Principal Letter - October 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians, 

The term is now fully underway and as I walk through the corridors and visit classrooms, I am so very proud of our staff and students sharing their teaching and learning journey together. Teachers are working hard to provide many learning opportunities for your children to achieve their full potential. Mid term reports will be published under the Subject Rubric on Schoolsoft by Friday 25 October and we encourage you to go through these with your child so they can reflect on their learning and work towards their goals set at their development talks. 

Quality Survey Feedback
Each year we share our quality survey to provide us with the feedback we need to continually reflect and develop our school. The feedback from you as parents and guardians was once again very encouraging and clearly challenges us to maintain our high standards and also indicated how we need to improve. For you information, 97% of parents and guardians would recommend us and 93% are satisfied with the overall quality of the school. Our aim to be visible, transparent and have open communication with you is also highlighted one of our current strengths. This will continue to be an area that we will work with and maintain through our newsletters and monthly mentor calls. As we move forward we are committing to our rights and responsibilities and maintaining a calm and safe school environment, 11% of you felt this was still an area for us to work on. I hope that as you read through this letter you will see positive examples of how we are addressing the survey results and I welcome your feedback as we progress through the school year. 

Parents Association Activities
We feel that one of our strengths at IES Årsta is our open communication with you as parents and guardians, and we actively welcome your engagement. I would like to thank you for the growing involvement in our Parents Association. and I look forward to being a part of the parents association activities throughout the year. Following on from the success last year of our UN Day multicultural food festival, the parents association will be hosting this for a second time on Wednesday, 23rd October from 15.00. We welcome you all to join us and hope to see you there to bring our community together!  You can see more from the parents association on their website - 

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Career Guidance Counsellor Information (Grade 9 Parents)
Ms Hendry, our careers guidance counsellor, will host an information workshop aimed specifically for grade 9 parents and guardians as part of the preparation for choosing gymnasium courses. This will take place on Wednesday, 23rd October from 16.30.

Monthly Phone Call from Mentors 
During week 42, mentors will again be calling home so please make the most of this opportunity to speak with your child’s mentor to give you an update on how things are progressing at school. 

Subject Teacher Evening
To follow up on our Mid Term Reports and also so you are able to meet with our teachers and discuss your child's progress, we are again holding our Subject Teacher Evening on Wednesday, 13 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher. Teachers may also invite parents to an appointment if there is something specific to discuss. Our student care team will also be delivering our first “Parent Cafe” to provide support and information on managing stress.  

Fair and Equal Treatment Plan
We have now formalised our fair and equal treatment plan and the link will be available on schoolsoft from Week 42. Our targets and actions are a response to our schoolsoft survey and feedback from students in the School Council and Likabehandling Group. The survey feedback showed that 89% of students felt safe and secure at school. Our aim is that ALL students should feel safe and secure at school. As a response to this, the Student Care Team have prioritised this area as a focus for the school year and details are outlined in the fair and equal treatment plan. 

Student Activities
Students have opportunities to take part in extracurricular activities in school. The house program has now started with our first event being innebandy! Many more new and exciting events and competitions are due for the fall and all students are welcome to be involved. Staff are also running extra clubs as you can view at the end of my letter. 

Important Upcoming Events
Study Day (No classes or junior club)
When: Thursday 10th October, 2019 

UN Day Food Festival
When: 15.00, Wednesday 23 October, 2019

Health Day (Alternative activities - health, safety and wellbeing)
When: All day Friday 25th October 2019

Autumn Break (No classes or junior club) and lovskola (grade 8&9)
When: Week 44

Subject Teacher Evening
When: 15.40-19.00, Wednesday, 13 November, 2019

Last day of Autumn Term
When: Wednesday 18 December, 2019 ((No classes or junior club)

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. 


Suzanne Gavin 
Acting Principal 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare, 

Terminen är nu helt igång och när jag går genom korridorerna och besöker klassrummen blir jag så otroligt stolt över vår personal och elever som delar sin undervisnings- och läranderesa tillsammans. Lärarna arbetar hårt för att ge dina barn många möjligheter till lärande för att uppnå sin fulla potential. Mitterminsrapporter kommer att publiceras under ämnesrubriken på Schoolsoft senast fredag den 25 oktober och vi uppmuntrar dig att gå igenom dessa med ditt barn så att de kan reflektera över sitt lärande och arbeta mot sina mål som satts upp i deras utvecklingssamtal.

