Principal Letter

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

Thank you for your attendance to the development talks last Monday. It was great to meet so many of you and see the productive development conversations going on between your children, yourselves and the mentor teachers. Coming together and setting goals is an important part of the learning process and by having our development talks early on in the year it gives us all good guidance on where we are going and how to get there! We look forward to reviewing those goals during the next development talks in January 2018.

Schoolsoft Training
As mentioned previously Schoolsoft is our primary method of communication with you as parents and guardians. It is important that you know how to fully utilise this to support your child's education. Therefore we would like to invite all parents to a Schoolsoft training evening next week with our IT Pedagogue Mr Antonopoulos. We will go through how to report absences, how to access academic planning as well as the other online resources we use at IES Årsta to support the teaching and learning.

What: Schoolsoft Training for Parents
When: 17.30-18.30 Wednesday 20 September, 2017
Where: IES Årsta Dining Hall

If you would like to attend please record your intention here
https://goo.gl/forms/HnKTkDk3cxbegimf2

School Community
As you may have heard every student has been allocated to a ‘House’ at IES Årsta. Our house system is aimed to create a positive school community built on respect as well as creating bonds between Grade levels which is a great way for students to break out of their own class and make new friends. Right now our houses have been temporarily named Blue, Red, Yellow and Green. However, last week our first house meetings were held and students have started voting on their preferred House names. The theme for our house names is
‘Swedish people who have made an international impact in their field’ and we can’t wait to hear who the students have chosen later this week! We look forward to hearing the results!

Building Update
Our School building has had some challenges in the last few weeks with unexpected flooding from the construction affecting a number of classrooms. The human error which caused it has now been fixed and now we are waiting for the cleanup and repairs to be complete. This has meant some classroom changes for all grades. We hope to get access back to all classrooms in the coming weeks. I have the congratulate the students on their flexibility in moving classrooms during this time, they have all adapted very well! The schoolyard is still on track to be completed by the end of December and along with the students we can’t wait to see the finished product with our undercover innebandy/basketball court and play equipment.

Coming Up
Thursday, 12 October, 2017 is a study day for all students and school is closed on this day. All staff will be attending our IES Regional conference and sharing best practice with our other IES schools.
Autumn break is week 44 and our last day of Autumn term is Thursday 21 December, 2017.

Thank you for a great start to the school year!

Kind Regards
Julian Dent
Principal


Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Tack att ni deltog i utvecklingssamtalen förra måndagen. Det var kul att träffa så många av er och se de produktiva utvecklingssamtalen som hölls mellan er, era barn och mentorerna. Att komma samman och sätta upp mål är en viktig del av inlärningsprocessen och genom att ha våra utvecklingssamtal tidigt på året ger det oss alla en god vägledning om var vi ska och hur vi kommer dit! Vi ser fram emot att se över dessa mål under nästa utvecklingssamtal i januari 2018.

Schoolsoft Träning
Som tidigare nämnt är Schoolsoft vår primära kommunikationsmetod med er som föräldrar och vårdnadshavare. Det är viktigt att du vet hur du använder detta fullt ut för att stödja ditt barns utbildning. Därför skulle vi vilja bjuda in alla föräldrar till en träningskväll i Schoolsoft nästa vecka med vår IT-pedagog Mr Antonopoulos. Vi kommer att gå igenom hur man rapporterar frånvaro, hur man får tillgång till akademisk planering samt till övriga online-resurser som vi använder för att stödja undervisningen och lärandet på IES Årsta

Vad: Schoolsoft Träning för Föräldrar
När: 17.30-18.30 Onsdag 20 September, 2017
Vart: IES Årsta Matsal

Om du vill delta, vänligen registrera dig här
https://goo.gl/forms/HnKTkDk3cxbegimf2

Skolan
Som du kanske har hört har varje elev blivit tilldelad ett “hus” på IES Årsta. Vårt hus system syftar till att skapa en positiv skolgemenskap byggd på respekt samt att skapa band mellan de olika klasserna, vilket är ett bra sätt för eleverna att få nya vänner på, utanför sin egna klass. Just nu har våra hus blivit tillfälligt döpta till Blå, Röd, Gul och Grön. Hursomhelst så hölls våra första husmöten förra veckan och eleverna har börjat rösta på de husnamn som de föredrar. Temat för namnen på våra hus är “Svenska personer som har haft en internationell påverkan på sitt område” och vi längtar efter att få höra vem eleverna har valt senare denna vecka! Vi ser fram emot att höra resultaten!

Byggnadsuppdatering
Vår skolbyggnad har haft några utmaningar de senaste veckorna med en oförväntad översvämning från byggnaden som har påverkat ett antal klassrum. Det mänskliga felet som orsakade detta har nu fixats och vi väntar på att upprensningen och reparationerna ska bli färdiga. Detta har inneburit några klassrum ändringar för alla klasser. Vi hoppas på att få tillgång till alla klassrum igen de närmsta veckorna. Jag vill hylla eleverna för deras flexibilitet i att byta klassrum under denna tiden, de har alla anpassat sig väldigt bra! Skolgården är fortfarande på gång och blir klar i slutet av December. Vi och eleverna längtar till att se det färdiga resultatet med vår innebandy/basketplan och spelutrustning.

Kommande händelser
Torsdagen den 12 oktober 2017 är en studiedag för alla elever och skolan är stängd denna dag. All personal kommer att vara på vår IES Regionala konferens och dela bästa praxis med våra andra IES skolor.
Höstlovet är vecka 44 och vår sista dag på höstterminen är Torsdagen den 21 December, 2017.

Tack för en mycket bra start på skolåret!

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor