Extra Principal letter

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents / Guardians,

 

As I have previously communicated, we are in a situation at the moment that is unique and certainly challenging for all of us. As adults, having a grasp of the impact of Covid 19 virus is difficult enough. However, for your children this can be even more challenging. They are exposed to a dynamic and wide range of information on social media, news channels and from the opinions and views of those around them. 

 

For this reason, I believe it is vitally important to continue to work together with our children in the most coherent way possible. I would, therefore, like to thank you for your ongoing feedback and support over these weeks. We still face each week with some uncertainty, however, I believe this is where as a school, we can offer the stability and consistency needed for students to enjoy learning. I am fortunate to experience on a day to day basis the positive learning environment we strive to create in school and the high level of engagement of those students who are present.

 

Unfortunately, as I am sure you understand, it is necessary to postpone temporarily or cancel a few upcoming calendar events.  The Spring Fair will no longer take place and as you are aware, all national tests have been canceled. Ms. Legersjö is working with departments to ensure students have opportunities to meet their learning goals so that students feel they can complete the school year in the best possible way. We want them to be prepared for the next academic year, be that here at IES Årsta or at gymnasium. Further, more specific information will be shared with you regarding the academic situation in due course and we will be organizing our subject teacher evening in week 16 through phone call appointments. We will share the invite with you for this evening in week 15. 

 

To provide us with additional staff planning time, the school will close at 14.00 on Wednesday 1 April. Please remind your children to come directly home after school. Junior club will still be open if you require them to stay this afternoon. 

 

We continue to follow the guidelines given to us by Swedish health and education agencies to act preventatively to limit the spread of infection in school. I am hoping the transport situation with overcrowding on buses is alleviated soon. I would like to ask all within our school community to follow guidelines limiting unnecessary travel over the Easter break so that we can return in the healthiest way possible. I believe we all must take this responsibility very seriously. 

 

As a reminder please could you take a few moments to provide us with feedback from staff, students and parents to help us to improve and develop our way of working. The link to our quality survey is available on schoolsoft. If you require translated instruction in the following languages: Spanish, Hindi, Russian, Turkish, Arabic, Farsi  -   please send an email request to - info.arsta@engelska.se

 

On a final, important note, I cannot emphasize enough how hard my colleagues have been working at IES Årsta. They are an amazing team in normal circumstances, however, they have gone above and beyond to ensure students are educated, safe and enjoying their learning experiences at school. I would ask that you join me in thanking them for the tremendous effort and commitment towards their students and school community. I am so proud and humbled to be leading the school this year and despite our current situation, I have certainly seen the best of what our staff can deliver under extremely difficult conditions. 

 

I wish you a good weekend,

Suzanne Gavin
Acting Principal

 

Important Dates

 

Midterm Grade updated: 27th March 

 

Early Closing Week 14: 1 April 14:00 

 

Easter: Week 15 & Monday, April 13

 

Subject parent evening: Wednesday, April 22

 

Study day: Wednesday, May 20

 

Mentor Day: Monday, June 8

 

House Day: Tuesday, June 9

 

Avslutning: Wednesday, June 10

 

Graduation (at IEGS): Wednesday, June 10

 

Start of the new academic year: 

Grade 4 : Friday, August 14

Grade 5 - 9 : Monday, August 17 

Kära föräldrar / vårdnadshavare

 

Som jag tidigare har kommunicerat är vi i en situation som är unik och säkert utmanande för oss alla. Som vuxna är det tillräckligt svårt att ha ett grepp om effekterna av Covid 19-viruset. Men för dina barn kan detta vara ännu mer utmanande. De utsätts för ett dynamiskt och brett spektrum av information på sociala medier, nyhetskanaler och från åsikter från de omgivande.

 

Av den anledningen anser jag att det är mycket viktigt att fortsätta arbeta tillsammans med våra barn på det mest sammanhängande sättet. Jag vill därför tacka er för er feedback och ert stöd under dessa veckor. Vi står fortfarande inför varje vecka med viss osäkerhet, men jag tror att det är här som en skola vi kan erbjuda den stabilitet och det sammanhang som behövs för att eleverna ska kunna lära. Jag har glädjen att dagligen få uppleva den positiva lärandemiljön vi strävar efter att skapa i skolan och det stora engagemanget hos de elever som är närvarande.

 

Tyvärr, och jag är säker på att du förstår, är det nödvändigt att skjuta upp tillfälligt eller avbryta några kommande kalenderhändelser. Vår “Spring Fair” kommer inte längre att äga rum och som ni känner till har alla nationella prov ställts in. Ms Legersjö arbetar med alla ämneslag för att säkerställa att eleverna bereds möjligheter att uppfylla sina lärandemål och att eleverna känner att de kan slutföra skolåret på bästa möjliga sätt. Vi vill att de ska vara väl förberedda inför nästa läsår, oavsett om de kommer vara här på IES Årsta eller på gymnasieskolan. Vidare information om skolsituationen kommer ges i god tid och vi kommer att ordna vår ämneslärarkväll i veckan 16 genom telefonsamtal. Vi kommer skicka information om den här kvällen i vecka 15.

 

För att möta behovet av extra planeringstid stängs skolan klockan 14 onsdagen den 1 april. Vänligen påminn dina barn att komma direkt hem efter skolan. Junior club är fortfarande öppen om du vill att de ska stanna under eftermiddagen.

 

Vi fortsätter att följa de riktlinjer som ges av svenska skol- och hälsomyndigheter för att agera förebyggande för att begränsa smittspridningen i skolan. Jag hoppas att trycket på stadens bussar snart kommer att lätta. Jag skulle vilja be alla på skolan att följa riktlinjerna som begränsar onödiga resor under påsken så att vi kan återvända till skolan efter lovet friskast möjligt. Jag tror att vi alla måste ta detta ansvar fullt ut.

 

Sedan en påminnelse: ägna gärna en ledig stund åt att ge oss feedback. Vi genomför nu en årligen återkommande undersökning med personal, elever och föräldrar för att hjälpa oss att förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Länken till vår kvalitetsundersökning finns tillgänglig på Schoolsoft. Om du behöver översatt instruktion på följande språk: spanska, hindi, ryska, turkiska, arabiska, farsi - skicka e-postförfrågan till - info.arsta@engelska.se

 

Avslutningsvis finns det inte ord för att nog beskriva hur hårt mina kollegor har arbetat på IES Årsta. De är ett fantastiskt team under normala omständigheter, men de har gått utöver det mesta för att säkerställa att eleverna är utbildas, säkra och åtnjuter goda lärandeupplevelser i skolan. Jag ber dig att instämma i mitt tack för den enorma ansträngningen och det engagemang som de har gett sina elever och skolan. Jag är så stolt och ödmjuk över att leda skolan i år och trots vår nuvarande situation har jag absolut sett det bästa av vad vår personal kan leverera under dessa ansträngda omständigheter.

 

Jag önskar er en trevlig helg,

Suzanne Gavin
T.f. rektor


 

Viktiga datum

 

Mitterminsomdömen updaterade: 27 mars

 

Skolan stänger lite tidigare -  vecka 14: 1 april 14:00 

 

Påsk:  vecka 15 & måndag 13  april 

 

Ämneslärar-/föräldrakväll: onsdag 22 april

 

Studiedag:  onsdag 20 maj

 

Mentordag:  måndag 8 juni

 

House-dag: tisdag 9 juni

 

Avslutning: onsdag 10 juni 

 

Avslutning åk 9 (på IEGS):  onsdag 10 juni 

 

Nya läsåret börjar: 

Klass 4 : fredag 14 augusti

Klass 5 - 9 : måndag 17 augusti