Principal Letter - December 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, I would like to thank you for attending the subject teacher evening in week 46. I am pleased you had the opportunity, not only to meet the teachers, but also take part in the parent cafe, and the IGCSE information from the Language department. Our grade 9s had a successful evening selling clothes and fika for their prom fund next year.  Thank you to the PA and all the parents involved in supporting the students with their fundraising activities. 

Rights and Responsibilities and Community Heroes
As we continue to work towards a safe and positive learning environment we have continued to have learning conversations with students to help them to understand their responsibility to contribute towards this goal. A key focus for us over the coming months is to take care of the school environment. This includes keeping the school litter free, being environmentally aware and being respectful of how we take care of our school equipment and facilities. 
We enjoy praising students when they go above and beyond in with the contributions to school life through our community heroes. We encourage students to be involved with school groups such as the food council, likabehandlingsplan group, school council and house teams to support is in building a positive school community. 

Staff Changes
After Christmas Mr Rydberg will return to us after completing his teacher education. Ms Hoey-Printz and Ms Legersjö return from parental leave and we welcome a new teacher, Mr Harris who will take over from Ms Elliott whilst she is on her parental leave. Finally, Ms Sjölin is our new receptionist and administrator. We therefore say farewell to Ms Baker Ribohn, Ms Sisay and Ms Wahlström who  have all made significant contributions at IES Årsta and we thank them dearly for their hard work and commitment and we wish them well in their future career plans. 

Monthly Phone Call from Mentors
During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. As always we ask you to be available to take the call. If a mentor is not successful in getting in contact with you they will leave a message for you. 

If you have a child in the queue for grade 4/ 2020, we kindly ask you to send us an email with the child's name and social security number. This is to ensure that your child is going to get siblings ́priority in next year ́s queue. Please send the email to: lia.osterman.arsta@engelska.se Siblings ́priority is not a guarantee to a place.

Celebrating school activities
I would like to congratulate the school pingis teams for their successes in IES inter school competitions. Both junior and senior teams achieved excellent results and we look forward to more sports fixtures including basketball, handball and innebandy. House events are also being well attended and enjoyed by students. Recent activities include our Art exhibition, basketball and baking! Grade 9 students have had the opportunity to take part in aesthetics activities at Internationella Engelska Gymnasiet, and will be attending Gymnasium open houses as well as the Gymnasiemässan as they prepare for the next stages of their education next year.

Important Upcoming Events

Lucia 
When: Friday 13 December 

Choice Days
When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 16/17 December 2019
Junior Club: open as usual from 14.00

Last day of Autumn Term
When: Wednesday  18 December, 2019 (no breakfast or lunch, no Junior Club)

First Day of Spring Term
When: Wednesday 8 January, 2020

Development Talks
When: Thursday, 23 January, 2020
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When:
Friday 7 February, 2020

Sports Holiday
When:
Week 9

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Suzanne
Principal

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Först av allt vill jag tacka er för att ni deltog i ämneslärarkvällen vecka 46. Jag är glad att ni hade möjlighet att inte bara träffa lärarna, utan också att delta i föräldrakaféet och IGCSE-informationen från ämneslaget i engelska. Våra elever i årskurs 9 hade en framgångsrik kväll då de sålde kläder och fika till deras balkassa nästa år. Tack till PA och alla föräldrar som är involverade i att stödja eleverna med deras insamlingsaktiviteter.

Rättigheter och ansvar och Community Heroes
Medan vi fortsätter att arbeta för en trygg och positiv inlärningsmiljö har vi fortsatt att ha lärande samtal med elever för att hjälpa dem att förstå sitt ansvar att bidra till detta mål. Ett viktigt fokus för oss under de kommande månaderna är att ta hand om skolmiljön. Detta inkluderar att hålla skolan skräpfri, vara miljömedveten och respektera hur vi tar hand om vår skolutrustning och -anläggningar.
Vi tycker om att berömma eleverna när de går utöver och bidrar till skollivet genom våra community heroes. Vi uppmuntrar eleverna att vara involverade i skolgrupper såsom matrådet, likabehandlingsplan-gruppen, skolrådet och hus-grupperna för att stödja är att bygga en positiv skolmiljö.

Personalförändringar
Efter jul kommer Mr Rydberg tillbaka till oss efter avslutad lärarutbildning. Ms Hoey-Printz och Ms Legersjö kommer tillbaka från föräldraledighet och vi välkomnar en ny lärare, Mr Harris, som kommer att ta över från Ms Elliott medan hon är föräldraledig. Slutligen kommer Ms Sjölin bli vår nya receptionist och administratör. Därför säger vi farväl till Ms Baker Ribohn, Ms Sisay och Ms Wahlström som alla har gjort betydelsefulla insatser på IES Årsta och vi tackar dem mycket för deras hårda arbete och engagemang och vi önskar dem väl i deras framtida karriärplaner.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 49 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Som vanligt ber vi er att vara redo att besvara dessa samtal. Om en mentor inte får tag på dig kommer de att lämna ett meddelande till dig. Vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla ett starkt samarbete mellan hem och skola till elevernas fördel.

Om ni har barn som står i kö till årskurs 4/2020, maila oss gärna namn och personnummer för att säkerställa att eleven kommer att få syskonförtur i kön. Mailet ska skickas till: lia.osterman.arsta@engelska.se. Syskonförtur är ingen garanti för en plats. 

Fira skolaktiviteter
Jag vill gratulera skolpingis-grupperna för deras framgång i IES skoltävlingar. Både junior- och seniorlag uppnådde utmärkta resultat och vi ser fram emot fler idrottsturneringar inklusive basket, handboll och innebandy. Husevenemang är också välbesökta och omtyckta av eleverna. De senaste aktiviteterna inkluderar vår konstutställning, basket och bakning! Eleverna i årskurs 9 har haft möjlighet att delta i estetik aktiviteter på Internationella Engelska Gymnasiet, och kommer att delta i gymnasiets öppet hus och Gymnasiemässan då de förbereder sig för nästa steg i sin utbildning nästa år.

Viktiga kommande händelser

Lucia 
När: fredag 13 december

Choice-dagar
När:
måndag, tisdag, 8.30-14.30, 16-17 December 2019
Junior Club: öppet som vanligt från 14.00

Sista dagen på höstterminen
När: onsdag 18 december, 2019 (ingen frukost eller lunch, ingen Junior Club)

Första dagen på vårterminen
När:
onsdag 8 januari, 2020

Utvecklingssamtal
När:
torsdag 23 januari, 2020
Bokningar tillgängliga på Schoolsoft i januari. 

Vinter idrottsdag
När:
fredag 7 februari, 2020

Sportlov
När:
Vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Med vänlig hälsningar
Suzanne
Rektor