Kvalitetsundersökning Feedback
Varje år delar vi vår kvalitetsundersökning för att ge oss den feedback vi behöver för att kontinuerligt reflektera och utveckla vår skola. Återkopplingen från er som föräldrar och vårdnadshavare var återigen mycket uppmuntrande och utmanar oss tydligt att upprätthålla vår höga standard och indikerade även hur vi behöver utvecklas. Väl värt att notera är att 97 % av föräldrarna och vårdnadshavarna rekommendera oss och 93 % är nöjda med skolans allmänna kvalitet. Vårt mål att vara synliga, transparenta och att ha öppen kommunikation med dig framhävs också som en av våra nuvarande styrkor. Detta kommer att fortsätta att vara ett område som vi kommer att arbeta med genom våra nyhetsbrev och månadsvisa mentorssamtal. Vi kommer fortsatt arbeta med våra rättigheter och skyldigheter och har som krav att skolmiljön är lugn och trygg. 11% av er tyckte att detta fortfarande var ett område som vi behöver arbeta med. Jag hoppas att du kommer att se positiva exempel på hur vi hanterar undersökningsresultaten när du läser igenom detta brev och jag välkomnar din feedback under skolåret.

Föräldraföreningens aktiviteter
Vi känner att en av våra styrkor hos IES Årsta är vår öppna kommunikation med er som föräldrar och vårdnadshavare, och vi välkomnar ert engagemang. Jag vill tacka er för det växande engagemanget i vår föräldraförening och jag ser fram emot att vara en del av föräldraföreningens aktiviteter under hela året.
Efter framgången från förra årets multikulturella matfestival på FN-dagen, kommer föräldraföreningen att göra detta för andra gången onsdagen den 23 oktober från 15.00. Vi välkomnar er alla att vara med oss och hoppas se er där för att ha gemenskap! Du kan se mer från föräldraföreningen på deras webbplats -

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

SYV-information (föräldrar i åk 9)
Ms Hendry, vår studie- och yrkesvägledare, kommer att vara värd för en informationsworkshop riktad till föräldrar och vårdnadshavare till elever i årskurs 9 som en del av förberedelsen inför gymnasievalet. Detta kommer att äga rum onsdagen den 23 oktober med start kl. 16.30.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 42 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan, så vänligen dra nytta av denna möjlighet att prata med ditt barns mentor. 

Ämneslärarkväll
För att följa upp mitterminsomdömnena och även träffa våra lärare och diskutera ditt barns utveckling håller vi återigen vår ämneslärarkväll onsdagen 13 november 15.40−19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10-minuters-möte med någon ämneslärare. Lärare kan också bjuda in föräldrar till ett möte om det finns något specifikt att diskutera. Vårt elevvårdsteam kommer också att hålla i vårt första "Föräldracafé" för att ge support och information om hantering av stress.

Likabehandlingsplan
Vi har nu upprättat vår likabehandlingsplan och länken kommer att finnas tillgänglig på Schoolsoft från och med vecka 42. Våra mål och åtgärder är ett svar på vår Schoolsoft-undersökning och feedback från elever i elevrådet och likabehandlingsgruppen. Feedbacken från undersökningen visade att 89% av eleverna kände sig säkra och trygga i skolan. Vårt mål är att ALLA elever ska känna sig trygga i skolan. Som svar på detta har elevvårdsteamet prioriterat detta område som ett fokus för skolåret och detaljer beskrivs i likabehandlingsplanen.

Elevaktiviteter
Eleverna har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i skolan. Våra elevhus står redo med en kommande första aktivitet: innebandy! Många fler nya och spännande aktiviteter och tävlingar kommer till hösten och alla elever är välkomna att vara med. Personalen driver även extra klubbar som du kan se i slutet av detta brev.

Viktiga kommande händelser
Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: torsdag 10 oktober, 2019 

FN-dag, matfestival
När: 15.00, onsdag 23 oktober, 2019

Hälsodag (Alternativa aktiviteter - hälsa, säkerhet and välmående)
När: Hela dagen, fredag 25 oktober 2019

Höstlov (Inga lektioner eller junior club) och lovskola (årskurs 8-9)
När: Vecka 44

Ämneslärarkväll
När: 15.40-19.00, onsdag 13 november, 2019

Sista dagen på terminen
När: onsdag 18 december, 2019 (Inga lektioner eller junior club)

Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”. 

Suzanne Gavin 
Tillförordnad rektor