School Blog

From the Principal

Extra Principal letter

Dear Parents / Guardians,

 

As I have previously communicated, we are in a situation at the moment that is unique and certainly challenging for all of us. As adults, having a grasp of the impact of Covid 19 virus is difficult enough. However, for your children this can be even more challenging. They are exposed to a dynamic and wide range of information on social media, news channels and from the opinions and views of those around them. 

 

For this reason, I believe it is vitally important to continue to work together with our children in the most coherent way possible. I would, therefore, like to thank you for your ongoing feedback and support over these weeks. We still face each week with some uncertainty, however, I believe this is where as a school, we can offer the stability and consistency needed for students to enjoy learning. I am fortunate to experience on a day to day basis the positive learning environment we strive to create in school and the high level of engagement of those students who are present.

 

Unfortunately, as I am sure you understand, it is necessary to postpone temporarily or cancel a few upcoming calendar events.  The Spring Fair will no longer take place and as you are aware, all national tests have been canceled. Ms. Legersjö is working with departments to ensure students have opportunities to meet their learning goals so that students feel they can complete the school year in the best possible way. We want them to be prepared for the next academic year, be that here at IES Årsta or at gymnasium. Further, more specific information will be shared with you regarding the academic situation in due course and we will be organizing our subject teacher evening in week 16 through phone call appointments. We will share the invite with you for this evening in week 15. 

 

To provide us with additional staff planning time, the school will close at 14.00 on Wednesday 1 April. Please remind your children to come directly home after school. Junior club will still be open if you require them to stay this afternoon. 

 

We continue to follow the guidelines given to us by Swedish health and education agencies to act preventatively to limit the spread of infection in school. I am hoping the transport situation with overcrowding on buses is alleviated soon. I would like to ask all within our school community to follow guidelines limiting unnecessary travel over the Easter break so that we can return in the healthiest way possible. I believe we all must take this responsibility very seriously. 

 

As a reminder please could you take a few moments to provide us with feedback from staff, students and parents to help us to improve and develop our way of working. The link to our quality survey is available on schoolsoft. If you require translated instruction in the following languages: Spanish, Hindi, Russian, Turkish, Arabic, Farsi  -   please send an email request to - info.arsta@engelska.se

 

On a final, important note, I cannot emphasize enough how hard my colleagues have been working at IES Årsta. They are an amazing team in normal circumstances, however, they have gone above and beyond to ensure students are educated, safe and enjoying their learning experiences at school. I would ask that you join me in thanking them for the tremendous effort and commitment towards their students and school community. I am so proud and humbled to be leading the school this year and despite our current situation, I have certainly seen the best of what our staff can deliver under extremely difficult conditions. 

 

I wish you a good weekend,

Suzanne Gavin
Acting Principal

 

Important Dates

 

Midterm Grade updated: 27th March 

 

Early Closing Week 14: 1 April 14:00 

 

Easter: Week 15 & Monday, April 13

 

Subject parent evening: Wednesday, April 22

 

Study day: Wednesday, May 20

 

Mentor Day: Monday, June 8

 

House Day: Tuesday, June 9

 

Avslutning: Wednesday, June 10

 

Graduation (at IEGS): Wednesday, June 10

 

Start of the new academic year: 

Grade 4 : Friday, August 14

Grade 5 - 9 : Monday, August 17 

Kära föräldrar / vårdnadshavare

 

Som jag tidigare har kommunicerat är vi i en situation som är unik och säkert utmanande för oss alla. Som vuxna är det tillräckligt svårt att ha ett grepp om effekterna av Covid 19-viruset. Men för dina barn kan detta vara ännu mer utmanande. De utsätts för ett dynamiskt och brett spektrum av information på sociala medier, nyhetskanaler och från åsikter från de omgivande.

