Principal Letter - March 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

The Spring Term is flying by here at IES Årsta. Already this Friday 22 March the students subject rubrics will be updated on schoolsoft as the teachers work hard to provide the academic feedback needed for our students to reach those high academic expectations we set for them. Please take the time to sit down this Friday with your children and reflect on their academic progress and reevaluate the academic goals they set themselves during the development talks in January. Whether it was to improve in their bilingualism and master English, perhaps it was to improve in Craft or Maths. Whatever the goal, it always helps to sit down reflect and reset for the second half of the term with you as parents/guardians as support.

Positive and respectful culture
During week 12 we will have a number of house events which combine to make a positive respectful experience for our students. First, is House colours Wednesday where students get the opportunity to really show off their house spirit. Then we have rock your socks Thursday to raise awareness for Down syndrome and Crazy Hair Friday to finish the week. The aim of these events and our house system is to create positive experiences at school to ensure the students feel a part of our school community and ensure we all entrench the calm and safe classroom environment we have created and that students need to learn and develop. We are all in this together and we all need to take our share of the responsibility to create it.

Annual Parent Quality Surveys
Each year as part of our schools systematic quality work we ask you as important stakeholders for your honest feedback about our school. We take this feedback very seriously and do our very best to improve our school for you and your children to provide the very best IES school possible! Some examples of the work we have done this year based on your feedback last year include; developing the academic feedback from the teachers to ensure the students know how they can improve in class and ensure they are challenged, engaging more with the parents association and holding more school community events and also cooking our food on site and working hard with the chef to improve the standard of our school food.
When you compare our school to your previous school experiences in Sweden we hope that you would recommend us as a school to others. So we really appreciate your feedback on these surveys and please complete it on Schoolsoft now. Thank you for your support with this.

Traffic Safety - Reminder
As I have posted on Schoolsoft previously, the traffic situation outside our school has changed again as Stockholm Energi will be carrying out large road works directly in front of our school on Sköntorpsvägen. For safety reasons please only use the bus stop Vättersvägen, then use the nearby crossing to cross the road and walk along the footpath to school. By Car, the drop off  is still safely done on Vättersvägen, then students walk along the footpath to school. Do not park or stop on Sköntorpsvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

Important Upcoming Events
Annual Parent Quality Survey
When: From Monday 18 March 2019.
How: Complete on schoolsoft

Mid Term Reports Available on Schoolsoft
When: Friday 22 March 2019.

Subject Teacher Evening
When: Wednesday, 27 March, 2019
How: Bookings opened Monday 11 March

Mentor Phone Call Week
When: Week 15

Easter Break
When: Week 16

IES Årsta Spring Fair
When: Saturday, 25 May, 2019

End of Spring Term
When: Wednesday, 12 June, 2019.
 

The full School calendar for 2018/19 and 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!
Vårterminen flyger förbi här på IES Årsta. Redan på fredag den 22 mars kommer elevernas ämnen att uppdateras på schoolsoft då lärarna arbetar hårt för att ge den återkoppling på elevernas arbete som behövs för att våra de ska kunna nå de höga lärandemål vi sätter för dem. Vänligen ta dig tid att sitta ner med dina barn på fredag och reflektera över deras framsteg i skolan och utvärdera de mål de själva har satt upp under utvecklingssamtalen i januari. Kanske var det var att förbättra sig i sin tvåspråkighet och behärska engelska, eller kanske var det att förbättra sig inom slöjd eller matte. Oavsett vilket, så hjälper det alltid att sitta ner och reflektera och ta nya steg framåt under andra halvan av terminen med dig som förälder/vårdnadshavare som stöd.

Positiv och respektfull kultur
Under vecka 12 kommer vi att ha ett antal event i elevhusen som samverkar till att ge en positiv och respektfull upplevelse för våra elever. Först är House Colors-onsdag där eleverna får möjlighet att verkligen visa upp sin elevhusanda. Sedan har vi ”rocka dina strumpor”-torsdag för att öka medvetenheten av Down syndrom och sedan avslutar vi veckan med ”crazy hair”-fredag. Syftet med dessa event och vårt elevhus-system är att skapa positiva erfarenheter i skolan för att se till att eleverna känner sig delaktiga i vår skola och att vi alla hittar in i den lugna och trygga klassrumsmiljön som vi har skapat, och att eleverna behöver lära och utveckla. Vi alla med på detta tillsammans och vi alla behöver ta del av ansvaret för att skapa det.

Den årliga kvalitetsundersökningen för vårdnadshavare
Varje år som en del av vår skolas systematiska kvalitetsarbete frågar vi er som viktiga parter om uppriktig feedback om vår skola. Vi tar denna feedback väldigt seriöst och gör vårt bästa för att förbättra vår skola för dig och dina barn för att skapa en så bra IES-skola som möjligt! Några exempel på det arbete vi har gjort i år baserat på er feedback förra året är: utveckla feedbacken från lärarna för att säkerställa att eleverna vet hur de kan förbättra sig i klassen och se till att de utmanas, engagera oss mer med föräldraföreningen och hålla fler event i skolan och även att laga maten på plats i skolan och jobba hårt med kocken för att förbättra standarden på vår skolmat.
När ni jämför vår skola med era tidigare skolupplevelser i Sverige hoppas vi att ni skulle rekommendera oss som skola till andra. Så vi uppskattar verkligen er feedback på dessa undersökningar. Vänligen fyll i den nu på Schoolsoft. Tack för ert stöd med detta.

Trafiksäkerhet
Som jag har skrivit på Schoolsoft har trafiksituationen utanför skolan förändrats, eftersom Stockholm Energi utför stora vägarbeten precis framför skolan på Sköntorpsvägen. Av säkerhetsskäl, använd endast busshållplatsen Vättersvägen, använd sedan den närliggande korsningen för att korsa vägen och gå längs gångvägen till skolan. Med bil går det fortfarande att stiga av säkert på Vättersvägen, sedan går eleverna längs gångvägen till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen. Tack för att du bidrar till våra elevers säkerhet.

 

Viktiga kommande händelser
Den årliga kvalitetsundersökningen för vårdnadshavare
När: fr.o.m. måndag 18 mars 2019
Hur: Fyll i på SchoolSoft

Mitterminsomdömen tillgängliga på SchoolSoft
När: fredag 22 mars 2019

Ämneslärarkväll
När: onsdag 27 Mars 2019
Hur: bokningar öppnas måndag 11 mars

Samtal från mentorer-vecka
När: Vecka 15

Påsklov
När: Vecka 16

IES Årsta Vårmässa
När: lördag 25 maj 2019

Sista dagen på vårterminen
När: onsdag 12 juni 2019


Skolkalendern för 2018/19 och 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor