December Principal Letter

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

December is here and we are already coming towards the end of our very first term here at IES Årsta. I want to say a big congratulations to the students, who have done a wonderful job of integrating into a new school environment, making new friends and helping to build our IES Årsta school culture of positivity and respect. It has been great to see the students developing their English skills throughout the term and we look forward to their continued growth and improvement in all their subjects.

 

End of Term Reports and Grades

Students in Grade 6 & 7 will receive their first term grades during week 51. These will be published on Schoolsoft and printed out for the students. Students in Grade 4 & 5 will receive updated feedback on their knowledge requirements in all subjects via Schoolsoft. It is important to remember that these are a summative reflection of their work this Autumn term. We all need to focus on what we need to develop and improve in the future to ensure we grow and develop, as we all can! I encourage you to sit down and have a discussion with your children regarding their academic progress and discuss with them what they need to focus on in their studies after the winter break.

 

School Community

Our house competitions are in full swing with students engaged in their Gingerbread house competition as well as the Grade 7 debating competition. The quality of both competitions has been very impressive, with Petterson house winning the debate while the Gingerbread house competition is still in progress. The School Newspaper is also up and running and we are looking forward to the first issue out soon! Students will also get the opportunity during choice week (week 51) to try new activities, whether it be American Football, Outdoor Skills, Winter Crafts, Upcycling or Crossfit.  I am sure they will enjoy what the teachers are offering for student choice and it will be an enjoyable way to finish off the term.
 

Arrival and Departure from School

Again a reminder to all Parents/Guardians who drive to school in the morning. The traffic is very congested on Sköntorpsvägen as it is a bus route and there is ongoing construction.  Please drop students off on Vättervägen. For safety reasons please do not drop off students out the front of school as this causes a more dangerous traffic situation for your children.
 

Reminder of Upcoming Events

Lucia

When: Wednesday 13 December 2018.

Performance 1: 8.00am

Performance 2: 9.00am

Where: Dining Hall

Who:Students and Parents/Guardians are welcome

 

Professional Development Afternoon

When: Friday 15 December. School ends at 13.30 and there is no Junior Club.

 

Autumn Term Avslutning

When: Thursday, 21 December 2018.

Year 4 & 5 - 8.30am - 10am

Year 6 & 7 - 9.30am - 11am

Who: Students

 

Spring Term Starts

When: Wednesday, 10 January, 2018.

 

Student Development Talks

When: Wednesday, 17 January, 2018.

Who: Students and Parents/Guardians

 

Sports Holiday

Week 9

 

Staff Changes

Unfortunately in December we will be saying farewell to our great Grade 4 Science and PE teacher Ms Teixeira. She will be moving to IES Uppsala as her family has recently relocated there. We are very sad to see Ms Teixeira go but we are lucky to be welcoming Ms Gardwell who will be taking over in Grade 4 Science and PE from January. Ms Gardwell will be joining  us all the way from Canada. I want to thank Ms Teixeira for her great work this term and I know we will all miss her!   

 

Afternoon Snack

From January we are happy to be able to offer an afternoon snack (mellanmål) in the dining hall for students. This will be available at a cost of 13 krona and coupons will be able to be purchased from week 2 at school. This is a great way for students to be able to stay energised and attend Tutorials in the afternoon.

 

Thank you and enjoy the joys of winter!

Kind Regards

Julian Dent

Principal

 

 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

December är här och vi är redan på väg mot slutet av vår allra första termin här på IES Årsta. Jag vill säga ett stort grattis till eleverna, som har gjort ett fantastiskt jobb med att integrera sig i en ny skolmiljö, skapa nya vänner och att hjälpa till att bygga vår skolkultur av positivitet och respekt på IES Årsta. Det har varit härligt att se eleverna utveckla sina engelska språkfärdigheter under terminen och vi ser fram emot deras fortsatta utveckling och förbättring i alla deras ämnen.

