School Blog

Year 6 Swim Assesment day

Recently, The Year 6 students travelled to Eriksdalsbadet for the Year 6 Swim Assesment day! Students cheered eachother on as they jumped into the pool and swam their 200m.  We had quite a few hidden talents from students who swim on a team after school. Mr Nott and Ms Merritt were extremely impressed with all the students' behaviour, both in the pool and throughout the community. This was the first off-site activity that the school has done and the Year 6s did a great job representing IES Årsta. We can't wait until the Year 5s have their Swim Assessment day in the Spring term!

 

Sexorna åkte nyligen till Eriksdalsbadet för Årskurs 6 Simtest Dag! Eleverna hejade på varandra medan de hoppade in i poolen och simmade sina 200 meter. Vi hade några dolda talanger bland eleverna, som brukar simma i ett team efter skolan. Mr Nott och Ms Merritt var extremt imponerade av elevernas uppförande, både i poolen och utanför. Detta var den första aktiviteten vi gjorde utanför skolan och sexorna gjorde ett bra jobb med att representera IES Årsta. Vi ser fram emot femmornas Simtest Dag på Vårterminen!

 

 

From the Principal

October Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

Autumn Term is flying by and Autumn break is nearly upon us. What a ten weeks it has been! We have all come together and started our new IES school here in Årsta. Getting to know new class friends, learning in English and Swedish as well as building our respectful environment which is the foundation for the learning.

Mid Term Reports

An important part of learning is understanding where one is in the process and then identifying areas to improve and that is the purpose of our Mid Term Reports. For students to understand where they stand against the national Knowledge Requirements and know how they can improve in their respective subjects. The teachers have been working hard to get to know all the students and their learning needs. Now is the time for the students to reflect on their learning through their Mid Term Reports, discuss it with you as their Parents/Guardians and identify where they can improve further. Mid Term Reports are now available on Schoolsoft with instructions on how to find them in the news section.

 

Subject Teacher Evening

To facilitate this process we are holding our first Subject Teacher Evening on Wednesday, 15 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening

When: Nov. 15th 15.40-19.00

Where: IES Årsta

How: You can book through the link on Schoolsoft News

 

School Community

Students are doing a great job of building respect and getting to know each other through our House system. They have selected their house names;  Myrdal, Celsius, Peterson and Lindgren. We have also held our first inter-house competition in innebandy which was eagerly attended by students. Our Parents Association have held their first meetings and our Student Council is up and running. We look forward to working with both in the future to further develop our school.

 

Arrival and Departure from School

A reminder to all Parents/Guardians who drive to school in the morning to drop students off on Vättervägen. For safety reasons please do not drop off students out the front of school as this causes a more dangerous traffic situation for your children.

In the afternoons on the way home a number of students do purchase unhealthy snacks from ICA. Please encourage all students to make their way home safely without stopping at ICA. Thank you for your support.

 

Building Update

We are looking forward to having Phase 1 of the schoolyard open earlier than planned in November. This will give us an undercover innebandy/basketball court, play equipment and extra outdoor seating. This will be a great addition to our school.

 

Coming Up

Autumn break is week 44. Subject Teacher Evening is on 15 November, 2017 and our last day of Autumn term is Thursday 21 December, 2017. Spring Term starts for students on Wednesday, 10 January, 2018.

 

Thank you and happy Autumn Break!

 

Kind Regards

Julian Dent

Principal


 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Höstterminen flyger förbi och Höstlovet är snart här. Vilka tio veckor det har varit! Vi har alla kommit samman och startat vår nya IES skola här i Årsta. Att lära känna nya klasskamrater, lära sig Engelska och Svenska samt bygga vår respektfulla miljö som är grunden för lärandet.


Mid Term Rapporter

En viktig del av lärandet är att förstå vart man står i processen och sedan identifiera områden att förbättra, och det är syftet med våra Mid Term Rapporter. Elever ska förstå vart de står gentemot de nationella kunskapskraven och veta hur de kan förbättras i sina respektive ämnen. Lärarna har arbetat hårt för att lära känna alla elever och deras lärandebehov. Nu är det tid för eleverna att reflektera över sitt lärande genom sina Mid Term Rapporter, diskutera det med er som deras föräldrar/vårdnadshavare och identifiera vart de kan förbättras ytterligare.


Ämneslärar-kväll

För att underlätta denna process håller vi vår första ämneslärar-kväll Onsdagen den 15 November från 15.40-19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10 minuters möte med någon ämneslärare för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.  

Vad: Ämnes-lärarkväll

När: 15.40-19.00

Vart: IES Årsta

Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft News

 

Skolan

Eleverna gör ett bra jobb med att bygga respekt och lära känna varandra genom vårt Hus system. Nu har de valt deras husnamn. Myrdal, Celsius, Peterson och Lindgren. Vi har haft vår första hus tävling i innebandy med ett ivrigt deltagande av eleverna. Vår föräldraförening har haft sina första möten och vårt elevråd är igång. Vi ser fram emot att arbeta med båda i framtiden för att vidareutveckla vår skola.