 

Av den anledningen anser jag att det är mycket viktigt att fortsätta arbeta tillsammans med våra barn på det mest sammanhängande sättet. Jag vill därför tacka er för er feedback och ert stöd under dessa veckor. Vi står fortfarande inför varje vecka med viss osäkerhet, men jag tror att det är här som en skola vi kan erbjuda den stabilitet och det sammanhang som behövs för att eleverna ska kunna lära. Jag har glädjen att dagligen få uppleva den positiva lärandemiljön vi strävar efter att skapa i skolan och det stora engagemanget hos de elever som är närvarande.

 

Tyvärr, och jag är säker på att du förstår, är det nödvändigt att skjuta upp tillfälligt eller avbryta några kommande kalenderhändelser. Vår “Spring Fair” kommer inte längre att äga rum och som ni känner till har alla nationella prov ställts in. Ms Legersjö arbetar med alla ämneslag för att säkerställa att eleverna bereds möjligheter att uppfylla sina lärandemål och att eleverna känner att de kan slutföra skolåret på bästa möjliga sätt. Vi vill att de ska vara väl förberedda inför nästa läsår, oavsett om de kommer vara här på IES Årsta eller på gymnasieskolan. Vidare information om skolsituationen kommer ges i god tid och vi kommer att ordna vår ämneslärarkväll i veckan 16 genom telefonsamtal. Vi kommer skicka information om den här kvällen i vecka 15.

 

För att möta behovet av extra planeringstid stängs skolan klockan 14 onsdagen den 1 april. Vänligen påminn dina barn att komma direkt hem efter skolan. Junior club är fortfarande öppen om du vill att de ska stanna under eftermiddagen.

 

Vi fortsätter att följa de riktlinjer som ges av svenska skol- och hälsomyndigheter för att agera förebyggande för att begränsa smittspridningen i skolan. Jag hoppas att trycket på stadens bussar snart kommer att lätta. Jag skulle vilja be alla på skolan att följa riktlinjerna som begränsar onödiga resor under påsken så att vi kan återvända till skolan efter lovet friskast möjligt. Jag tror att vi alla måste ta detta ansvar fullt ut.

 

Sedan en påminnelse: ägna gärna en ledig stund åt att ge oss feedback. Vi genomför nu en årligen återkommande undersökning med personal, elever och föräldrar för att hjälpa oss att förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Länken till vår kvalitetsundersökning finns tillgänglig på Schoolsoft. Om du behöver översatt instruktion på följande språk: spanska, hindi, ryska, turkiska, arabiska, farsi - skicka e-postförfrågan till - info.arsta@engelska.se

 

Avslutningsvis finns det inte ord för att nog beskriva hur hårt mina kollegor har arbetat på IES Årsta. De är ett fantastiskt team under normala omständigheter, men de har gått utöver det mesta för att säkerställa att eleverna är utbildas, säkra och åtnjuter goda lärandeupplevelser i skolan. Jag ber dig att instämma i mitt tack för den enorma ansträngningen och det engagemang som de har gett sina elever och skolan. Jag är så stolt och ödmjuk över att leda skolan i år och trots vår nuvarande situation har jag absolut sett det bästa av vad vår personal kan leverera under dessa ansträngda omständigheter.

 

Jag önskar er en trevlig helg,

Suzanne Gavin
T.f. rektor


 

Viktiga datum

 

Mitterminsomdömen updaterade: 27 mars

 

Skolan stänger lite tidigare -  vecka 14: 1 april 14:00 

 

Påsk:  vecka 15 & måndag 13  april 

 

Ämneslärar-/föräldrakväll: onsdag 22 april

 

Studiedag:  onsdag 20 maj

 

Mentordag:  måndag 8 juni

 

House-dag: tisdag 9 juni

 

Avslutning: onsdag 10 juni 

 

Avslutning åk 9 (på IEGS):  onsdag 10 juni 

 

Nya läsåret börjar: 

Klass 4 : fredag 14 augusti

Klass 5 - 9 : måndag 17 augusti

From the Principal

Principal Letter - February 2020

Dear Parents/Guardians, 

 

We have enjoyed a busy start to 2020! Students in grade 6 have started national tests and grade 9s begin theirs’ after sportlov. The SO and English departments have continued to provide additional learning opportunities outside the classroom including museum visits and an amazing performance of “Anne Frank” by students in the Aesthetics Program at Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm. 

