Principal Letter - June

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

In August 2017 we came together to create our IES school in Årsta. Now, 10 months later, I am proud to say we have created that calm and safe learning environment you joined us for. A bilingual environment where your children are commanding the english language and have high expectations set for them. We have all created this positive and respectful atmosphere together and that is something, students, parents and teachers should be proud of! We all deserve a relaxing summer break, so we can return in August, ready to take on new challenges and discover news abilities. As we move into the next academic year as a school it is time to ensure we build on our knowledge and work towards our academic goals. Focus on the feedback given by teachers and ensure this takes the students forward towards their chosen future!

Learning Resources
During our first year students have regularly used in many subjects the Gleerups digital learning resource. We have carried out a full evaluation of the resource with students, parents and teachers and we will continue as a whole school to have the resource available to students. The results demonstrated that 83% of students found it easy to use and login, 65% believed it supported with bilingualism in Science and Math and 54% preferred the online resource over a paper book. It showed 52% of parents would like to continue to use Gleerups next year while 37 % would prefer an equal use of books and online resources. We have listened to this feedback and based on the results and the teacher experience this year we will continue to use the Gleerups online resource in our core subjects of SO, Science and Math, as well as in some other subjects. However, we will continue to use physical books particularly in the language subjects as we currently do. We feel this balanced approach, covers our commitment to provide a bilingual learning environment for the students, ensures we comply with the new national curriculum and also has a balance between online and physical teaching resources.

Class Mixing
Just a reminder that we will mix classes between now and August and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

Teachers
We are sad to be losing a few of our valued educators this summer. Mr Chappell will be moving home to Canada to pursue his studies to become a veterinary medicine. We will truly miss Mr Chappell and his contribution to our school. Ms Scanlan will be moving back to her native Ireland to continue her teaching career and Ms Wigardt will be moving on to another Stockholm school. We thank them for their contribution to IES Årsta this year and wish them all the best in their future. We are excited to welcome their replacements and the other new teachers to our growing team in August.

2018/19
When we return in August we will welcome our new Grade 4 cohort of students. This will result in our student numbers growing to around 600 students. We look forward to welcoming them to our school community. Also in August, our full schoolyard will be accessible and the construction of the apartments above the school will finally be completed.

Reminder of Upcoming Events
First Day of Autumn Term
When: Thursday, 16 August, 2018
Where: IES Årsta
Time: Grade 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.


Thank you for a great year!

Happy Summer
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

I augusti 2017 började vi tillsammans skapa vår IES-skola i Årsta. Nu, 10 månader senare, är jag stolt över att kunna säga att vi har skapat just den lugna och trygga lärandemiljön som ni kom för. En tvåspråkig miljö där era barn behärskar det engelska språket och där det har satts höga förväntningar på dem. Vi har alla skapat denna positiva och respektfulla atmosfären tillsammans och det är något som eleverna, föräldrarna och lärarna ska vara stolta över! Vi förtjänar alla ett avkopplande sommarlov, så att vi kan komma tillbaka i augusti, redo att anta nya utmaningar och upptäcka nya förmågor. När vi går in i nästa läsår som skola är det dags att se till att vi bygger på vår kunskap och arbetar mot våra lärandemål. Fokusera på den feedback som lärarna ger och se till detta tar eleverna framåt mot deras framtid!

Läromedel
Under vårt första år har eleverna använt Gleerups digitala läromedel regelbundet i många ämnen. Vi har genomfört en fullständig utvärdering med elever, föräldrar och lärare och vi kommer som skola att fortsätta ha denna läranderesursen tillgänglig för eleverna. Resultaten visade att 83 % av eleverna fann det lätt att använda och logga in, 65 % tyckte att det utvecklar tvåspråkigheten i naturvetenskap och matematik och 54 % föredrog läromedel online framför en fysisk bok. Det visade sig att 52 % av föräldrarna skulle vilja fortsätta att använda Gleerups nästa år medan 37 % skulle föredra en jämbördig användningsnivå av fysiska böcker och läromedel online. Vi har lyssnat till denna feedback och kommer att, baserat på resultaten och lärarnas upplevelse, fortsätta att använda Gleerups läromedel online i våra kärnämnen SO, naturvetenskap och matte, liksom i några andra ämnen. Vi kommer dock fortsätta att använda fysiska böcker, särskilt i språkämnena, som vi gör idag. Vi känner att det här tillvägagångssättet är välavvägt, ligger i linje med vårt åtagande att tillhandahålla en tvåspråkig lärandemiljö för eleverna och säkerställer att vi följer den nationella läroplanen med balans mellan online- och fysiskt undervisningsmaterial.

Klassindelning
Bara en påminnelse att vi kommer att blanda klasserna till terminsstart i augusti och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser under första skoldagen i augusti. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Lärare
Vi är ledsna över att behöva säga adjö några av våra uppskattade lärare efter detta läsår. Mr Chappell kommer att flytta hem till Kanada för att fortsätta sina studier för att bli veterinärforskare. Vi kommer verkligen sakna Mr Chappell och hans bidrag till vår skola. Ms Scanlan kommer att flytta tillbaka till sitt Irland för att fortsätta sin lärarkarriär där och Ms Wigardt kommer att gå vidare till en annan skola i Stockholm. Vi tackar dem för deras insats till IES Årsta detta år och önskar dem allt gott i framtiden. Vi är glada över att välkomna deras ersättare och de andra nya lärare till vårt växande team i augusti.

2018/19
När vi kommer tillbaka i augusti kommer vi att välkomna vår nya grupp av elever till årskurs 4.  Detta kommer att leda till att vårt elevantal växer till cirka 600 elever. Vi ser fram emot att välkomna dem till vår skola. I augusti kommer även hela vår skolgård att vara tillgänglig och byggandet av lägenheterna ovanför skolan kommer äntligen att vara färdigt.

Påminnelse om kommande händelser
Första dagen på höstterminen
När: Torsdag 16 Augusti 2018
Vart: IES Årsta
Tid: Årskurs 5, 6: 8.15-14.00. Årskurs 7, 8: 9.00-14.45

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.
 

Tack för ett fantastiskt år!

Glad sommar
Julian Dent
Rektor