School Blog

From the Principal

Welcome Back to Spring Term

Dear Parents/Guardians, 

Happy New Year and welcome back to Spring Term 2018! 

I hope you and the students were able to get some rest and enjoy time together during the holiday period so we are all ready to take on 2018! We start the new year here at IES Årsta committed to embedding the environment of order and discipline throughout the school which the students and teachers contributed to building last term. With our first set of grades/end of term reports to reflect on it is time to focus on the growth of our academic knowledge and attending weekly tutorials to get the extra support needed in certain subjects. The teachers are working hard to ensure they give the academic feedback needed to the students so they can improve and develop and meet the high academic expectations.

 

Student Development Talks

A critical part of the academic feedback is the student development talks which are held next Wednesday 17 January with the mentor teachers. It is critical that you as parents/guardians attend these meetings to support your children develop academically and socially. The reflection process and goal setting happening during these development talks are an essential  part of their education. Please ensure you attend these meetings as scheduled by the mentors and come having reviewed the end of term reports published in December. You can confirm your times on Schoolsoft.

 

Reminder of Upcoming Events

 

Student Development Talks

When: Wednesday, 17 January, 2018.

Who: Students and Parents/Guardians

Please confirm your time on Schoolsoft.

 

Sports Holiday

Week 9

 

Easter Holiday

Week 14

 

Subject Teacher Evening

When: Wednesday 11 April, 2018

Online bookings open week 13

 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.

 

Staff Changes

Ms Degal has decided to move closer to her home for practical reasons and will be leaving us as Grade 5 Swedish teacher this Friday, 12 January. We thank Ms Degal for her contribution to our school community and welcome Mr Giannakopoulos as the new Grade 5 Swedish teacher and Ms Masson as the new co-mentor for 5B.

 

Afternoon Snack

From this week we are happy to be able to offer an afternoon snack (mellanmål) in the dining hall for students. This will be available at a cost of 13 krona and coupons will be able to be purchased at school. This is a great way for students to be able to stay energised and attend Tutorials in the afternoon.

Happy New Year

Julian Dent

Principal


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

 

Gott Nytt År och välkomna tillbaks till Vårterminen 2018. Jag hoppas att ni och eleverna har fått vila och njuta av tiden tillsammans under julledigheten så att vi alla är redo att ta oss an 2018! Vi börjar det nya året här på IES Årsta engagerade i att inbädda miljön av ordning och disciplin på skolan vilket eleverna och lärarna bidrog till att bygga förra terminen. Med våra första betyg/”slutet av terminen rapporter” att reflektera över, är det dags att fokusera på tillväxten av vår akademiska kunskap och delta i tutorials varje vecka för att få det extra stöd som behövs i vissa ämnen. Lärarna arbetar hårt för att se till att de ger den akademiska feedback som behövs för eleverna så att de kan förbättra, utveckla och möta de höga akademiska förväntningarna.

 

Utvecklingssamtal

En viktig del av den akademiska återkopplingen är utvecklingssamtalen som hålls Onsdagen 17 Januari med mentorerna. Det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare deltar i dessa möten för att stödja dina barn att utvecklas akademiskt och socialt. Reflektionsprocessen och målsättningen som sker under dessa utvecklingssamtal är en avgörande del i deras utbildning. Vänligen se till att du deltar i detta möte enligt tidsplanen som gjorts av mentorerna. Du kan bekräfta dina tider på Schoolsoft.

 

Påminnelse om kommande händelser

 

Utvecklingssamtal

När: Onsdag, 17 Januari, 2018.

Vem: Elever och Föräldrar/Vårdnadshavare

Vänligen bekräfta din tid på Schoolsoft

 

Sportlov

Vecka 9

 

Påsklov

Vecka 14

 

Ämneslärare Kväll

När: Onsdag 11 April, 2018

Onlinebokningar öppnar vecka 13

 

Skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under filer och länkar.

 

Personal förändringar

Ms Degel har bestämt sig att flytta närmare sitt hem av praktiska anledningar och kommer att lämna oss som Årskurs 5 svensklärare nu på Fredag, 12 Januari. Vi tackar Ms Degel för hennes bidrag till vår skola och välkomnar Mr Giannakopoulos som den nya svenskläraren och Ms Masson som den nya co-mentor till 5B.

