Principal Letter - April 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

Happy Spring and we hope you had a restful Easter break!

First I would like to thank you for your participation to improve our school by completing the annual Schoolsoft quality survey. At the time of writing we have responses from around 400 of our 500 families which is really useful to improve our school for your children.If you have not yet completed it you still have until Friday 3 May to give your feedback through Schoolsoft. Please do so. It only takes a few minutes! Thank you for your participation and we look forward to discussing the results with you in August at our annual Parent Meetings.

Social Media
Social media is a large part of all our lives whether it is us as parents as part of the ‘older’ generation interacting on Facebook or our students and your children using the latest social media apps such as TikTok, Snapchat or Instagram. Social media is always evolving and our students live through this evolution everyday. With smartphones, social interaction is now possible 24 hours a day and it is often hard for our students to switch off or understand what is appropriate interaction through social media. As parents and as a school we need to be conscious of this everyday. I encourage you to speak to your children about how much time they spend on their phones each day and also discuss what apps they use and what interactions they have. We all have a responsibility to teach them what is appropriate, respectful communication. As a school we work through this during the student mentor program and work preventatively with it everyday as we should. However, your reinforcement from home can support as well. We need to look after our students mental health and social media has a large impact on this. Together we can make a difference for them!

2019/20
With only around six weeks remaining of our spring term we are already looking towards the start of the 2019/20 school year and we are very excited to be having our first Grade 9 cohort in 2019/20. We will continue to grow by taking in a new Grade 4 cohort with the total number of students growing to around 730. Right now we are also busily recruiting our new educators right here in Sweden and from around the English speaking world to continue to develop the positive and respectful culture we have established for the students and we are expecting around 10 new staff members to join our growing team of educators. As previously communicated Ms Gavin will be stepping into the Principal role while I am on parental leave for 2019/20 and we hope to announce our new Assistant Principal who will step in for Ms Gavin in the coming month.

Traffic Safety - Reminder
Stockholm Energi is still carrying out large road works directly in front of our school on Sköntorpsvägen. For safety reasons please only use the bus stop Vättersvägen, then use the nearby crossing to cross the road and walk along the footpath to school. By car, the drop off  is still safely done on Vättersvägen, then students walk along the footpath to school. Do not park or stop on Sköntorpsvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

Spring Fair
On Saturday, 25 May, 2019 our Parents Association are arranging our very first Spring Fair.  I know many of you are working hard to make this a success and we hope you all can join us here at school to celebrate a fun day for our school community!
 

Important Upcoming Events

Public Holidays/No School
When: Wednesday, 1 May, 2019

IES Årsta Spring Fair
When: Saturday, 25 May, 2019

Public Holidays/No School
When: Thursday/Friday 30/31 May, 2019

Public Holidays/No School
When: Thursday/Friday 6/7 June, 2019

Last Day of Spring Term/End of Spring Term Ceremony
When: Wednesday, 12 June, 2019.

Start of School Year 2019/20
When: Thursday, 15 August, 2019.

 

The full School calendar for 2018/19 and 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

Äntligen är våren här och jag hoppas att ni hade ett avkopplande påsklov!

Först skulle jag vilja tacka er för ert deltagande i att förbättra vår skola med den årliga kvalitetsundersökningen på Schoolsoft. I skrivande stund har vi svar från cirka 400 av våra 500 familjer vilket ger oss goda verktyg att förbättra skola för era barn. Om du inte har fyllt i enkäten har du fortfarande tid fram till fredagen den 3 maj för att ge din feedback via Schoolsoft. Ta chansen. Det tar bara några minuter! Tack för ditt deltagande och vi ser fram emot att diskutera resultaten med er på våra årliga föräldramöten i augusti.

Sociala medier
Sociala medier är en stor del av alla våras liv oavsett om det är vi som föräldrar som en del av den "äldre" generationen som interagerar på Facebook eller våra elever och era barn som använder de senaste sociala medier apparna som TikTok, Snapchat eller Instagram. Sociala medier utvecklas ständigt och våra elever lever genom denna utveckling varje dag. Med smartphones är social interaktion nu möjligt 24 timmar om dygnet och det är ofta svårt för våra elever att stänga av eller förstå vad som är lämplig interaktion via sociala medier. Som föräldrar och som skola måste vi vara medvetna om detta varje dag. Jag uppmuntrar dig att prata med dina barn om hur mycket tid de spenderar på sina telefoner varje dag och även diskutera vilka appar de använder och vilka interaktioner de har. Vi har alla ett ansvar att lära dem vad som är lämplig, respektfull kommunikation. Som skola arbetar vi med detta under elev-mentor programmet och arbetar förebyggande med det varje dag som vi bör göra. Men din förstärkning hemifrån kan också stödja. Vi måste ta hand om våra elevers psykiska hälsa och sociala medier har stor inverkan på detta. Tillsammans kan vi göra skillnad för dem!

2019/20
Med endast cirka sex veckor kvar av vårterminen ser vi redan mot början av läsåret 2019/20 och vi är väldigt glada över att ha vår första klass årskurs 9 nästa år. Vi kommer att fortsätta växa genom att ta in en nya årskurs 4:or vilket gör att det totala elevantalet växer till cirka 730 elever. Just nu rekryterar vi också nya lärare här i Sverige och från hela den engelsktalande världen för att fortsätta utveckla den positiva och respektfulla kulturen som vi har etablerat för eleverna och vi planerar för att ta emot 10 nya medarbetare till vårt växande team av skolpersonal. Som tidigare har kommunicerats så kommer Ms Gavin att träda in i rollen som rektor medan jag är på föräldraledighet under 2019/20 och vi hoppas kunna meddela vem som ersätter Ms Gavin som biträdande rektor under månaden som kommer.

Trafiksäkerhet - Påminnelse

Stockholm Energi utför fortfarande stort vägarbete precis framför skolan på Sköntorpsvägen. Av säkerhetsskäl, använd endast busshållplatsen Vättersvägen, använd sedan den närliggande korsningen för att korsa vägen och gå längs trottoaren till skolan. Med bil är är det fortfarande säkert att släppa av på Vättersvägen, då går eleverna längs trottoaren till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen. Tack för att ditt bidrag till våra elevers säkerhet.

Vårmarknad
Lördagen den 25 maj 2019 arrangerar vår föräldraförening vår allra första vårmarknad. Jag vet att många av er arbetar hårt för att detta ska bli lyckat och vi hoppas att ni alla kan vara med oss här i skolan för att fira en rolig dag för vår skola!

Viktiga kommande händelser
Helgdag/Ingen skola
När: Onsdag, 1 maj, 2019

IES Årsta Vårmarknad
När: Lördag, 25 maj, 2019

Helgdag/Ingen skola
När: Torsdag/Fredag 30/31 maj, 2019

Helgdag/Ingen skola
När: Torsdag/Fredag 6/7 juni, 2019

Sista dagen på vårterminen/Skolavslutning
När: Onsdag, 12 juni, 2019.

Start på skolår 2019/20
När: Torsdag, 15 augusti, 2019.

Skolkalendern för 2018/19 och 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga hälsningar
Julian Dent
Rektor