Welcome back to IES Årsta!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

Welcome back to IES Årsta for the 2018/19 school year. We are honoured and grateful that you have instilled your confidence in us to continue to nurture and educate your child. We take on this task with a deep sense of responsibility as we shape their future everyday.

As we move into this new academic year as a school it is time to ensure we build on our knowledge and experience from our first year and make the adjustments and improvements necessary to ensure the students work towards their academic goals. As the students should focus on the feedback given by teachers to ensure this takes them forward towards their chosen future, we as a school should also do the same. In this spirit of reflection and improvement we have taken some actions based on your feedback in our yearly IES survey. We are now happy to say we will be producing our lunches on site from this August at IES Årsta to ensure the highest quality for the students. We look forward to inviting you all to sample our lunches later in the term. Our full schoolyard is now accessible and we will be working with our student council to develop more activities in it for the students. While the new schedules have earlier starts for students and this results in earlier finishes, which we believe creates a more balanced school day. We are also looking forward to more collaboration and planned events with our Parents Association throughout the year to further develop our school community. We welcome your continued feedback throughout our second year together as we strive to embed our positive and respectful culture so we can focus on the teaching and learning process for the students.

 

Class Mixing

Just a reminder that we are mixing the classes and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

 

Teachers

As we grow to 610 students and a 4-8 school,a larger staff group is needed. We are excited to welcome 15 new staff members to join our growing team and we encourage you to come and meet our new and existing staff during our Open House on Wednesday 22 August from 15.30-16.30.

 

Parent Information Evening

We will also be holding our annual Parent information evening from 16.30-18.00 on Wednesday, 22 August, 2018 at IES Årsta. We ask that you all attend this important evening where you will get to meet the new mentor teachers but also hear from the school leadership regarding the year ahead. I encourage you to drop by the school from 15.30 to combine it with our Open House - Meet the Teachers afternoon, we look forward to seeing you all then!

 

Important Upcoming Events

Grade 4 Induction

When: Wednesday, 15 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 4 Students

Time: 8.30-12.00

 

First Day of Autumn Term

When: Thursday, 16 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 5,6,7,8

Time: Grade 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

 

IES Årsta Open House - Meet the teachers

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 15.30-16.30

 

Parent Information Evening (Compulsory to attend)

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 16.30-18.30

 

Student Development Talks/Study Day

When: Wednesday, 5 September, 2018

Where: IES Årsta

 

Study Day

When: Friday, 5 October, 2018

 

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.


 

Welcome back!

Julian Dent

Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

 

Välkomna tillbaka till IES Årsta och läsåret 2018/19. Vi är glada och tacksamma över att ni har gett oss förtroendet att fortsätta utbilda era barn. Vi tar denna uppgift med ett stort ansvar då vi formar deras framtid varje dag.

 

När vi går in i detta nya läsår som skola är det tid att se till att vi bygger vidare på vår kunskap och erfarenhet från vårt första år och gör de anpassningar och förbättringar som krävs för att säkerställa att eleverna arbetar mot sina lärandemål. Medan eleverna bör fokusera på den feedback som getts av lärarna för att se till att detta tar dem framåt mot deras valda framtid behöver även vi som skola göra detsamma.

 

I denna reflektions- och förbättringsanda har vi vidtagit några åtgärder baserade på er feedback i vår årliga IES-undersökning. Vi kan med glädje berätta att vi kommer laga våra luncher på plats på IES Årsta från och med augusti, detta för att säkerställa högsta kvalitet för eleverna. Vi ser fram emot att bjuda in er alla till att prova på våra luncher längre fram på terminen. Hela vår skolgård är nu tillgänglig och vi kommer att arbeta med vårt elevråd för att utveckla fler aktiviteter för eleverna. Det nya schemat har tidigare mornar för eleverna och resulterar i att de slutar tidigare, vilket vi tror skapar en mer balanserad skoldag. Vi ser även fram emot ett större samarbete och planerade event med vår föräldraförening genom året för att vidareutveckla vår skola. Vi välkomnar er fortsatta feedback under vårt andra år tillsammans medan vi strävar efter att integrera vår positiva och respektfulla kultur så att vi kan fokusera på lärandeprocessen för eleverna.

 

Klassindelning

Bara en påminnelse att vi kommer att blanda klasserna och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser under första skoldagen. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

 

Lärare

Då vi växer till 610 elever och en årskurs 4-8-skola behövs en större personalgrupp. Vi är glada att välkomna 15 nya medarbetare till vårt växande team och vi uppmuntrar er att träffa vår nya och befintliga personal under Öppet Hus onsdagen den 22 augusti.

 

Informationskväll för föräldrar

Vi kommer att hålla vår årliga informationskväll för föräldrar från 16.30-18.00 onsdagen den 22 Augusti 2018 på IES Årsta. Vi ber att ni alla deltar denna viktiga kväll där ni kommer att få träffa de nya mentorerna men även höra om det kommande året från skolledningen. Jag uppmuntrar er att komma förbi skolan från 15.30 för att kombinera det med vårt “Öppet Hus - Träffa lärarna-eftermiddag”, vi ser fram emot att se er alla då!

 

Påminnelse om kommande händelser

Årskurs 4 Introduktion

När: Onsdag, 15 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 8.30−12.00

 

Första dagen på höstterminen

När: Torsdag 16 Augusti 2018

Vart: IES Årsta

Tid: Årskurs 5, 6: 8.15−14.00. Årskurs 7, 8: 9.00−14.45

 

IES Årsta Öppet Hus - Träffa lärarna

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 15.30−16.30

 

Informationskväll för föräldrar (Obligatoriskt att delta)

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 16.30−18.30

 

Elev-utvecklingssamtal/Studiedag

När: Onsdag, 5 September, 2018

Vart: IES Årsta

 

Studiedag

När: Fredag, 5 Oktober, 2018

 

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


 

Välkomna tillbaka!

Julian Dent

Rektor