 

Mellanmål

Från och med denna vecka är vi glada över att kunna erbjuda mellanmål i matsalen till alla elever. Detta kommer att vara tillgängligt till en kostnad av 13 kronor och kuponger kommer att kunna köpas i skolan. Detta är ett bra sätt för eleverna att kunna hålla energin uppe och delta på Tutorials på eftermiddagen.


 

God fortsättning

Julian Dent

Rektor

 

From the Principal

December Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

December is here and we are already coming towards the end of our very first term here at IES Årsta. I want to say a big congratulations to the students, who have done a wonderful job of integrating into a new school environment, making new friends and helping to build our IES Årsta school culture of positivity and respect. It has been great to see the students developing their English skills throughout the term and we look forward to their continued growth and improvement in all their subjects.

 

End of Term Reports and Grades

Students in Grade 6 & 7 will receive their first term grades during week 51. These will be published on Schoolsoft and printed out for the students. Students in Grade 4 & 5 will receive updated feedback on their knowledge requirements in all subjects via Schoolsoft. It is important to remember that these are a summative reflection of their work this Autumn term. We all need to focus on what we need to develop and improve in the future to ensure we grow and develop, as we all can! I encourage you to sit down and have a discussion with your children regarding their academic progress and discuss with them what they need to focus on in their studies after the winter break.

 

School Community

Our house competitions are in full swing with students engaged in their Gingerbread house competition as well as the Grade 7 debating competition. The quality of both competitions has been very impressive, with Petterson house winning the debate while the Gingerbread house competition is still in progress. The School Newspaper is also up and running and we are looking forward to the first issue out soon! Students will also get the opportunity during choice week (week 51) to try new activities, whether it be American Football, Outdoor Skills, Winter Crafts, Upcycling or Crossfit.  I am sure they will enjoy what the teachers are offering for student choice and it will be an enjoyable way to finish off the term.
 

Arrival and Departure from School

Again a reminder to all Parents/Guardians who drive to school in the morning. The traffic is very congested on Sköntorpsvägen as it is a bus route and there is ongoing construction.  Please drop students off on Vättervägen. For safety reasons please do not drop off students out the front of school as this causes a more dangerous traffic situation for your children.
 

Reminder of Upcoming Events

Lucia

When: Wednesday 13 December 2018.

Performance 1: 8.00am

Performance 2: 9.00am

Where: Dining Hall

Who:Students and Parents/Guardians are welcome

 

Professional Development Afternoon

When: Friday 15 December. School ends at 13.30 and there is no Junior Club.

 

Autumn Term Avslutning

When: Thursday, 21 December 2018.

Year 4 & 5 - 8.30am - 10am

Year 6 & 7 - 9.30am - 11am

Who: Students

 

Spring Term Starts

When: Wednesday, 10 January, 2018.

 

Student Development Talks

When: Wednesday, 17 January, 2018.

Who: Students and Parents/Guardians

 

Sports Holiday

Week 9

 

Staff Changes

Unfortunately in December we will be saying farewell to our great Grade 4 Science and PE teacher Ms Teixeira. She will be moving to IES Uppsala as her family has recently relocated there. We are very sad to see Ms Teixeira go but we are lucky to be welcoming Ms Gardwell who will be taking over in Grade 4 Science and PE from January. Ms Gardwell will be joining  us all the way from Canada. I want to thank Ms Teixeira for her great work this term and I know we will all miss her!   

 

Afternoon Snack

From January we are happy to be able to offer an afternoon snack (mellanmål) in the dining hall for students. This will be available at a cost of 13 krona and coupons will be able to be purchased from week 2 at school. This is a great way for students to be able to stay energised and attend Tutorials in the afternoon.

 

Thank you and enjoy the joys of winter!

Kind Regards

Julian Dent

Principal

 

 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

December är här och vi är redan på väg mot slutet av vår allra första termin här på IES Årsta. Jag vill säga ett stort grattis till eleverna, som har gjort ett fantastiskt jobb med att integrera sig i en ny skolmiljö, skapa nya vänner och att hjälpa till att bygga vår skolkultur av positivitet och respekt på IES Årsta. Det har varit härligt att se eleverna utveckla sina engelska språkfärdigheter under terminen och vi ser fram emot deras fortsatta utveckling och förbättring i alla deras ämnen.

 

Termins Rapporter och betyg

Elever i årskurs 6 & 7 kommer att få sina första terminsbetyg under vecka 51. Detta kommer att publiceras på Schoolsoft och skrivas ut till eleverna. Elever i årskurs 4 & 5 kommer att få uppdaterad feedback av deras kunskapskrav i alla ämnen på Schoolsoft. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en summerande reflektion av deras arbete denna hösttermin. Vi alla behöver fokusera på vad vi behöver utveckla och förbättra i framtiden för att säkerställa att vi växer och förbättras, som vi alla kan! Jag uppmuntrar er att sitta ner och ha en diskussion med era barn gällande deras akademiska utveckling och diskutera med dem vad de behöver fokusera på efter jullovet.
 

Skolan

Våra hus tävlingar är i full gång med elever engagerade i Pepparkakshustävlingen och likaså årskurs 7 debattävling. Kvaliteten på både tävlingarna har varit väldigt imponerande, med Petterson huset som vann debatten och Pepparkakshustävlingen som fortfarande pågår. Skoltidningen är också igång och vi ser fram emot det första numret som snart är ute!

Eleverna kommer även att få möjligheten att testa olika nya aktiviteter under elevens val veckan (vecka 51), amerikansk fotboll, friluftsaktiviteter, vinter hantverk, återvinnande eller Crossfit. Jag är säker på att de kommer att tycka om det som lärarna erbjuder till elevens val och det kommer att vara ett roligt sätt för dem att avlusta terminen på.

 

Ankomst och avgång från skolan

Återigen en påminnelse till alla föräldrar/vårdnadshavare som kör till skolan på morgonen. Trafiken är väldigt överbelastad på Sköntorpsvägen eftersom det är en bussväg och pågående byggarbete. Vänligen släpp av eleverna på Vättervägen. Släpp inte av eleverna framför skolan på grund av säkerhetsskäl, då detta orsakar en mer farlig trafiksituation för era barn.
 

Påminnelse om uppkommande event

Lucia

När: Onsdag 13 December

Uppträdande 1: 8.00

Uppträdande 2: 9.00

Vart: Matsalen

Vilka:Elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna

 

Professionell Utvecklings Eftermiddag

När: Fredag 15 December. Skolan stänger 13.30 och det är ingen Junior Club

 

Höstterminens Avslutning

När: Torsdag, 21 December 2018.

Årskurs 4 & 5 - 8.30 - 10.00

Årskurs 6 & 7 - 9.30 - 11.00

Vilka: Endast elever

 

Vårterminen startar

När: Onsdag, 10 Januari, 2018.

 

Utvecklingssamtal

När: Onsdag, 17 Januari, 2018.

Vilka: Elever och Föräldrar/Vårdnadshavare

 

Sportlov

Vecka 9

 

Personal förändringar

Tyvärr kommer vi i December att säga farväl till vår naturvetenskap och idrottslärare i årskurs 4, Ms Teixeira. Hon kommer att byta till IES Uppsala då hennes familj nyligen har flyttat dit. Vi är väldigt ledsna över att se Ms Teixeira gå men vi är glada att välkomna Ms Gardwell som i Januari kommer att ta över naturvetenskap samt idrott i årskurs 4. Ms Gardwell kommer hela vägen från Canada. Jag vill tacka Ms Teixeira för hennes fantastiska arbete denna termin och jag vet att vi alla kommer att sakna henne!

Mellanmål

Från och med Januari är vi glada över att kunna erbjuda eleverna mellanmål i matsalen. Detta kommer att finnas tillgängligt till en kostnad av 13 kronor och kuponger kommer att kunna köpas i skolan från vecka 2. Detta är ett bra sätt för eleverna att kunna hålla energin uppe och delta i Tutorials på eftermiddagen.
 

Tack och njut av vinterns glädje!

 

Vänliga hälsningar,

Julian Dent

Rektor

Year 6 Swim Assesment day

Recently, The Year 6 students travelled to Eriksdalsbadet for the Year 6 Swim Assesment day! Students cheered eachother on as they jumped into the pool and swam their 200m.  We had quite a few hidden talents from students who swim on a team after school. Mr Nott and Ms Merritt were extremely impressed with all the students' behaviour, both in the pool and throughout the community. This was the first off-site activity that the school has done and the Year 6s did a great job representing IES Årsta. We can't wait until the Year 5s have their Swim Assessment day in the Spring term!

