Principal Letter - September

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

We are now five weeks into the new school year and the students have mixed into their new classes and made many new friendships. We understand this process is a challenge, but it is very impressive how the young students embrace this with resilience and positivity. As the students settle into their new routines it is time to focus on the learning and developing their skills in all subjects. In particular the students should focus on the goals they set themselves during their development talks recently. The teachers work incredibly hard to ensure the planning, tasks and homeworks are posted on Schoolsoft to support the students to take responsibility for their own learning.  I encourage you to login to Schoolsoft every week to keep up with the students work, discuss and support them with their progress and reflect on their development goals throughout the term. Together with the support from both of us it helps them overcome the challenges and build resilience for their future.

Monthly Phone Call from Mentors
This week during week 39, mentors will be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. It is an opportunity for the mentors to also raise important items which may have come up in the past month. Please be ready to take those calls this week to keep our cooperation strong.

Walk for Water
Last Thursday students in all Grades had the entire day together as a mentor class and with their mentor teachers to bond, strengthen their friendships and create a positive learning environment within each class. For Grade 4-7 this meant participating in the ‘walk for water’ which raised funds for AMREF and their project which supports communities in Ethiopia to have improved access to drinking water. The students did an excellent job to raise funds for a great cause and the walk itself ensured the students could relate and gain an understanding of those they are raising the money for.

Security
Our school is located very centrally in Stockholm and because of this students are exposed to a large community outside of school. Two students have recently been inappropriately approached by members of the public while off the school campus on their way from school and the other around the wider Årsta suburb. Please ensure you speak to your children about safety while travelling outside of school to ensure they do keep safe. We as a school also discuss this with them and as you know we take safety seriously on campus and operate a closed campus. We ask when you do visit our school please sign in at reception while in our school building.

Study Days
Just a reminder that study days and development talk days on our school calendar are days when students do not attend school and junior club is closed. These days can be used for the students to complete homework, prepare for assessments or catch up on missed work.

Parents Association
Our parents association held their annual general meeting on Thursday 20 September and elected the new representatives for this year. They are planning some exciting school community events and would like all of you to be involved. UN Day is the first such event on October 24, 2018. Please check out their new website and get involved where you can! This is an important part of our school community and a focus area to develop this year.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Important Upcoming Events
Parent Social Media Lecture by Niclas Ottosson
When: 17.30-18.30, Wednesday 3 October, 2018

Study Day (No classes or junior club)
When: Friday, 5 October, 2018

Autumn Break (No classes or junior club)
Week 44

Subject Teacher Evening
When:
Wednesday, 14 November, 2018

Study Day (No classes or junior club)
When:
Monday, 26 November, 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Vi är nu fem veckor in på det nya skolåret och eleverna har delats in i nya klasser och fått många nya vänner. Vi vet att denna process kan vara en utmaning, men det är väldigt imponerande att se hur de unga eleverna har gjort detta med gott mod och positivitet. Nu när eleverna har börjat komma in i sina nya rutiner är det dags att fokusera på lärandet och att utveckla färdigheter i alla ämnen. I synnerhet bör eleverna fokusera på de mål som de själva satte upp nyligen under utvecklingssamtalen. Lärarna arbetar oerhört hårt för att säkerställa att planeringen, uppgifterna och läxorna publiceras på Schoolsoft för att hjälpa eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. Jag uppmanar dig att logga in på Schoolsoft varje vecka för att ha koll på elevernas arbete, diskutera och stödja dem i deras utveckling och reflektera över deras utvecklingsmål under hela terminen. Tillsammans med stödet från oss båda hjälper det dem att övervinna utmaningarna och stärkta kunna ta sig an framtiden.

Samtal från mentorer månadsvis
Denna veckan under vecka 39 kommer mentorer att ringa hem för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Det är en möjlighet för mentorerna att även lyfta upp viktiga saker som kan ha kommit upp under den senaste månaden. Vänligen var redo att besvara dessa samtal denna vecka, allt för en starkt samarbete mellan hem och skola.

‘Walk for Water’
Förra torsdagen var eleverna i alla klasser tillsammans hela dagen i sin mentorsklass och med sina mentorer för att bonda, stärka deras vänskap och skapa en positiv lärandemiljö i varje klass. För årskurs 4−7 innebar detta att de deltog i "walk for water", vilket samlade in pengar till AMREF och deras projekt som stöder samhällen i Etiopien för att få bättre tillgång till dricksvatten. Eleverna gjorde ett utmärkt jobb för att samla in pengar till välgörenhet och promenaden i sig gjorde att eleverna kunde relatera och få en förståelse för dem som de samlade in pengarna för.

Säkerhet
Vår skola ligger väldigt centralt i Stockholm och det gör att eleverna till och från skolan rör sig över ett stort område. Två elever har nyligen erfarit oönskat närmande från allmänheten, den ena på väg hem från skolan och den andra omkring Årstas ytterområde. Se till att ni pratar med era barn om säkerhet när de åker till/från skolan för att de ska vara trygga. Vi som skola diskuterar också detta med dem, och som ni vet tar vi säkerhet på allvar på skolan. Det gör exv. att skolan är stängd för obehöriga under dagen. Vi ber alltid besökare att skriva in sig i receptionen när de kommer till vår skola.

Studiedagar
Bara en påminnelse om att studiedagar och dagar för utvecklingssamtal på vår skolkalender är dagar då eleverna inte går till skolan och Junior club håller stängt. Dessa dagar kan eleverna använda för att göra klart läxor, förbereda sig inför inlämningar etc. eller ta igen missat arbete.

Föräldraförening
Vår föräldraförening höll sin årsstämma torsdagen den 20 september och valde ny styrelse för detta år. De planerar flera spännande skolevent och önskar att alla engagerar sig. FN-dagen 24 oktober 2018 är den första händelsen. Kolla in deras nya hemsida och bidra där ni kan! Det här är en viktig del av vår skola och ett fokusområde att utveckla i år.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Viktiga kommande händelser
Föreläsning för föräldrar om sociala medier av Niclas Ottosson
När: 17.30−18.30, onsdag 3 oktober, 2018

Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: fredag 5 oktober, 2018

Höstlov (Inga lektioner eller junior club)
Vecka 44

Ämneslärarkväll
När: onsdag 14 november, 2018

Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: måndag 26 november, 2018

Sista dagen på höstterminen
När: torsdag 20 december, 2018

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor