Principal Letter - End of Term Letter 2018

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

Thank you for another action packed and positive term here at IES Årsta. As we grow larger and build our community it is important to remind ourselves of who we are and what we value. Building our positive and respectful atmosphere through ‘tough love’. Developing the bilingualism among our students, and always having high expectations in everything we do. Together with you, we make this happen for our students and your children! Thank you for your support through this journey and in particular building the close bonds within our school community this term. We hope the students and yourselves have a restful break and we look forward to reflecting on the End of Term reports and Grades together at the development talks in January.

Staff Changes
As previously mentioned we have some staff changes in January.  Throughout January we will be saying farewell now to four staff members, Mr Tufvesson, Ms Sandenskog, Mr Gallagher and Ms Dahlberg. While our Academic Manager Ms Lergesjö will be taking maternity leave from January 19, 2019 with her second child due. We look forward to welcoming the new members of our team from January. First Ms Brink will join us to take over Grade 8 Swedish and mentorship in 8A. Mr Rydberg will join us to start teaching Grade 8 SO. Mr Moutsinas will join us to teach Swedish/SvA and also mentor in 5D. Mr Connors will join us from Australia to teach Grade 7 and 8 English and mentor in 8B. We also will welcome Ms Ribohn as our new Academic Manager from February 2019. I know the new staff are very excited to join our team and meet you and the students in the new year.

End of Term Reports and Grades
Students in Grade 6, 7 & 8 will receive their term grades during week 51. These will be published on Schoolsoft and printed out for the students. Students in Grade 4 & 5 will receive updated feedback on their knowledge requirements in all subjects via Schoolsoft. It is important to remember that these are a summative reflection of their work this Autumn term. We all need to focus on what we need to develop and improve in the future to ensure we grow and develop, as we all can! I encourage you to sit down and have a discussion with your children regarding their academic progress and discuss with them what they need to focus on in their studies after the winter break.

Important Upcoming Events
First Day of Spring Term
When: Tuesday 8 January, 2018

Development Talks
When: Tuesday, 22 January, 2018
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When: Friday 8 February, 2018

Sports Holiday
When: Week 9

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links

Happy Holidays!
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Tack för ännu en händelserik och positiv termin här på IES Årsta. Vi växer, blir större och bygger vidare på vår skola, men samtidigt är det viktigt att påminna sig om vilka vi är och vad vi värdesätter. Att bygga vår positiva och respektfulla atmosfär genom "tuff kärlek". Att utveckla tvåspråkigheten bland våra elever och att alltid ha höga förväntningar i allt vi gör. Tillsammans med er gör vi detta för våra elever och era barn! Tack för ert stöd genom denna resa i allmänhet och i synnerhet i att bygga nära relationer på skolan denna termin. Vi hoppas att ni och eleverna får ett vilsamt lov, även om vi redan ser fram emot att diskutera rapporterna och betygen tillsammans mer er vid utvecklingssamtalen i januari.

Personalförändringar
Som tidigare nämnts har vi några personaländringar i januari. Under januari kommer vi nu att säga farväl till fyra anställda: Mr Tufvesson, Ms Sandenskog, Mr Gallagher och Ms Dahlberg. Vår akademiska ansvariga, Ms Lergesjö, kommer att gå på föräldraledighet från och med den 19 januari 2019 med hennes andra barn. Vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare till vårt team från januari. Först kommer Ms Brink att börja hos oss för att ta över årskurs 8 i svenska och som mentor för 8A. Mr Rydberg kommer att börja hos oss och undervisa SO i årskurs 8. Mr Moutsinas kommer att börja hos oss för att undervisa svenska/SvA och även vara mentor för 5D. Mr Connors kommer till oss från Australien för att undervisa årskurs 7 och 8 i engelska samt för att vara mentor för 8B. Vi kommer också att välkomna Ms Ribohn som vår nya akademiskt ansvariga från februari 2019. Jag vet att den nya personalen ser fram emot att få ansluta till vårt team och att få träffa er och eleverna lagom till det nya året.

Slutrapport och betyg
Elever i årskurs 6, 7 och 8 kommer att få sina betyg för denna termin under vecka 51. Dessa kommer att publiceras på Schoolsoft och skrivas ut till eleverna. Elever i årskurs 4 och 5 får uppdaterad feedback om deras kunskapsnivåer i alla ämnen via Schoolsoft. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en summerande bedömning av deras arbete denna hösttermin. Vi behöver alla fokusera på vad vi behöver utveckla och förbättra i framtiden för att vi ska växa och utvecklas, vilket vi alla kan! Jag uppmuntrar dig att sitta och diskutera med dina barn om deras kunskapsmässiga framsteg och diskutera med dem vad de behöver fokusera på i sina studier efter jullovet.

Viktiga kommande händelser
Första dagen på vårterminen
När: tisdag 8 januari 2018

Utvecklingssamtal
När: tisdag 22 januari 2018
Bokningar tillgängliga på Schoolsoft i januari

Vinteridrottsdag
När: fredag 8 februari 2018

Sportlov
När: vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

God Jul!
Julian Dent
Rektor