Principal Letter - February

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

It is almost Sportlov already and the start of Spring term has flown by as it has been full of action. Teachers and Mentors have been working hard to create a positive learning experience for all students and make school an engaging place of learning. We have had school trips to Vikingaliv for Grade 4, Grade 5 Swimming and of course our wonderful winter sports day where all students got to enjoy winter at its best, perhaps cross country skiing or ice skating. We have also had our third house breakfast on Monday mornings hosted by Peterson House and the House Basketball competitions. With Peterson House currently in the lead we look forward to the upcoming debate and chess competitions to see who the winning house will be! Of course we have also had our second round of development talks where we thank you for your active participation to support our students set their academic goals for the term and focus on their learning, which is why we are here!

Working together
We all agree that a prerequisite for learning is the calm and safe learning environment which we promise to you and the students. Last term we implemented the email communication home for broken responsibilities and it is has been very good to receive such positive feedback from many of you who appreciate this close communication as it does allow you to have the learning conversation with the students at home. Of course, as a school, we have to have the learning conversation with the student here first and then record the broken responsibility. But, together with you, we are taking a collective responsibility to create the calm and safe learning environment together. As it is teamwork and our close cooperation which will sustain the calm and safe learning environment we all want and I thank you for your continued support with this! We also want to put equal weighting on the positive examples we see everyday here at IES Årsta and therefore we will also soon be communicating home the community heros received by students each day! We also hope you appreciate the monthly mentor phone call, which are happening this week, to keep you updated on events at school.

Application for leave
We are happy to report Applications for Leave can now be completed online through Schoolsoft. Scroll down to 'Attendance' in your Schoolsoft menu and select 'Application for Leave' to complete it. Your application will then be processed and you will then be informed of the outcome through Schoolsoft. This is a much more efficient way for us to complete these together.

Development Talks and Mid Term Reports
​​​​​​As the students have now set their academic goals for the term we want them to pursue the high expectations teachers set for them everyday. Please follow up with your children how they are progressing towards these goals and keep in mind the next ‘check in’ on those goals is the Mid Term Reports on 22 March. If your children need an extra challenge please encourage them to attend tutorials each week as this is a great opportunity for them to challenge themselves that little bit extra.

Traffic Safety
As I have posted on Schoolsoft, the traffic situation outside our school has changed again as Stockholm Energi will be carrying out large road works directly in front of our school on Sköntorpsvägen. For safety reasons please only use the bus stop Vättersvägen, then use the nearby crossing to cross the road and walk along the footpath to school. By Car, the drop off  is still safely done on Vättersvägen, then students walk along the footpath to school. Do not park or stop on Sköntorpsvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

Important Upcoming Events
Mentor Phone Call Week
When: Week 8

Sports Holiday
When: Week 9

Mid Term Reports Available on Schoolsoft
When: Friday 22 March 2019.

Subject Teacher Evening
When: Wednesday, 27 March, 2019
How: Bookings open Monday 11 March

Mentor Phone Call Week
When: Week 15

Easter Break
When: Week 16

IES Årsta Spring Fair
When: Saturday, 25 May, 2019

End of Spring Term
When: Wednesday, 12 June, 2019.


The full School calendar for 2018/19 and 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

Sportlovet står för dörren och det känns som att början på vårterminen har flugit förbi – full av händelser. Lärare och mentorer har arbetat hårt för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever och att göra skolan till en engagerad plats för utbildning. Vi har haft skolutflykter till Vikingaliv för årskurs 4, simning för årskurs 5 och naturligtvis vår underbar vinteridrottsdag där alla elever fick njuta av vintern, kanske längdskidåkning eller skridskoåkning. Vi har också haft vår tredje elevhusfrukost på måndagsmorgnar, denna gång anordnad av elevhuset Peterson, och basketturnering. Med elevhuset Peterson i ledingen just nu ser vi fram emot de kommande debatt- och schacktävlingarna för att se vilket det vinnande huset kommer att bli! Sedan, icke att förglömma, vi har också haft vårt andra utvecklingssamtal för året. Där vill vi passa på och tacka för ditt aktiva deltagande för att stödja våra elever att sätta sina lärandemål för terminen och fokusera på sitt lärande, vilket är anledningen till att vi är här!

Arbeta tillsammans
Vi är alla överens om att en förutsättning för lärande är den lugna och trygga inlärningsmiljö som vi lovar er och eleverna. Förra terminen införde vi kommunikation via e-post för brutna ansvarsområden och det har varit väldigt bra att få en sådan positiv feedback från många av er som uppskattar denna nära kommunikation, eftersom det gör det möjligt för er att ha uppföljande samtal med eleverna hemma. Naturligtvis måste först och främst vi som skola ha ett lärande samtal med eleven och sedan dokumentera en R&R. Men tillsammans med dig tar vi ett gemensamt ansvar för att skapa en lugn och trygg skolmiljö tillsammans. Då det är teamwork och vårt nära samarbete som kommer att upprätthålla den lugna och trygga inlärningsmiljön vi alla vill ha och jag tackar för ert fortsatta stöd med detta! Vi vill också lägga samma vikt på de positiva exemplen vi ser varje dag här på IES Årsta och kommer därför snart att även informera er om de community heros som eleverna får varje dag! Vi hoppas också att du uppskattar telefonsamtalen från mentorerna varje månad, som händer denna vecka, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i skolan.

Ledighetsansökan
En god nyhet är att ledighetsansökningar nu kan genomföras online via Schoolsoft. Bläddra ner till "Närvaro" i din Schoolsoft-meny och välj "Application for Leave" för att slutföra det. Din ansökan kommer sedan att behandlas och du kommer då att bli informerad om resultatet via Schoolsoft. Detta är ett mycket effektivare sätt för oss att fylla i dessa tillsammans.

Utvecklingssamtal och mitterminsrapporter
Eftersom eleverna nu har satt sina lärandemål för terminen vill vi att de ska sträva att leva upp till de höga förväntningarna som lärarna ställer på dem varje dag. Vänligen följ upp med dina barn hur de går vidare mot dessa mål och kom ihåg nästa "titt" på dessa mål är mitterminsrapporterna den 22 mars. Om dina barn behöver en extra utmaning, uppmuntra dem att delta i tutorials varje vecka, eftersom det är en utmärkt möjlighet för dem att utmana sig själva lite extra.

Trafiksäkerhet
Som jag har skrivit på Schoolsoft har trafiksituationen utanför skolan förändrats, eftersom Stockholm Energi utför stora vägarbeten precis framför skolan på Sköntorpsvägen. Av säkerhetsskäl, använd endast busshållplatsen Vättersvägen, använd sedan den närliggande korsningen för att korsa vägen och gå längs gångvägen till skolan. Med bil går det fortfarande att stiga av säkert på Vättersvägen, sedan går eleverna längs gångvägen till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen. Tack för att du bidrar till våra elevers säkerhet.

Viktiga kommande händelser
Samtal från mentorer vecka
När: Vecka 8

Sportlov
När: Vecka 9

Mitterminsapporter tillgängligt på Schoolsoft
När: Fredag 22 Mars 2019.

Ämneslärarkväll
När: Onsdag, 27 Mars, 2019
Hur: Bokningar öppnar Måndag 11 Mars

Samtal från mentorer-vecka
När: Vecka 15

Påsklov
När: Vecka 16

IES Årsta Vårmässa
När: Lördag, 25 Maj, 2019

Sista dagen på vårterminen
När: Onsdag, 12 Juni, 2019.


Skolkalendern för 2018/19 och 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor