between Grade levels which is a great way for students to break out of their own class and make new friends. Right now our houses have been temporarily named Blue, Red, Yellow and Green. However, last week our first house meetings were held and students have started voting on their preferred House names. The theme for our house names is
‘Swedish people who have made an international impact in their field’ and we can’t wait to hear who the students have chosen later this week! We look forward to hearing the results!

Building Update
Our School building has had some challenges in the last few weeks with unexpected flooding from the construction affecting a number of classrooms. The human error which caused it has now been fixed and now we are waiting for the cleanup and repairs to be complete. This has meant some classroom changes for all grades. We hope to get access back to all classrooms in the coming weeks. I have the congratulate the students on their flexibility in moving classrooms during this time, they have all adapted very well! The schoolyard is still on track to be completed by the end of December and along with the students we can’t wait to see the finished product with our undercover innebandy/basketball court and play equipment.

Coming Up
Thursday, 12 October, 2017 is a study day for all students and school is closed on this day. All staff will be attending our IES Regional conference and sharing best practice with our other IES schools.
Autumn break is week 44 and our last day of Autumn term is Thursday 21 December, 2017.

Thank you for a great start to the school year!

Kind Regards
Julian Dent
Principal


Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Tack att ni deltog i utvecklingssamtalen förra måndagen. Det var kul att träffa så många av er och se de produktiva utvecklingssamtalen som hölls mellan er, era barn och mentorerna. Att komma samman och sätta upp mål är en viktig del av inlärningsprocessen och genom att ha våra utvecklingssamtal tidigt på året ger det oss alla en god vägledning om var vi ska och hur vi kommer dit! Vi ser fram emot att se över dessa mål under nästa utvecklingssamtal i januari 2018.

Schoolsoft Träning
Som tidigare nämnt är Schoolsoft vår primära kommunikationsmetod med er som föräldrar och vårdnadshavare. Det är viktigt att du vet hur du använder detta fullt ut för att stödja ditt barns utbildning. Därför skulle vi vilja bjuda in alla föräldrar till en träningskväll i Schoolsoft nästa vecka med vår IT-pedagog Mr Antonopoulos. Vi kommer att gå igenom hur man rapporterar frånvaro, hur man får tillgång till akademisk planering samt till övriga online-resurser som vi använder för att stödja undervisningen och lärandet på IES Årsta

Vad: Schoolsoft Träning för Föräldrar
När: 17.30-18.30 Onsdag 20 September, 2017
Vart: IES Årsta Matsal

Om du vill delta, vänligen registrera dig här
https://goo.gl/forms/HnKTkDk3cxbegimf2

Skolan
Som du kanske har hört har varje elev blivit tilldelad ett “hus” på IES Årsta. Vårt hus system syftar till att skapa en positiv skolgemenskap byggd på respekt samt att skapa band mellan de olika klasserna, vilket är ett bra sätt för eleverna att få nya vänner på, utanför sin egna klass. Just nu har våra hus blivit tillfälligt döpta till Blå, Röd, Gul och Grön. Hursomhelst så hölls våra första husmöten förra veckan och eleverna har börjat rösta på de husnamn som de föredrar. Temat för namnen på våra hus är “Svenska personer som har haft en internationell påverkan på sitt område” och vi längtar efter att få höra vem eleverna har valt senare denna vecka! Vi ser fram emot att höra resultaten!

Byggnadsuppdatering
Vår skolbyggnad har haft några utmaningar de senaste veckorna med en oförväntad översvämning från byggnaden som har påverkat ett antal klassrum. Det mänskliga felet som orsakade detta har nu fixats och vi väntar på att upprensningen och reparationerna ska bli färdiga. Detta har inneburit några klassrum ändringar för alla klasser. Vi hoppas på att få tillgång till alla klassrum igen de närmsta veckorna. Jag vill hylla eleverna för deras flexibilitet i att byta klassrum under denna tiden, de har alla anpassat sig väldigt bra! Skolgården är fortfarande på gång och blir klar i slutet av December. Vi och eleverna längtar till att se det färdiga resultatet med vår innebandy/basketplan och spelutrustning.

Kommande händelser
Torsdagen den 12 oktober 2017 är en studiedag för alla elever och skolan är stängd denna dag. All personal kommer att vara på vår IES Regionala konferens och dela bästa praxis med våra andra IES skolor.
Höstlovet är vecka 44 och vår sista dag på höstterminen är Torsdagen den 21 December, 2017.

Tack för en mycket bra start på skolåret!

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor

Från rektorn

School Start Information

School Start Information

Dear Parents/Guardians and Students,

We are looking forward to welcoming you all for the very first time to Internationella Engelska Skolan in Årsta on Wednesday 16 August, 2017. The times for the opening two days of school will be as follows:

School start times

Wednesday 16 August, 2017

Grade 4: 9.00-13.00

Grade 5: 9.45-13.45

Grade 6: 10.15-14.00

Grade 7: 10.15-14.00

Junior Club: 13.00-17.00

 

Thursday 17 August, 2017

Grade 4: 8.30-13.30

Grade 5: 9.00-14.00

Grade 6: 9.15-14.15

Grade 7: 9.15-14.15

Junior Club: 13.30-17.00

 

Friday 18 August, 2017 and onwards

Classes as per timetable

 

The school building

As you will see from the appearance of the building the project has been delayed in recent months. I personally and for the school's sake would have liked the school to be more ready, however we will persevere and work with what we have and I am happy to say that we will have a great, brand new school facility inside our building from 16 August, 2017.

The schoolyard

As stated previously, the full schoolyard will not be finished by the school’s opening, however it is expected to be completed by the start of Spring term in January. To ensure students have enough space for breaks, we will be opening up more space inside the building for students during their break times and we are staggering break times to ensure more space for students. Outside the building we will have access to our football pitch and most of our school forest so there will certainly be the opportunity to get some fresh air!

Ongoing construction

As previously planned, the ongoing building work above the school will continue throughout our first school year. Right now we can expect the entire project to be complete by next summer. Our number one priority is the safety and security of our students and we are putting procedures in place to ensure we have a safe and secure school for all students. Firstly, we will have extra staff on break duty daily. Secondly, we will have daily walks with the construction team to ensure the school and schoolyard are both safe and secure every single day. Finally, we are working with the builders to ensure the noise disruption is kept to a minimum for the students during the school day.


Parent/ Guardian information meeting

We invite all Parents and Guardians to the Parent Information Meeting on Thursday, 17 August at the times listed below. This evening is very important and we encourage you to attend to receive important information regarding how the school operates and also to see our new school for yourselves!

Parent/ Guardian information meeting

Thursday 17 August, 2017

Location: School Dining Hall

16.30 - 19.30 - School Open House

17.00-18.00 - Grade 4

17.30-18.30 - Grade 5

18.00-19.00 - Grade 6

18.30-19.30 - Grade 7

 

 

School photos

Thursday 17 August, 2017

Grade 4  

Grade 5

Friday 18 August, 2017

Grade 6

Grade 7

 

Classes

Class lists will be read out at school on Wednesday, 16 August. As we are a new school, we may make minor changes to classes up until Friday week 35. This will only be done on the advice and direction of the Student Care Team. No Parent/Guardian input will be taken into consideration in accordance with our Class Mixing Policy.

 

School transportation

For safety reasons, we strongly encourage all Students and Parents/Guardians to travel to school by public transport. Bus 160 stops next to our school at bus stop: Vättersvägen.

 

School lunch

School lunch will be provided from Wednesday 16 August for all students.

 

Lockers

Student lockers will be allocated on Wednesday 16 August and a key will be provided by the school. In line with the school Rights and Responsibilities, mobile phones are to be locked in the student lockers throughout the school day.  

 

Further Information

The school calendar can be found here and we encourage you to regularly check the website for information. Please take note of the following important dates for Autumn Term 2018.

Monday, 4 September, 2017

Student Development Talks (Parents/Guardians and Students to attend)

Thursday, 12 October, 2017

Student Free Day (Staff Development Day)

 

We have some really exciting times ahead! We look forward to meeting all students as well as Parents/Guardians in August!

