Principal's Update May

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

 

 

Dear Parents / Guardians.

 

Firstly, I would like to thank you for your continued support and understanding of how we are working with the ongoing situation in schools, and in particular, implementing safety measures into our regular school day and programs during the remainder of the term.  The past few weeks have been considerably more settled and this has given us an opportunity to really focus on teaching and learning in the classroom. We have continued to maintain high levels of hygiene and cleanliness around school and have been working to reinforce the importance of following the routines we have put in place. 

 

As we approach the final few weeks of the school year, we have had to review how we organise the closure of this complex period of time.  I am confident that  you understand, and will support us, in the measures that we will need to take as we adjust our activities to limit any excess risk and avoid the mass gatherings of students that we would normally have at this time of the year.  Part of this process means some changes to some key dates, and these are outlined below.

 

Week 21:

Monday 18 May: Grade 5 Careers Day. Students either join their parents for “work” OR attend school for a careers based curriculum day. 

Monday / Tuesday 18/19 May: Grade 6 - 9 Catch up sessions from 12.30. Ages 4-5 follow their  schedule throughout the day.

 

Wednesday 20 May: Study day at home for all students 

 

Week 22: Mentor calls to parents & guardians. 

 

Week 24: All avslutning / graduation activities to be held at IES Årsta

Monday 8 June: Avslutning Grade 4 & 6 (Study day: grades 5,7,8,9) Junior Club Grade 4

Tuesday 9 June: Avslutning Grade 5,7 & 8 (Study day : grades 4,6,9) Junior Club Grade 5

Wednesday 10 June: Graduation Grade 9 (Study day : grades 4,5,6,7,&8)

 

Times will be confirmed by heads of school and posted on schoolsoft in due course. 

 

Primarily, the reason for many of these changes are to provide as many additional teaching and learning opportunities for students, and enable teachers and other support staff to focus on this very demanding task.  However, by cancelling trips, mentor days and house days we also comply with the regulations that require us to avoid large gatherings.  

 

Secondly, we have decided to spread out the final week of end of term ceremonies to limit mass gatherings.  These smaller ceremonies will be held in regular classrooms and will be undertaken by individual classes. Unfortunately, we will not be able to invite parents and guardians this year.  I know this is a disappointment, but I trust you understand why the decision has been made.  More specific details about these ceremonies will be shared nearer the time on Schoolsoft and through Heads of school.

 

Despite the changes, we are doing all we can to have a happy and enjoyable time together to celebrate a memorable year. We have all learned the importance of connections with each other at a distance and I also believe as a school this term has provided an opportunity for us to reflect our values and build together through challenge and adversity. We have also learned that we can succeed and make it to our goals, even if the final destination looks a little different than we imagined. Indeed our first grade 9 graduation will be memorable and unique, not the large event we had planned, but instead a more discrete and personal celebration. 

 

I am sure you will join me in continuing to show thanks and gratitude for the work of the staff at IES Årsta. AS their leader this year, I am both grateful and humbled by their work ethic, commitment and desire to do their best for our children. 

 

Quality Survey  - Deadline extended to 18 May

As a reminder please could you take a few moments to provide us with feedback as it  helps us to improve and develop our way of working. The link to our quality survey is available on schoolsoft. If you require translated instruction in the following languages: Spanish, Hindi, Russian, Turkish, Arabic, Farsi  -   please send email request to - info.arsta@engelska.se

 

As I have mentioned in previous updates, further changes may happen and I will continue to keep you updated as frequently as possible. As a kind reminder, please continue to check schoolsoft frequently. 

 

Important Dates

 

Wednesday May 20: Study Day ( no junior club)

Wednesday, June 10: Final day of term (no junior club)

 

Start of the new academic year: 

Grade 4 : Friday, August 14

Grade 5 - 9 : Monday, August 17


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

 

För det första vill jag tacka er för ert fortsatta stöd och förståelse för hur vi arbetar med den pågående situationen i skolorna, och i synnerhet för att genomföra säkerhetsåtgärder som påverkar vår vanliga skoldag och planerade aktiviteter under återstoden av terminen. De senaste veckorna har varit betydligt mer lugna och det har gett oss en möjlighet att verkligen fokusera på undervisning och lärande i klassrummet. Vi har fortsatt att upprätthålla höga hygiennivåer runt skolan och har arbetat för att understryka vikten av att följa de rutiner vi har infört.

 

Nu att vi närmar oss de sista veckorna av skolåret har vi varit tvungna att se över hur vi avslutar läsåret på bästa sätt. Jag är övertygad om att du förstår och kommer att stödja oss i de åtgärder som vi kommer att behöva vidta för att förhindra onödiga risker och undvika storsamlingar av studenter som vi normalt skulle ha vid denna period. En del av den här processen innebär några ändringar av vissa viktiga datum. Detta beskrivs nedan.

 

Vecka 21:

Måndag 18 maj: Årskurs 5 - karriärdag . Eleverna går antingen med sina föräldrar för ”arbete” ELLER går på skolan för en karriärfokuserad läroplansdag.

 

Måndag / tisdag 18/19 maj: Årskurs 6 - 9 - ‘Catch up’ sessioner från 12.30. 

Årskurs 4-5 följer sitt vanliga schema under dagen.

 

Onsdag 20 maj: Studiedag hemma för alla elever

 

Vecka 22: Mentorssamtal till föräldrar och vårdnadshavare.

 

Vecka 24: All avslutningsaktiviteter hålls på plats på IES Årsta

Måndag 8 juni: Avslutning årskurs 4 & 6 (Studiedag: årskurs 5,7,8,9) Juniorklubb årskurs 4

Tisdag 9 juni: Avslutning årskurs 5,7 & 8 (Studiedag: årskurs 4,6,9) Juniorklubb årskurs 5

Onsdagen 10 juni: Graduation årskurs 9 (Studiedag: årskurs 4,5,6,7 & 8)

 

Tiderna kommer att bekräftas av Heads of School och läggas ut på schoolsoft i tid.

 

Anledningen till många av dessa förändringar är främst att ge lika många extra undervisnings- och lärandemöjligheter för elever och för att göra det möjligt för lärare och annan supportpersonal att fokusera på denna mycket krävande uppgift. Men genom att avbryta utflykter, mentorsdagar och ‘house’ dagar följer vi också reglerna som kräver att vi undviker stora samlingar.

 

För det andra har vi beslutat att sprida den sista veckan av avslutningsceremonierna för att begränsa storsamlingar. Dessa mindre ceremonier hålls i vanliga klassrum och genomförs i de  enskilda klasserna. Tyvärr kommer vi inte att kunna bjuda in föräldrar och vårdnadshavare i år. Jag vet att det är en besvikelse, men jag litar på att du förstår varför beslutet har fattats. Mer specifika detaljer om dessa ceremonier kommer att delas närmare tiden på Schoolsoft och genom Heads of School.

 

Trots förändringarna gör vi allt vi kan för att ha en glad och trevlig tid tillsammans för att fira ett minnesvärt år. Vi har alla lärt oss vikten av kontakter med varandra på avstånd och jag tror också att som en skola har denna termin skapat en möjlighet för oss att reflektera över våra värderingar och skapa tillsammans genom utmaningar och motgångar. Vi har också lärt oss att vi kan lyckas och nå våra mål, även om slutdestinationen ser lite annorlunda ut än vi trodde. Faktum är att vår ‘graduation’ för vår första klass 9 kommer att bli minnesvärd och unik, inte det stora evenemanget vi hade planerat, utan istället en mer diskret och personlig fest.

 

Jag är säker på att du kommer enas med mig i ett fortsatt varmt tack till personalen för deras arbete på IES Årsta. Som deras ledare i år är jag både tacksam och ödmjuk över deras arbetsetik, engagemang och önskan att göra sitt bästa för våra barn.

 

Kvalitetsundersökning - senarelagd deadline till 18 maj

En påminnelse: kan du ta några minuter i akt för att ge oss feedback? Det hjälper oss att förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Länken till vår kvalitetsundersökning finns tillgänglig på schoolsoft. Om du behöver översatt instruktion på följande språk: spanska, hindi, ryska, turkiska, arabiska, farsi - skicka e-postförfrågan till - info.arsta@engelska.se

 

Som jag nämnde i tidigare uppdateringar kan ytterligare förändringar hända och jag kommer att fortsätta att hålla dig uppdaterad så ofta som möjligt. Vänligen fortsätt att kolla Schoolsoft ofta.

 

Viktiga datum

 

Onsdag  20 maj : Studiedag (Junior Club stängd)

Onsdag 10 june : sista skoldagen (Junior Club stängd)

 

Nya läsåret börjar: 

Årskurs 4 : Fredag, 14 agusti 

Årskurs 5 - 9 : Måndag, 17 August