Welcome Back to Spring Term

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians, 

Happy New Year and welcome back to Spring Term 2018! 

I hope you and the students were able to get some rest and enjoy time together during the holiday period so we are all ready to take on 2018! We start the new year here at IES Årsta committed to embedding the environment of order and discipline throughout the school which the students and teachers contributed to building last term. With our first set of grades/end of term reports to reflect on it is time to focus on the growth of our academic knowledge and attending weekly tutorials to get the extra support needed in certain subjects. The teachers are working hard to ensure they give the academic feedback needed to the students so they can improve and develop and meet the high academic expectations.

 

Student Development Talks

A critical part of the academic feedback is the student development talks which are held next Wednesday 17 January with the mentor teachers. It is critical that you as parents/guardians attend these meetings to support your children develop academically and socially. The reflection process and goal setting happening during these development talks are an essential  part of their education. Please ensure you attend these meetings as scheduled by the mentors and come having reviewed the end of term reports published in December. You can confirm your times on Schoolsoft.

 

Reminder of Upcoming Events

 

Student Development Talks

When: Wednesday, 17 January, 2018.

Who: Students and Parents/Guardians

Please confirm your time on Schoolsoft.

 

Sports Holiday

Week 9

 

Easter Holiday

Week 14

 

Subject Teacher Evening

When: Wednesday 11 April, 2018

Online bookings open week 13

 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.

 

Staff Changes

Ms Degal has decided to move closer to her home for practical reasons and will be leaving us as Grade 5 Swedish teacher this Friday, 12 January. We thank Ms Degal for her contribution to our school community and welcome Mr Giannakopoulos as the new Grade 5 Swedish teacher and Ms Masson as the new co-mentor for 5B.

 

Afternoon Snack

From this week we are happy to be able to offer an afternoon snack (mellanmål) in the dining hall for students. This will be available at a cost of 13 krona and coupons will be able to be purchased at school. This is a great way for students to be able to stay energised and attend Tutorials in the afternoon.

Happy New Year

Julian Dent

Principal


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

 

Gott Nytt År och välkomna tillbaks till Vårterminen 2018. Jag hoppas att ni och eleverna har fått vila och njuta av tiden tillsammans under julledigheten så att vi alla är redo att ta oss an 2018! Vi börjar det nya året här på IES Årsta engagerade i att inbädda miljön av ordning och disciplin på skolan vilket eleverna och lärarna bidrog till att bygga förra terminen. Med våra första betyg/”slutet av terminen rapporter” att reflektera över, är det dags att fokusera på tillväxten av vår akademiska kunskap och delta i tutorials varje vecka för att få det extra stöd som behövs i vissa ämnen. Lärarna arbetar hårt för att se till att de ger den akademiska feedback som behövs för eleverna så att de kan förbättra, utveckla och möta de höga akademiska förväntningarna.

 

Utvecklingssamtal

En viktig del av den akademiska återkopplingen är utvecklingssamtalen som hålls Onsdagen 17 Januari med mentorerna. Det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare deltar i dessa möten för att stödja dina barn att utvecklas akademiskt och socialt. Reflektionsprocessen och målsättningen som sker under dessa utvecklingssamtal är en avgörande del i deras utbildning. Vänligen se till att du deltar i detta möte enligt tidsplanen som gjorts av mentorerna. Du kan bekräfta dina tider på Schoolsoft.

 

Påminnelse om kommande händelser

 

Utvecklingssamtal

När: Onsdag, 17 Januari, 2018.

Vem: Elever och Föräldrar/Vårdnadshavare

Vänligen bekräfta din tid på Schoolsoft

 

Sportlov

Vecka 9

 

Påsklov

Vecka 14

 

Ämneslärare Kväll

När: Onsdag 11 April, 2018

Onlinebokningar öppnar vecka 13

 

Skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under filer och länkar.

 

Personal förändringar

Ms Degel har bestämt sig att flytta närmare sitt hem av praktiska anledningar och kommer att lämna oss som Årskurs 5 svensklärare nu på Fredag, 12 Januari. Vi tackar Ms Degel för hennes bidrag till vår skola och välkomnar Mr Giannakopoulos som den nya svenskläraren och Ms Masson som den nya co-mentor till 5B.

 

Mellanmål

Från och med denna vecka är vi glada över att kunna erbjuda mellanmål i matsalen till alla elever. Detta kommer att vara tillgängligt till en kostnad av 13 kronor och kuponger kommer att kunna köpas i skolan. Detta är ett bra sätt för eleverna att kunna hålla energin uppe och delta på Tutorials på eftermiddagen.


 

God fortsättning

Julian Dent

Rektor