 

Termins Rapporter och betyg

Elever i årskurs 6 & 7 kommer att få sina första terminsbetyg under vecka 51. Detta kommer att publiceras på Schoolsoft och skrivas ut till eleverna. Elever i årskurs 4 & 5 kommer att få uppdaterad feedback av deras kunskapskrav i alla ämnen på Schoolsoft. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en summerande reflektion av deras arbete denna hösttermin. Vi alla behöver fokusera på vad vi behöver utveckla och förbättra i framtiden för att säkerställa att vi växer och förbättras, som vi alla kan! Jag uppmuntrar er att sitta ner och ha en diskussion med era barn gällande deras akademiska utveckling och diskutera med dem vad de behöver fokusera på efter jullovet.
 

Skolan

Våra hus tävlingar är i full gång med elever engagerade i Pepparkakshustävlingen och likaså årskurs 7 debattävling. Kvaliteten på både tävlingarna har varit väldigt imponerande, med Petterson huset som vann debatten och Pepparkakshustävlingen som fortfarande pågår. Skoltidningen är också igång och vi ser fram emot det första numret som snart är ute!

Eleverna kommer även att få möjligheten att testa olika nya aktiviteter under elevens val veckan (vecka 51), amerikansk fotboll, friluftsaktiviteter, vinter hantverk, återvinnande eller Crossfit. Jag är säker på att de kommer att tycka om det som lärarna erbjuder till elevens val och det kommer att vara ett roligt sätt för dem att avlusta terminen på.

 

Ankomst och avgång från skolan

Återigen en påminnelse till alla föräldrar/vårdnadshavare som kör till skolan på morgonen. Trafiken är väldigt överbelastad på Sköntorpsvägen eftersom det är en bussväg och pågående byggarbete. Vänligen släpp av eleverna på Vättervägen. Släpp inte av eleverna framför skolan på grund av säkerhetsskäl, då detta orsakar en mer farlig trafiksituation för era barn.
 

Påminnelse om uppkommande event

Lucia

När: Onsdag 13 December

Uppträdande 1: 8.00

Uppträdande 2: 9.00

Vart: Matsalen

Vilka:Elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna

 

Professionell Utvecklings Eftermiddag

När: Fredag 15 December. Skolan stänger 13.30 och det är ingen Junior Club

 

Höstterminens Avslutning

När: Torsdag, 21 December 2018.

Årskurs 4 & 5 - 8.30 - 10.00

Årskurs 6 & 7 - 9.30 - 11.00

Vilka: Endast elever

 

Vårterminen startar

När: Onsdag, 10 Januari, 2018.

 

Utvecklingssamtal

När: Onsdag, 17 Januari, 2018.

Vilka: Elever och Föräldrar/Vårdnadshavare

 

Sportlov

Vecka 9

 

Personal förändringar

Tyvärr kommer vi i December att säga farväl till vår naturvetenskap och idrottslärare i årskurs 4, Ms Teixeira. Hon kommer att byta till IES Uppsala då hennes familj nyligen har flyttat dit. Vi är väldigt ledsna över att se Ms Teixeira gå men vi är glada att välkomna Ms Gardwell som i Januari kommer att ta över naturvetenskap samt idrott i årskurs 4. Ms Gardwell kommer hela vägen från Canada. Jag vill tacka Ms Teixeira för hennes fantastiska arbete denna termin och jag vet att vi alla kommer att sakna henne!

Mellanmål

Från och med Januari är vi glada över att kunna erbjuda eleverna mellanmål i matsalen. Detta kommer att finnas tillgängligt till en kostnad av 13 kronor och kuponger kommer att kunna köpas i skolan från vecka 2. Detta är ett bra sätt för eleverna att kunna hålla energin uppe och delta i Tutorials på eftermiddagen.
 

Tack och njut av vinterns glädje!

 

Vänliga hälsningar,

Julian Dent

Rektor