 

Sexorna åkte nyligen till Eriksdalsbadet för Årskurs 6 Simtest Dag! Eleverna hejade på varandra medan de hoppade in i poolen och simmade sina 200 meter. Vi hade några dolda talanger bland eleverna, som brukar simma i ett team efter skolan. Mr Nott och Ms Merritt var extremt imponerade av elevernas uppförande, både i poolen och utanför. Detta var den första aktiviteten vi gjorde utanför skolan och sexorna gjorde ett bra jobb med att representera IES Årsta. Vi ser fram emot femmornas Simtest Dag på Vårterminen!

 

 

From the Principal

October Principal Letter

Dear Parents/Guardians,

Autumn Term is flying by and Autumn break is nearly upon us. What a ten weeks it has been! We have all come together and started our new IES school here in Årsta. Getting to know new class friends, learning in English and Swedish as well as building our respectful environment which is the foundation for the learning.

Mid Term Reports

An important part of learning is understanding where one is in the process and then identifying areas to improve and that is the purpose of our Mid Term Reports. For students to understand where they stand against the national Knowledge Requirements and know how they can improve in their respective subjects. The teachers have been working hard to get to know all the students and their learning needs. Now is the time for the students to reflect on their learning through their Mid Term Reports, discuss it with you as their Parents/Guardians and identify where they can improve further. Mid Term Reports are now available on Schoolsoft with instructions on how to find them in the news section.

 

Subject Teacher Evening

To facilitate this process we are holding our first Subject Teacher Evening on Wednesday, 15 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening

When: Nov. 15th 15.40-19.00

Where: IES Årsta

How: You can book through the link on Schoolsoft News

 

School Community

Students are doing a great job of building respect and getting to know each other through our House system. They have selected their house names;  Myrdal, Celsius, Peterson and Lindgren. We have also held our first inter-house competition in innebandy which was eagerly attended by students. Our Parents Association have held their first meetings and our Student Council is up and running. We look forward to working with both in the future to further develop our school.

 

Arrival and Departure from School

A reminder to all Parents/Guardians who drive to school in the morning to drop students off on Vättervägen. For safety reasons please do not drop off students out the front of school as this causes a more dangerous traffic situation for your children.

In the afternoons on the way home a number of students do purchase unhealthy snacks from ICA. Please encourage all students to make their way home safely without stopping at ICA. Thank you for your support.

 

Building Update

We are looking forward to having Phase 1 of the schoolyard open earlier than planned in November. This will give us an undercover innebandy/basketball court, play equipment and extra outdoor seating. This will be a great addition to our school.

 

Coming Up

Autumn break is week 44. Subject Teacher Evening is on 15 November, 2017 and our last day of Autumn term is Thursday 21 December, 2017. Spring Term starts for students on Wednesday, 10 January, 2018.

 

Thank you and happy Autumn Break!

 

Kind Regards

Julian Dent

Principal


 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Höstterminen flyger förbi och Höstlovet är snart här. Vilka tio veckor det har varit! Vi har alla kommit samman och startat vår nya IES skola här i Årsta. Att lära känna nya klasskamrater, lära sig Engelska och Svenska samt bygga vår respektfulla miljö som är grunden för lärandet.


Mid Term Rapporter

En viktig del av lärandet är att förstå vart man står i processen och sedan identifiera områden att förbättra, och det är syftet med våra Mid Term Rapporter. Elever ska förstå vart de står gentemot de nationella kunskapskraven och veta hur de kan förbättras i sina respektive ämnen. Lärarna har arbetat hårt för att lära känna alla elever och deras lärandebehov. Nu är det tid för eleverna att reflektera över sitt lärande genom sina Mid Term Rapporter, diskutera det med er som deras föräldrar/vårdnadshavare och identifiera vart de kan förbättras ytterligare.


Ämneslärar-kväll

För att underlätta denna process håller vi vår första ämneslärar-kväll Onsdagen den 15 November från 15.40-19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10 minuters möte med någon ämneslärare för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.  