 

Ankomst och avgång från skolan

En påminnelse till alla föräldrar/vårdnadshavare som kör till skolan på morgonen och släpper av elever på Vättervägen. Av säkerhetsskäl, vänligen släpp inte av eleverna utanför skolans framsida då det medför en farligare trafiksituation för era barn.

På eftermiddagarna på vägen hem köper ett antal elever ohälsosam snacks från ICA. Vänligen uppmuntra alla elever att åka hem säkert utan att stanna vid ICA. Tack för ert stöd.

Byggnadsuppdatering

Vi ser fram emot att ha fas 1 på skolgården öppet tidigare än planerat i November. Vi kommer att få en innebandy/basketplan, spelutrustning och extra ute-sittplatser. Det här ger oss ett utmärkt tillskott till vår skola.
 

Kommande händelser

Höstlovet är vecka 44. Ämneslärar-kvällen är 15 November, 2017 och vår sista dag på höstterminen är Torsdagen 21 December, 2017. Vårterminen startar för eleverna Onsdagen 10 Januari, 2018.

 

Tack och trevligt höstlov!

 

Med vänlig hälsning,

Julian Dent

Rektor

 

Innebandy Tournament

 

Things heated up in IES Årsta this past few weeks. We launched our first house sports competition for 2017. The Innebandy tournament kicked off with grade five and ended with a hurricane like performance from the grade sevens.

The competitive nature came out in all the players and they played hard for their houses to achieve as many goals per match and that much valued win.

Students of all sporting abilities took part and gained a sense of team spirit and contribution. This process is very important and brings students together in a high energy environment.

Matches were exciting, although due to space limitations we were unable to have spectators, the students supported each other and the shouts could be heard through the hallways. The heads of Houses stood on the side lines eager to get involved and take part but they had to settle for words of support.

Each game was a battle for success and the players fell and slid across the gym floor and rose again to continue until the final whistle. There were nervous moments and narrow misses. The students conducted themselves appropriately and congratulated each other no matter the result.

This was an opportunity to come together and forget all else, compete and represent their houses and themselves.  

We hope that no matter the challenge the students see it as something they can achieve and continue to compete and participate in further events.

Congratulations to Lindgren house on your great success in this competition and all those who took part. Making history and making the first foot steps in IES Årsta memories.Saker och ting har hettats upp de senaste veckorna på IES Årsta. Vi hade vår första Hus-sporttävling för 2017. Innebandy turneringen startade med årskurs fem och avslutades med en orkanliknande prestation från sjuorna.

Den tävlingsinriktade karaktären visades i alla spelare och de körde hårt för att deras lag skulle göra så många mål som möjligt per match.

Elever med olika sports förmågor deltog och fick en känsla av laganda och bidrag. Denna process är väldigt viktig och får elever att komma samman i en hög energisk miljö.

Matcherna var spännande, men på grund av begränsning av utrymme kunde vi inte ha åskådare. Dock stöttade eleverna varandra och man kunde höra deras skrik genom korridorerna. Hus-ledarna stod längs sidolinjerna, ivriga att vara med men de fick nöja sig med att supporta genom att heja.

Varje match var en kamp för vinst och spelarna föll och gled över hela gympasalen och reste sig igen för att fortsätta tills sista visslingen. Det var nervösa ögonblick och missar. Eleverna uppförde sig väl och gratulerade varandra, oavsett resultat.

Detta var en möjlighet att komma samman och glömma allt annat, tävla och representera våra hus och oss själva.

Oavsett utmaningen, hoppas vi att eleverna ser det som något de kan uppnå och att de fortsätter att tävla och delta i ytterligare tävlingar.

Grattis till Lindgren huset till er vinst i denna tävling och till alla som var med. Ni skriver historia och sätter era fotsteg in i IES Årstas minnen.
 

House Names

The students have voted on the names of their houses! The theme for our house names was ‘Swedish people who have made an international impact in their field’ and we are pleased to announce that the winning choices are:

Eleverna har röstat på namnen för sina hus! Temat för namnen på våra hus var “Svenska personer som har haft en internationell påverkan på sitt område” och vi är glada att meddela att de vinnande valen är:

 

 

 

From the Principal

Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

Thank you for your attendance to the development talks last Monday. It was great to meet so many of you and see the productive development conversations going on between your children, yourselves and the mentor teachers. Coming together and setting goals is an important part of the learning process and by having our development talks early on in the year it gives us all good guidance on where we are going and how to get there! We look forward to reviewing those goals during the next development talks in January 2018.

Schoolsoft Training
As mentioned previously Schoolsoft is our primary method of communication with you as parents and guardians. It is important that you know how to fully utilise this to support your child's education. Therefore we would like to invite all parents to a Schoolsoft training evening next week with our IT Pedagogue Mr Antonopoulos. We will go through how to report absences, how to access academic planning as well as the other online resources we use at IES Årsta to support the teaching and learning.

