Principal Letter - October 2018

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

As the Autumn leaves fall and the mid term break is coming up it is time to reflect on the academic progress made this term. The teachers have been working hard to ensure the peace and quiet which is needed for learning is in place and are focussing on giving the detailed academic feedback through the mid term reports for the students to reflect on. Mid term reports will be published under the Subject Rubric on Schoolsoft by Friday 26 October and we encourage you to go through this with your child so they can reflect on their learning and take their learning forward after Autumn break. Perhaps they need to attend the tutorials the teachers offer in every subject to challenge themselves or perhaps they need to take more responsibility for their own learning? Whatever it may be, it is always useful to reflect and work out how we can go forward.

UN Day and our Parents Association
First though our parents association and you all have been working hard on creating our first community event together. Our UN Day food festival this Wednesday, 24 October from 15.00. It will be held in the school dining hall and the aim is to celebrate the many different nationalities and cultures we have within our school community and showcase these through a food festival.  We welcome you all to join us and hope to see you there to bring our community together! And don’t forget to please check out the Parents Association’s new website and get involved where you can. You are an important part of our school community and partnering more with you is a focus area to develop this year.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Monthly Phone Call from Mentors or Meeting on UN Day
From week 43, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. However, our mentors will also be present at our UN Day event on Wednesday so we encourage you to come along and catch up with your mentors in person during the UN Day event if you can! Otherwise if you cannot make it please be ready to take those calls this week to keep our cooperation strong.

Subject Teacher Evening
To follow up on our Mid Term Reports and so you are able to meet with our great teachers and discuss your child's progress we are again holding our Subject Teacher Evening on Wednesday, 14 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening
When: Nov. 14th 15.40-19.00
Where: IES Årsta
How: You can book through the link on Schoolsoft News from Monday 5 November.

Rights and Responsibilities
As you may remember from the mentor meeting in August we take our Rights and Responsibilities at IES Årsta seriously to create our calm and safe learning environment. To improve the communication with you we send home Community Hero postcards for students who have received five Community Heroes for contributing in a positive way to our school. Now, from Monday 5 November, emails will be sent to you when your child breaks a responsibility. The aim of this is to support a conversation about school and the events of the day between yourself and your child, so together we can ensure they succeed for their future. If the school needs to discuss this broken responsibility with you further your mentor will be in contact with you. Thank you for your support with this.  

Important Upcoming Events
UN Day Food Festival
When: 15.00, Wednesday 24 October, 2018

Autumn Break (No classes or junior club)
Week 44

Subject Teacher Evening
When: 15.40-19.00, Wednesday, 14 November, 2018

Study Day (No classes or junior club)
When: Monday, 26 November, 2018

Last day of Autumn Term
When: Thursday 20 December, 2018

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.
 

Look forward to seeing you at the UN Day event!

Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Höstlöven faller ner och höstlovet är på väg. Så det är dags att reflektera över de lärandemål som har nåtts denna termin. Lärarna har arbetat hårt för att se till att den lugn och ro som behövs för att kunna lära sig är på plats och fokuserar nu på att ge en detaljerad och överblickbar återkoppling genom mitterminsomdömena som eleverna kan reflektera över. Dessa kommer att publiceras under ämnesrubriken på schoolsoft fredagen 26 oktober och vi uppmuntrar dig att gå igenom detta med ditt barn så att de kan reflektera över sitt lärande och gå framåt med studierna efter höstlovet. De kanske behöver delta på de tutorials som lärarna erbjuder i varje ämne för att utmana sig själva eller så kanske de behöver ta mer ansvar för sitt eget lärande. Vad det än kan vara, är det alltid användbart att reflektera och komma på hur vi kan gå vidare.

FN-dag och vår föräldraförening
Vår föräldraförening och ni har alla arbetat hårt för att skapa vårt första gemensamma event tillsammans. Vår FN-matfestival hålls i matsalen onsdagen 24 oktober kl. 15. Syftet är att uppmärksamma de många olika nationaliteterna och kulturerna vi har på vår skola och visa dem genom en matfestival. Vi välkomnar er alla att vara med oss och hoppas vi ses där för en gemensam upptäcktsresa! Och glöm inte att kolla in föräldraföreningens nya hemsida och bli involverad där du kan. Du är en viktig del av vår skola och ett fokusområde att utveckla detta år.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Samtal från mentorer månadsvis eller ses under FN-dagen
Under vecka 42 kommer mentorer att ringa hem för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Dessutom kommer våra mentorer även att delta på vårt FN-event på onsdagen så vi uppmuntrar dig att komma dit och träffa dina mentorer personligen under FN-eventet om du kan! Om du inte har möjlighet att komma, vänligen var redo att besvara dessa samtal denna vecka för att hålla vårt samarbete starkt.

Ämneslärarkväll
För att följa upp mitterminsomdömnena, träffa våra fantastiska lärare och diskutera ditt barns utveckling håller vi återigen vår ämneslärarkväll onsdagen 14 november 15.40−19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10-minuters-möte med någon ämneslärare för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.

Vad: Ämneslärarkväll
När: 14 nov. 15.40−19.00

Var: IES Årsta
Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft Nyheter från och med måndagen 5 november.

Ordningsregler
Som ni kanske minns från mentorsträffen i augusti så håller vi hårt på ordningsreglerna för att säkerställa en trygg och säker lärandemiljö. I syfte att vässa kommunikationen med er så skickar vi ut Community Hero-kort när en elev har fått fem utnämningar som Community Hero efter att ha bidragit positivt till skolan. Dessutom, från måndag 5 november, kommer vi skicka ut e-mail när barnet har brutit mot en ordningsregel. Målet är ge er underlag för en diskussion i hemmet mellan er som vårdnadshavare och barnet som vad som har hänt, så att vi gemensamt kan se till att alla får en välfungerande skolvardag. Om skolan skulle vilja följa upp ytterligare så kommer mentor höra av sig till er. Tack för ert stöd med detta.

Viktiga kommande händelser
FN-matfestival
När: 15.00 onsdag 24 oktober 2018

Höstlov (Inga lektioner eller junior club)
Vecka 44

Ämneslärarkväll
När: Onsdag 14 november 2018

Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: Måndag 26 november 2018

Sista dagen på höstterminen
När: Torsdag 20 december 2018


Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Ser fram emot att träffa dig på FN-eventet!

Julian Dent
Rektor