Vad: Ämnes-lärarkväll

När: 15.40-19.00

Vart: IES Årsta

Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft News

 

Skolan

Eleverna gör ett bra jobb med att bygga respekt och lära känna varandra genom vårt Hus system. Nu har de valt deras husnamn. Myrdal, Celsius, Peterson och Lindgren. Vi har haft vår första hus tävling i innebandy med ett ivrigt deltagande av eleverna. Vår föräldraförening har haft sina första möten och vårt elevråd är igång. Vi ser fram emot att arbeta med båda i framtiden för att vidareutveckla vår skola.

 

Ankomst och avgång från skolan

En påminnelse till alla föräldrar/vårdnadshavare som kör till skolan på morgonen och släpper av elever på Vättervägen. Av säkerhetsskäl, vänligen släpp inte av eleverna utanför skolans framsida då det medför en farligare trafiksituation för era barn.

På eftermiddagarna på vägen hem köper ett antal elever ohälsosam snacks från ICA. Vänligen uppmuntra alla elever att åka hem säkert utan att stanna vid ICA. Tack för ert stöd.

Byggnadsuppdatering

Vi ser fram emot att ha fas 1 på skolgården öppet tidigare än planerat i November. Vi kommer att få en innebandy/basketplan, spelutrustning och extra ute-sittplatser. Det här ger oss ett utmärkt tillskott till vår skola.
 

Kommande händelser

Höstlovet är vecka 44. Ämneslärar-kvällen är 15 November, 2017 och vår sista dag på höstterminen är Torsdagen 21 December, 2017. Vårterminen startar för eleverna Onsdagen 10 Januari, 2018.

 

Tack och trevligt höstlov!

 

Med vänlig hälsning,

Julian Dent

Rektor

 

Innebandy Tournament

 

Things heated up in IES Årsta this past few weeks. We launched our first house sports competition for 2017. The Innebandy tournament kicked off with grade five and ended with a hurricane like performance from the grade sevens.

The competitive nature came out in all the players and they played hard for their houses to achieve as many goals per match and that much valued win.

Students of all sporting abilities took part and gained a sense of team spirit and contribution. This process is very important and brings students together in a high energy environment.

Matches were exciting, although due to space limitations we were unable to have spectators, the students supported each other and the shouts could be heard through the hallways. The heads of Houses stood on the side lines eager to get involved and take part but they had to settle for words of support.

Each game was a battle for success and the players fell and slid across the gym floor and rose again to continue until the final whistle. There were nervous moments and narrow misses. The students conducted themselves appropriately and congratulated each other no matter the result.

This was an opportunity to come together and forget all else, compete and represent their houses and themselves.  

We hope that no matter the challenge the students see it as something they can achieve and continue to compete and participate in further events.

Congratulations to Lindgren house on your great success in this competition and all those who took part. Making history and making the first foot steps in IES Årsta memories.Saker och ting har hettats upp de senaste veckorna på IES Årsta. Vi hade vår första Hus-sporttävling för 2017. Innebandy turneringen startade med årskurs fem och avslutades med en orkanliknande prestation från sjuorna.

Den tävlingsinriktade karaktären visades i alla spelare och de körde hårt för att deras lag skulle göra så många mål som möjligt per match.

Elever med olika sports förmågor deltog och fick en känsla av laganda och bidrag. Denna process är väldigt viktig och får elever att komma samman i en hög energisk miljö.

Matcherna var spännande, men på grund av begränsning av utrymme kunde vi inte ha åskådare. Dock stöttade eleverna varandra och man kunde höra deras skrik genom korridorerna. Hus-ledarna stod längs sidolinjerna, ivriga att vara med men de fick nöja sig med att supporta genom att heja.

Varje match var en kamp för vinst och spelarna föll och gled över hela gympasalen och reste sig igen för att fortsätta tills sista visslingen. Det var nervösa ögonblick och missar. Eleverna uppförde sig väl och gratulerade varandra, oavsett resultat.

Detta var en möjlighet att komma samman och glömma allt annat, tävla och representera våra hus och oss själva.

Oavsett utmaningen, hoppas vi att eleverna ser det som något de kan uppnå och att de fortsätter att tävla och delta i ytterligare tävlingar.

Grattis till Lindgren huset till er vinst i denna tävling och till alla som var med. Ni skriver historia och sätter era fotsteg in i IES Årstas minnen.
 

Pages