October Principal Letter

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

Autumn Term is flying by and Autumn break is nearly upon us. What a ten weeks it has been! We have all come together and started our new IES school here in Årsta. Getting to know new class friends, learning in English and Swedish as well as building our respectful environment which is the foundation for the learning.

Mid Term Reports

An important part of learning is understanding where one is in the process and then identifying areas to improve and that is the purpose of our Mid Term Reports. For students to understand where they stand against the national Knowledge Requirements and know how they can improve in their respective subjects. The teachers have been working hard to get to know all the students and their learning needs. Now is the time for the students to reflect on their learning through their Mid Term Reports, discuss it with you as their Parents/Guardians and identify where they can improve further. Mid Term Reports are now available on Schoolsoft with instructions on how to find them in the news section.

 

Subject Teacher Evening

To facilitate this process we are holding our first Subject Teacher Evening on Wednesday, 15 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening

When: Nov. 15th 15.40-19.00

Where: IES Årsta

How: You can book through the link on Schoolsoft News

 

School Community

Students are doing a great job of building respect and getting to know each other through our House system. They have selected their house names;  Myrdal, Celsius, Peterson and Lindgren. We have also held our first inter-house competition in innebandy which was eagerly attended by students. Our Parents Association have held their first meetings and our Student Council is up and running. We look forward to working with both in the future to further develop our school.

 

Arrival and Departure from School

A reminder to all Parents/Guardians who drive to school in the morning to drop students off on Vättervägen. For safety reasons please do not drop off students out the front of school as this causes a more dangerous traffic situation for your children.

In the afternoons on the way home a number of students do purchase unhealthy snacks from ICA. Please encourage all students to make their way home safely without stopping at ICA. Thank you for your support.

 

Building Update

We are looking forward to having Phase 1 of the schoolyard open earlier than planned in November. This will give us an undercover innebandy/basketball court, play equipment and extra outdoor seating. This will be a great addition to our school.

 

Coming Up

Autumn break is week 44. Subject Teacher Evening is on 15 November, 2017 and our last day of Autumn term is Thursday 21 December, 2017. Spring Term starts for students on Wednesday, 10 January, 2018.

 

Thank you and happy Autumn Break!

 

Kind Regards

Julian Dent

Principal


 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Höstterminen flyger förbi och Höstlovet är snart här. Vilka tio veckor det har varit! Vi har alla kommit samman och startat vår nya IES skola här i Årsta. Att lära känna nya klasskamrater, lära sig Engelska och Svenska samt bygga vår respektfulla miljö som är grunden för lärandet.


Mid Term Rapporter

En viktig del av lärandet är att förstå vart man står i processen och sedan identifiera områden att förbättra, och det är syftet med våra Mid Term Rapporter. Elever ska förstå vart de står gentemot de nationella kunskapskraven och veta hur de kan förbättras i sina respektive ämnen. Lärarna har arbetat hårt för att lära känna alla elever och deras lärandebehov. Nu är det tid för eleverna att reflektera över sitt lärande genom sina Mid Term Rapporter, diskutera det med er som deras föräldrar/vårdnadshavare och identifiera vart de kan förbättras ytterligare.


Ämneslärar-kväll

För att underlätta denna process håller vi vår första ämneslärar-kväll Onsdagen den 15 November från 15.40-19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10 minuters möte med någon ämneslärare för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.  

Vad: Ämnes-lärarkväll

När: 15.40-19.00

Vart: IES Årsta

Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft News

 

Skolan

Eleverna gör ett bra jobb med att bygga respekt och lära känna varandra genom vårt Hus system. Nu har de valt deras husnamn. Myrdal, Celsius, Peterson och Lindgren. Vi har haft vår första hus tävling i innebandy med ett ivrigt deltagande av eleverna. Vår föräldraförening har haft sina första möten och vårt elevråd är igång. Vi ser fram emot att arbeta med båda i framtiden för att vidareutveckla vår skola.

 

Ankomst och avgång från skolan

En påminnelse till alla föräldrar/vårdnadshavare som kör till skolan på morgonen och släpper av elever på Vättervägen. Av säkerhetsskäl, vänligen släpp inte av eleverna utanför skolans framsida då det medför en farligare trafiksituation för era barn.

På eftermiddagarna på vägen hem köper ett antal elever ohälsosam snacks från ICA. Vänligen uppmuntra alla elever att åka hem säkert utan att stanna vid ICA. Tack för ert stöd.

Byggnadsuppdatering

Vi ser fram emot att ha fas 1 på skolgården öppet tidigare än planerat i November. Vi kommer att få en innebandy/basketplan, spelutrustning och extra ute-sittplatser. Det här ger oss ett utmärkt tillskott till vår skola.
 

Kommande händelser

Höstlovet är vecka 44. Ämneslärar-kvällen är 15 November, 2017 och vår sista dag på höstterminen är Torsdagen 21 December, 2017. Vårterminen startar för eleverna Onsdagen 10 Januari, 2018.

 

Tack och trevligt höstlov!

 

Med vänlig hälsning,

Julian Dent

Rektor