 

Julian Dent (Principal) and the IES Årsta team

info.arsta@engelska.se

0733823405
 


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare och elever

Vi ser fram emot att få välkomna er alla för allra första gången till Internationella Engelska skolan i Årsta på onsdagen den 16 augusti 2017.Tiderna för öppnandet av de två första dagarna följer nedan:

 

Skolans starttider

Onsdag 16 augusti 2017

Årskurs 4: 9.00-13.00

Årkurs 5: 9.45-13.45

Årskurs 6: 10:15-14:00

Årskurs 7: 10:15-14.00

Fritids: 13.00-17.00

 

Torsdag, 17 augusti, 2017

Årskurs 4: 8.30-13.30

Årskurs  5: 9.00-14.00

Årskurs  6: 9:15-14:15

Årskurs  7: 9:15-14:15

Fritids: 13.00-17.00

 

Fredag 18 augusti, 2017

Alla klasser enligt schema


 

Skolbyggnaden

Ni kan själva se, genom att titta på byggnaden, har byggnadsprojektet blivit försenat och uppskjutet under de senaste månaderna. Personligen skulle jag och såklart för skolans skull, velat startat med en skolbyggnad som var mer klar än den kommer att vara. Vi kommer att jobba hårt med det vi har och jag kan gladeligen säga att vi kommer att ha en fantastisk skola inuti vår skolbyggnad från och med starten den 16 augusti, 2017.  

 

Skolgården

Som vi tidigare sagt så kommer hela skolgården inte att kunna stå färdig vid starten i augusti. Enligt planen nu förväntar vi oss att den ska stå klar till början av vårterminens start i januari 2018. För att försäkra oss om att eleverna har tillräckligt med utrymme för raster, kommer vi att öppna upp till mer utrymme inomhus för eleverna. Vi kommer att sprida ut klassernas raster efter ett schema för att försäkra oss om att det finns tillräckligt med plats för eleverna under rasterna. Ute på skolgården kommer vi att ha tillgång till vår fotbollsplan och det av mesta av skolans skogsområde.


Det pågående byggnadsarbetet

Som tidigare planerat, kommer byggandet av lägenheter ovanpå skolbyggnaden fortsätta under skolans hela första år. Enligt planering förväntar vi oss att hela projektet kommer att stå klart nästa sommar. Vår absolut första prioritet är säkerheten för våra elever. Vi har redan nu förbereda procedurer för detta för att försäkra oss om att vi har en säker och trygg skola för alla våra elever. Vi kommer att ha extra mycket personal ute som rastvakter dagligen. Vi kommer också att gör dagliga promenader runt området med byggnads teamet för att säkerställa skolans säkerhet varje dag. Tillslut kommer vi också att se till att byggnadsarbetare säkerställer att ljudnivån inte kommer att störa vår undervisning, utan att den hålls på en lägsta nivå under hela skoldagen.

 

Informationsmöte för föräldrar/vårdnadshavare

Vi bjuder in alla föräldrar och vårdnadshavare till ett informationsmöte torsdagen den 17 augusti. Ni hittar alla tider för detta nedan. Denna kväll innehåller väldigt viktig information och det är därför av stor vikt att ni alla försöker att närvara. Ni kommer att få information om det pågående arbetet och ni får givetvis även själva chansen att ta er en tur runt vår helt nya skola.

Informationskväll för föräldrar/ vårdnadshavare

Torsdag, 17 augusti, 2017

Plats: Skolmatsal

16.30 - 19.30 - Skolan håller öppet hus.

17.00-18.00 - Årskurs 4

17.30-18.30 - Årskurs 5

18.00-19.00 - Årskurs 6

18.30-19.30 - Årskurs 7

 

Skolfoto

Torsdag, 17 augusti, 2017

Årskurs 4  

Årskurs 5

Fredag 18 augusti, 2017

Årskurs 6

Årskurs 7

 

Klasserna

Vi kommer att läsa upp klasslistorna på skolan vid öppnandet under onsdagen den 16 augusti. På grund av att vi är en ny skola kommer vi att kunna göra små förändringar i klasserna fram till fredag vecka 35. Detta kommer endast att göras med hjälp av råd och direktion från elevhälsoteamet. Ingen input från föräldrar/ vårdnadshavare kommer att accepteras på grund av vår policy som vi har med att mixa klasserna.

 

Transport till skolan

Av säkerhetsskäl, vi uppmanar alla studenter och föräldrar / vårdnadshavare att resa till skolan med kollektivtrafik. Buss 160 stannar vid skolan, busshållplatsen: Vättersvägen.

 

Skollunch

Skollunch kommer att serveras från onsdagen den 16 augusti till alla elever.

 

Skåp

Eleverna kommer att få skåp att förvara kläder/material i redan under onsdagen den 16 augusti. Eleverna kommer att få en nyckel av skolan. Enligt skolans regler måste elevernas mobiltelefoner vara inlåsta i skåpen under hela skoldagen.

 

Ytterligare information

Ni kan hitta skolans kalender här. Nedan följer några viktiga datum att lägga på minnet som är viktiga inför höstterminen 2018.

 

Måndag, 4 september, 2017

Utvecklingssamtal

(Föräldrar/vårdnadshavare och elever närvarar)

Torsdag 12 oktober, 2017

Studiedag (utbildning för lärarna)

 

Vi ser fram emot att få träffa alla elever samt även föräldrar och vårdnadshavare i augusti!

Julian Dent (Rektor) och IES Årsta team

info.arsta@engelska.se

0733823405


 

Från rektorn

Practical Information about IES Årsta

Hello parents and students!

As intake has now begun, we would like to provide you with some more practical information regarding IES Årsta. 

IES Årsta  will open its doors on August 16th, 2017 for around 480 students. These students will be divided in the following manner:

Grade 4 - 4 classes (128 students)

Grade 5 - 4 classes (128 students)

Grade 6 - 4 classes (128 students)

Grade 7 - 3 classes (96 students)

Modern language will be taught at our school from Grade 6 and the language choices are going to be French and Spanish.

Breakfast and lunch will be served in our own school restaurant for all students! The school will be equipped with standard classrooms as well as woodwork and textiles rooms, a P.E. hall, a science lab, home economics room, and a library. The school yard will be equipped with an enclosed football pitch, play equipment and own our little piece of forest! 

Junior Club (fritids) will be offered (at a cost) to students who attend grades 4 and 5 and will be open until 17:00 every day that the school is in session. Junior club is closed during holidays and breaks (Autumn break, Sport break, November break etc). School will normally start between 8.00am and 9.00am depending on the schedule. 

Teachers are currently being recruited from right here in Sweden, as well as, Canada, USA, UK, Australia and South Africa. 

The first round of intake is almost at a close. However, intake will continue throughout the Spring term until we are at capacity. Please note that we send intake letters via post. When we come to your child's name in the queue we will send you notification via post. We encourage those of you who have been offered a place at the school to submit your responses as soon as possible.

More information will be posted here as the Spring term progresses.

 

Hej alla vårdnadshavare och elever!

IES Årsta kommer att slå upp sina portar den 16:e augusti 2017 för 480 elever. Uppdelning kommer att se ut så här:

Årskurs 4 - 4 klasser (128 elever)

Årskurs 5 - 4 klasser (128 elever)

Årskurs 6 - 4 klasser (128 elever)

Årskurs 7 - 3 klasser (96 elever)

Moderna språk kommer att undervisas på vår skola från årskurs 6 och de språken som kan väljas är franska och spanska.

Frukost och lunch serveras i vår fina skol restaurang för alla studenter och skolan kommer att vara utrustad med träslöjdsal, textilslöjdssal, idrottshall, NO labb, HKK sal, och bibliotek. Skolgården kommer vara utrustade med en fotbollsplan, lekplats och vår egen skogs område!

Junior Club (fritids) kommer att erbjudas (mot en kostnad) till elever som hör till årskurs 4 och 5, och är öppet varje dag till 17:00 när skolan är igång. Junior Club är stängd alla lovdagar och alla lov (höstlov, sportlov, novemberlov mm.). Skolan ska börja mellan 8.00 och 9.00 enligt schema. 

Lärarna närvarande rekryteras från här i Sverige och andra länder som Kanada, USA, Storbritannien, Australien och Sydafrika.

Första rundan av intagningsprocessen lider mot sitt slut. Dock kommer intagning fortsätta under hela vårterminen tills skolan är på kapacitet. Vänligen notera att vi skickar intagsbreven via post. När vi kommer till ditt barn i kön kommer ni att få ett brev hem via posten. Vi uppmanar att ni som redan har fått erbjudande om plats på skolan att skicka era svar så fort som möjligt.

Mer information kommer att publiceras här under vårterminen.

Sidor