What: Schoolsoft Training for Parents
When: 17.30-18.30 Wednesday 20 September, 2017
Where: IES Årsta Dining Hall

If you would like to attend please record your intention here
https://goo.gl/forms/HnKTkDk3cxbegimf2

School Community
As you may have heard every student has been allocated to a ‘House’ at IES Årsta. Our house system is aimed to create a positive school community built on respect as well as creating bonds between Grade levels which is a great way for students to break out of their own class and make new friends. Right now our houses have been temporarily named Blue, Red, Yellow and Green. However, last week our first house meetings were held and students have started voting on their preferred House names. The theme for our house names is
‘Swedish people who have made an international impact in their field’ and we can’t wait to hear who the students have chosen later this week! We look forward to hearing the results!

Building Update
Our School building has had some challenges in the last few weeks with unexpected flooding from the construction affecting a number of classrooms. The human error which caused it has now been fixed and now we are waiting for the cleanup and repairs to be complete. This has meant some classroom changes for all grades. We hope to get access back to all classrooms in the coming weeks. I have the congratulate the students on their flexibility in moving classrooms during this time, they have all adapted very well! The schoolyard is still on track to be completed by the end of December and along with the students we can’t wait to see the finished product with our undercover innebandy/basketball court and play equipment.

Coming Up
Thursday, 12 October, 2017 is a study day for all students and school is closed on this day. All staff will be attending our IES Regional conference and sharing best practice with our other IES schools.
Autumn break is week 44 and our last day of Autumn term is Thursday 21 December, 2017.

Thank you for a great start to the school year!

Kind Regards
Julian Dent
Principal


Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Tack att ni deltog i utvecklingssamtalen förra måndagen. Det var kul att träffa så många av er och se de produktiva utvecklingssamtalen som hölls mellan er, era barn och mentorerna. Att komma samman och sätta upp mål är en viktig del av inlärningsprocessen och genom att ha våra utvecklingssamtal tidigt på året ger det oss alla en god vägledning om var vi ska och hur vi kommer dit! Vi ser fram emot att se över dessa mål under nästa utvecklingssamtal i januari 2018.

Schoolsoft Träning
Som tidigare nämnt är Schoolsoft vår primära kommunikationsmetod med er som föräldrar och vårdnadshavare. Det är viktigt att du vet hur du använder detta fullt ut för att stödja ditt barns utbildning. Därför skulle vi vilja bjuda in alla föräldrar till en träningskväll i Schoolsoft nästa vecka med vår IT-pedagog Mr Antonopoulos. Vi kommer att gå igenom hur man rapporterar frånvaro, hur man får tillgång till akademisk planering samt till övriga online-resurser som vi använder för att stödja undervisningen och lärandet på IES Årsta

Vad: Schoolsoft Träning för Föräldrar
När: 17.30-18.30 Onsdag 20 September, 2017
Vart: IES Årsta Matsal

Om du vill delta, vänligen registrera dig här
https://goo.gl/forms/HnKTkDk3cxbegimf2

Skolan
Som du kanske har hört har varje elev blivit tilldelad ett “hus” på IES Årsta. Vårt hus system syftar till att skapa en positiv skolgemenskap byggd på respekt samt att skapa band mellan de olika klasserna, vilket är ett bra sätt för eleverna att få nya vänner på, utanför sin egna klass. Just nu har våra hus blivit tillfälligt döpta till Blå, Röd, Gul och Grön. Hursomhelst så hölls våra första husmöten förra veckan och eleverna har börjat rösta på de husnamn som de föredrar. Temat för namnen på våra hus är “Svenska personer som har haft en internationell påverkan på sitt område” och vi längtar efter att få höra vem eleverna har valt senare denna vecka! Vi ser fram emot att höra resultaten!

Byggnadsuppdatering
Vår skolbyggnad har haft några utmaningar de senaste veckorna med en oförväntad översvämning från byggnaden som har påverkat ett antal klassrum. Det mänskliga felet som orsakade detta har nu fixats och vi väntar på att upprensningen och reparationerna ska bli färdiga. Detta har inneburit några klassrum ändringar för alla klasser. Vi hoppas på att få tillgång till alla klassrum igen de närmsta veckorna. Jag vill hylla eleverna för deras flexibilitet i att byta klassrum under denna tiden, de har alla anpassat sig väldigt bra! Skolgården är fortfarande på gång och blir klar i slutet av December. Vi och eleverna längtar till att se det färdiga resultatet med vår innebandy/basketplan och spelutrustning.

Kommande händelser
Torsdagen den 12 oktober 2017 är en studiedag för alla elever och skolan är stängd denna dag. All personal kommer att vara på vår IES Regionala konferens och dela bästa praxis med våra andra IES skolor.
Höstlovet är vecka 44 och vår sista dag på höstterminen är Torsdagen den 21 December, 2017.

Tack för en mycket bra start på skolåret!

Vänliga Hälsningar
Julian Dent
Rektor

Pages