Principals Letter October/Brev från rektor oktober 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Principal’s Letter - October 2021

Dear Students, Parents and Guardians, 

This month at IES Årsta we have had our annual Anti Bullying Month. Where together we discuss and act on our values of respect, inclusiveness and tolerance. Students have also had time to engage in our plan mot kränkande behandling and how together we can create a school where every individual is respected and listened to, as this is the prerequisite for learning, a calm and safe environment. We also held our parent cafe with our Heads of Year where they also discussed with some of you the impact social media has on our students, your children. 

As parents and guardians, be sure you know how much time your child spends on social media. Our experience is this is where the vast majority of kränkande behandling happens and it is important that you as parents and guardians know and understand what your children are engaging with on social media. It often can have a very negative effect on our students' mental health. Two simple tips are: One; talk with your child about what they do on social media and support them to report any harassment or how to block accounts. Two; Limit their screen time to ensure a balance between screen time and sleep. Thank you for your support with this and keep an eye on schoolsoft for our next parent cafe coming up after Autumn break. 

 

Mid Term Reports

This week, on Thursday the students' mid term reports are published on schoolsoft. This is the first opportunity for the year to show our students and you how they are progressing towards the knowledge requirements in all their subjects. Please take the time to sit down with your children and look through the feedback and reflect on the goals they have set themselves in their development talks earlier in the term. If you would like to discuss a subject in more detail I encourage you to try and book a time with that subject teacher at our subject teacher evening to be held on the 10th November 2021. This also gives our students an indication of their achievement before their term grades are set for all Grades 4-9 in December 2021. Watch out on schoolsoft news to make a booking. 

Covid-19

We will be holding COVID-19 vaccinations for 12-15 year old students shortly after the Autumn break in cooperation with Region Stockholm. If you have not already received a permission paper home with your child please check Schoolsoft and return it as soon as possible if you want your child to be part of this vaccination process. 

Otherwise, please continue to observe the school’s guidelines on COVID-19 which are posted on schoolsoft. Most importantly please continue to report any positive cases to medreport.arsta@engelska.se

Important Upcoming Events

Mid Term Academic Reports Published on Schoolsoft

When: Thursday 28 October, 2021

Autumn Break

When: Week 44

Subject Teacher Evening

When: Wednesday, 10 November, 2021

Lucia

When: 13 December 2021

Choice Days

When: 17 & 20 December 2021

End of Autumn Term

When: Tuesday 21 December, 2021

First Day of Spring Term

When: Tuesday 11 January, 2022

 

The full School calendar for 2021/22 can be found on Schoolsoft under files and links. 

 

Happy Höstlov!

Julian Dent, Principal 


 

Kära elever, föräldrar och vårdnadshavare!

Nu i oktober har vi på IES Årsta haft årets likabehandlingsmånad där vi tillsammans diskuterar och arbetar med respekt, inkludering och tolerans. Eleverna har också fått tillfälle att arbeta med vår plan mot kränkande behandling för hur vi kan skapa en skola där varje individ respekteras och lyssnas på. Detta är grunden för lärande och en lugn och trygg lärandemiljö. Vi har också haft ett föräldracafé med våra Heads of Year där viktiga frågor diskuterades, såsom sociala medier och dess effekt på eleverna, era barn.

Som förälder och vårdnadshavare, se till att du vet hur mycket tid ditt barn tillbringar på sociala medier. Vår erfarenhet är att det är där en absolut majoritet av kränkande behandling sker och det är därför viktigt att ni som föräldrar och vårdnadshavare känner till vad ditt barn möter på sociala medier. Det kan ofta ha en negativ effekt på våra elevers mentala hälsa. Två enkla råd: 1) tala med ditt barn om vad de gör på sociala medier och ge dem stöd att rapportera överträdelser och att blocka konton, 2) begränsa skärmtid så barnet hittar balans mellan skärmtid och sömn. Tack för er hjälp med detta och håll utkik efter vårt nästa föräldrakafé efter höstlovet.

 

Mitterminsomdömen

På torsdag så kommer mitterminsomdömen publiceras på SchoolSoft. Detta ger en första möjlighet att få grepp om hur våra elevers utveckling och måluppfyllelse i alla ämnen ser ut. Ta gärna tillfället i akt till att sätta er ner med barnet för att kolla igenom den feedback som ges och reflektera över de mål som sattes vid utvecklingssamtalen tidigare denna termin. Om du vill diskutera ett ämne mer i detalj så vill jag uppmana er att boka en tid med en ämneslärare vid vår ämneslärarkväll som kommer hållas 10 november i år. Det ger också eleverna en indikation om var de ligger inför terminsbetygen sätts för alla elever i åk 4-9 i december. Håll gärna koll på Schoolsoft under nyheter för att boka din tid med en ämneslärare. 

Covid-19

Vaccination av elever som är 12-15 år gamla kommer ske kort efter Höstlovet i samverkan med Region Stockholm. Om ni ännu inte fått samtyckesblankett hem med barnet, vänligen ta ut en kopia från Schoolsoft och skicka till skolan så snart som möjligt om du vill att ditt barn ska få ta del av erbjudandet om vaccination.

I övrigt gäller att fortsatt följa de rekommendationer gällande Covid-19 som gäller på skolan och på Schoolsoft. Speciellt viktigt är att rapportera ev. positiva fall till  medreport.arsta@engelska.se

Viktiga datum

Mitterminsomdömen publiceras på Schoolsoft

När: torsdag 28 oktober 2021

Autumn Break

När: vecka 44

Subject Teacher Evening

När: onsdag 10 november 2021

Lucia

När: 13 december 2021

Elevens val-dagar

När: 17 samt 20 december 2021

Terminsavslutning

När: tisdag 21 december 2021

Vårterminens första dag

När: tisdag 11 januari 2022

 

Skolkalendern 2021/22 finns i sin helhet på Schoolsoft under “Filer och länkar”.

 

Ha nu ett härligt höstlov!

Julian Dent, Rektor