 

We have continued to take part in school sports competitions against other IES schools and the football and athletics tournaments are coming soon! Our highlight so far was winter sports day! The PE department organised some amazing activities for each year group and I had great fun sharing some of these experiences joining grade 8 with the polar dip and grades 5 & 6 for some ice skating! The grade 9s enjoyed a skiing day in Romme and other activities included curling, swimming, climbing and team building. 

 

Skolinspektionen Visit

On 24 and 25 March we will welcome Skolinspektionen to our school for a thematic inspection about quality in grade 4. This is an opportunity to show we are delivering education of a quality to all students as well as providing a safe and calm learning environment . They will observe some grade 4 lessons and interview students and staff over the two day visit. We look forward to their visit and showing off our great school! 

 

Pisa Test

The grade 9 students at IES Årsta is one of 50 schools in Sweden that has been selected for the preliminary study for the PISA test. This will be administered on 23 March and all students and parents will be kept up to date with information on how this will be organised on this day. 

 

School Clubs

We have a number of school clubs organised by staff in addition to the tutorials held by all teachers. These include the diversity club, choir, gaming, volleyball and orchestra. We also have “språk cafe” starting with Ms Edoff and grade 5 students are pioneering their own knitting club! 

 

House Activities

Our four heads of house have been busy organising different competitions this term. We enjoyed our first house “can you beat an IES Årsta teacher?” which the students successfully won! The next events include house breakfasts, basketball skills and a talent show! Also students are encouraged to keep working hard to earn community heroes that help to add to their annual total! It is a close competition this year between all four houses! 

 

Update on Corona Virus

Please refer to the Update on Schoolsoft for further guidelines regarding Coronavirus Information.

 

Parents Association

Our Parents Association has had important meetings to organise the Spring Fair which will be held on Saturday 30 May! Each year group will take responsibility for organising different parts of the event and this year we hopefully have the addition of an exciting Auction led by the grade 9 students and parents! 

 

Reminder of Upcoming Events

 

Easter Holiday

Week 15

 

Subject Teacher Evening  & Student Care Team “parent cafe” 

When: Wednesday 22 April, 2020

Online bookings open week 14

 

First of May Holiday

When: Friday 1 May week 18

 

Study Day (No Junior Club)

When: Wednesday week 21

 

Ascension Day Holiday

When: Thursday and Friday week 21

 

IES Årsta Spring Fair

When: Saturday week 22

 

Avslutning / Graduation 

When: Wednesday week 24


 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links. 

 

Thank you for your continued commitment and engagement in your child's learning here at IES Årsta. I am enjoying greatly this year as School Principal and will continue to further build and develop our safe, calm  and challenging learning environment with your support.

 

Kindest Regards 

Suzanne Gavin 
 

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

Vi har haft en intensiv start på 2020! Elever i klass 6 har påbörjat de nationella proven och klass 9 påbörjar sina efter sportlovet. Våra ämneslag i SO och engelska har bjudit på en lång rad olika tillfällen av lärande utanför klassrummet, inklusive museibesök och en fantastisk föreställning av ”Anne Frank” som studenter på estetprogrammet på Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm har satt upp.

 

Vi också varit med på sporttävlingar mot andra IES-skolor och fotbolls- och friidrottsturneringarna kommer snart! Vår höjdpunkt hittills var vintersportdag! Idrottslärarna organiserade några fantastiska aktiviteter för varje årsgrupp och det var en stor glädje att få dela några av dessa upplevelser, att följa med klass 8 och bada isvak och klass 5 och 6 för lite skridskoåkning! Klass 9 fick en skiddag i Romme och andra aktiviteter var curling, simning, klättring och teambuilding.

 

Skolinspektionen på besök

Den 24 och 25 mars välkomnar vi skolinspektionen till vår skola för en tematisk inspektion av kvalitet i klass 4. Detta är ett tillfälle att visa att vi levererar utbildning av kvalitet till alla elever samt ger en säker och lugn lärandemiljö. De kommer att besöka lektioner i klass 4 och intervjua studenter och personal under två dagars-besöket. Vi ser fram emot deras besök och att visa upp vår fantastiska skola!

 

PISA-test

IES Årsta är en av 50 skolor i Sverige som har valts ut till förstudien för PISA-testet för elever i klass 9. Detta kommer att ske den 23 mars och alla elever och föräldrar hålls uppdaterade med information om hur detta kommer att organiseras under denna dag.

 

Skolklubbar

Vi har ett antal skolklubbar organiserade av personal utöver de ‘tutorials’ som hålls av alla lärare. Dessa inkluderar en ‘våga vara dig själv’-klubb, kör, spel, volleyboll och orkester. Vi har också ett "språkcafé" som drar igång med Ms Edoff. Sen, inte att förglömma, elever i klass 5 som har sina egen syjunta!

 

House-aktiviteter

Våra fyra ‘heads of house’ har haft fullt upp med att organisera olika tävlingar den här termin. Vi har haft vårt första "Är du smartare än en IES Årsta-lärare?" som eleverna vann med bravur! Nästa evenemang är en house-frukost, basket-workshop och en talangshow! Studenter uppmuntras också att fortsätta arbeta hårt för att tjäna Community Heroes som hjälper till att öka deras årliga total! Det är en tajt mellan alla fyra husen i år!

 

Uppdatering om Coronavirus

Se uppdateringen på Schoolsoft för ytterligare riktlinjer angående Coronavirus information.

 

Parents Association/Föräldraföreningen

Vår Parents Association/Föräldraförening har haft viktiga möten för att organisera vår Spring Fair som kommer på lördagen den 30 maj! Varje årsgrupp kommer att ta ansvar för att organisera olika delar av evenemanget och i år har vi förhoppningsvis tillägget av en spännande auktion under ledning av eleverna i 9:an och deras föräldrar!

 

Påminnelse om kommande evenemang

 

Påsklov

Vecka 15 plus måndag 13 april

 

Subject Teacher Evening  & Student Care Team “parent cafe” 

När: onsdag 22 april, 2020

Onlinebokning öppnar vecka 14

 

Första maj, skolan stängd

När: fredag 1 maj (vecka 18)

 

Study Day (Junior Club stängt)

När: onsdag 20 maj (vecka 21)

 

Kristihimmelfärdshelg

När: torsdag 21 & fredag 22 maj (vecka 21)

 

IES Årsta Spring Fair

När: lordag 30 maj (vecka 22)

 

Avslutning / Graduation 

När: onsdag 10 juni (vecka 24)

 

Skolkalendern hittar man på Schoolsoft under ‘filer och länkar’.

 

Tack för ditt fortsatta engagemang i ditt barns lärande här på IES Årsta. Jag njuter verkligen som skolans rektor i år och kommer att fortsätta att bygga och utveckla vår säkra, lugna och utmanande lärandemiljö med ditt stöd.

 

Med vänliga hälsningar 

Suzanne Gavin 

 

From the Principal

Principal Letter - January 2020

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, it has been great to welcome all the students back to school after the break.  I am pleased to report that the new term has started with a clear focus where the aim is to build upon the learning experiences from last term. We had another successful day of development talks in week 4, and for those who were able to, I hope you enjoyed sharing lunch with us. 

As we progress through the term, we aim to challenge all students to achieve their learning goals and continue to fully prepare and support students in grades 6 and 9 as they undertake the remaining parts of their national tests. As you're aware to assist students learning, both at school and home, all teachers provide tutorial times, access to classwork via schoolsoft and the online learning resource gleerups. Encourage your child to take the challenge regarding their learning.

Attendance and Punctuality

During our welcome presentation in August, I reminded parents and guardians about the importance of being in school and being on time. During winter months, we understand illness affects students' attendance as well as the weather affecting transport at times. I, therefore, would like to reiterate the importance of avoiding taking a vacation during term-time. This includes choice days such as winter sports day. Staff and students enjoy a different curriculum experience on these days and it is an opportunity for us to learn together in a different setting. 

School Community

Our students continue to receive community heroes in great numbers, showing that they have a continued commitment and willingness to support our school ethos to share a safe and secure school environment where students feel challenged. There are also new house activities starting with a trivia quiz and the IES Eurovision competition will take place this term, as well as sports events against other IES school in the Stockholm area. We continue to encourage students to have a voice through our school council, food council and “fair and equal treatment group”.  Together students are working to foster a positive school culture that we can all be proud of. 

Arrival and Departure from School

As a reminder from my previous letter before Christmas, To ensure students are supervised while at school please ensure your children arrive after 7.15am and leave directly after their lessons, junior club and tutorials. 

Spring Fair

The PA are starting to plan the Spring Fair ready for Saturday 30th May. The first, which took place last year was a tremendous success and it was encouraging to see so many parents, students and staff together on such an occasion. We aim to build on this success and the PA will be reaching out to you for support and contributions! 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

För det första har det varit fantastiskt att välkomna alla elever tillbaka till skolan efter lovet. Jag är glad att kunna rapportera att den nya termin har börjat med ett tydligt fokus där målet är att bygga vidare på lärandet från förra terminen. Vi hade ytterligare en framgångsrik dag med utvecklingssamtal i vecka 4, och för de som kunde, hoppas jag att du gillade att äta lunch med oss.

Vi går framåt genom terminen och strävar efter att utmana alla elever att uppnå sina lärandemål och fortsätta att förbereda och stödja eleverna i klass 6 och 9 när de genomför de återstående delarna av sina nationella prov. Som du är medveten om, för att hjälpa eleverna att lära sig både i skolan och hemma, ger alla lärare stödtider och tillgång till klassarbete via Schoolsoft och onlineresursen Gleerups. Uppmuntra ditt barn att ta utmaningen när det gäller deras lärande.

Närvaro och punktlighet

Under vår välkomstpresentation i augusti påminde jag föräldrar och vårdnadshavare om vikten/betydelse av att vara i skolan och att vara i tid. Under vintermånaderna förstår vi att sjukdom påverkar elevernas närvaro samt vädret som påverkar trafiken ibland. Därför vill jag upprepa vikten av att undvika att ta semester under pågående termin. Detta inkluderar en dag som vinterfriluftsdagen. Personal och studenter kan glädjas åt en annan lärandeupplevelse dagar som dessa och det är en möjlighet för oss att lära tillsammans i en annan miljö.

Skolmiljö

Våra elever fortsätter att ta emot ‘Community Hero’ utmärkelser i stora antal, vilket visar att de har ett fortsatt engagemang och vilja att stödja vår värdegrund för att dela en trygg och säker skolmiljö där eleverna känner sig utmanade. Det finns också nya husaktiviteter som börjar med ett triviaquiz. Även IES Eurovision-tävlingen kommer att äga rum denna termin, samt idrottsevenemang mot andra IES-skolor i Stockholmsområdet. Vi fortsätter att uppmuntra eleverna att få en röst genom vårt elevråd, matrådet och likabehandlingsgruppen. Tillsammans arbetar eleverna för att främja en positiv skolkultur som vi alla kan vara stolta över.

Ankomst och hemgång från skolan

Som en påminnelse från mitt tidigare brev före jul: För att säkerställa att eleverna har full vuxennärvaro i skolan, vänligen se till att dina barn anländer efter 7.15 och åker hemåt direkt efter sina lektioner, Junior Club och lektioner.

Spring Fair/Vårfest

PA börjar planera Spring Fair/Vårfest inför lördagen den 30 maj. Det första, som ägde rum förra året var väldig framgångsrik och det var uppmuntrande att se så många föräldrar, studenter och personal tillsammans vid ett sådant tillfälle. Vi strävar efter att bygga vidare på denna framgång och PA kommer att höra av sig för stöd och bidrag!

Påminnelse om kommande evenemang

IES-enkäten på Schoolsoft

När: öppnar februari 2020

PRAO

När: veckor 7 och 8

Vem: elever i årskurs 8

Sportlov

När: vecka 9

Påsklov

När: vecka 15 och måndag 13 april 

Vårterminslut /Årskurs 9-avslutning
(JUNIOR CLUB stängt)

När: onsdag 10 juni 2020

Årskurs 4 Terminstart 2020-2021

När: fredag 14 augusti

Vem: endast blivande årskurs 4-elever

Terminstart för 2020 - 2021

När: måndag 17 August

Vem: alla elever 

Skolkalendern hittar man på Schoolsoft under ‘filer och länkar’. 

 

From the Principal

Principal Letter - December 2019

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, I would like to thank you for attending the subject teacher evening in week 46. I am pleased you had the opportunity, not only to meet the teachers, but also take part in the parent cafe, and the IGCSE information from the Language department. Our grade 9s had a successful evening selling clothes and fika for their prom fund next year.  Thank you to the PA and all the parents involved in supporting the students with their fundraising activities. 

Rights and Responsibilities and Community Heroes
As we continue to work towards a safe and positive learning environment we have continued to have learning conversations with students to help them to understand their responsibility to contribute towards this goal. A key focus for us over the coming months is to take care of the school environment. This includes keeping the school litter free, being environmentally aware and being respectful of how we take care of our school equipment and facilities. 
We enjoy praising students when they go above and beyond in with the contributions to school life through our community heroes. We encourage students to be involved with school groups such as the food council, likabehandlingsplan group, school council and house teams to support is in building a positive school community. 

Staff Changes
After Christmas Mr Rydberg will return to us after completing his teacher education. Ms Hoey-Printz and Ms Legersjö return from parental leave and we welcome a new teacher, Mr Harris who will take over from Ms Elliott whilst she is on her parental leave. Finally, Ms Sjölin is our new receptionist and administrator. We therefore say farewell to Ms Baker Ribohn, Ms Sisay and Ms Wahlström who  have all made significant contributions at IES Årsta and we thank them dearly for their hard work and commitment and we wish them well in their future career plans. 

Monthly Phone Call from Mentors
During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. As always we ask you to be available to take the call. If a mentor is not successful in getting in contact with you they will leave a message for you. 

If you have a child in the queue for grade 4/ 2020, we kindly ask you to send us an email with the child's name and social security number. This is to ensure that your child is going to get siblings ́priority in next year ́s queue. Please send the email to: lia.osterman.arsta@engelska.se Siblings ́priority is not a guarantee to a place.

Celebrating school activities
I would like to congratulate the school pingis teams for their successes in IES inter school competitions. Both junior and senior teams achieved excellent results and we look forward to more sports fixtures including basketball, handball and innebandy. House events are also being well attended and enjoyed by students. Recent activities include our Art exhibition, basketball and baking! Grade 9 students have had the opportunity to take part in aesthetics activities at Internationella Engelska Gymnasiet, and will be attending Gymnasium open houses as well as the Gymnasiemässan as they prepare for the next stages of their education next year.

Important Upcoming Events

Lucia 
When: Friday 13 December 

Choice Days
When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 16/17 December 2019
Junior Club: open as usual from 14.00

Last day of Autumn Term
When: Wednesday  18 December, 2019 (no breakfast or lunch, no Junior Club)

First Day of Spring Term
When: Wednesday 8 January, 2020

Development Talks
When: Thursday, 23 January, 2020
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When:
Friday 7 February, 2020

Sports Holiday
When:
Week 9

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Suzanne
Principal

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Först av allt vill jag tacka er för att ni deltog i ämneslärarkvällen vecka 46. Jag är glad att ni hade möjlighet att inte bara träffa lärarna, utan också att delta i föräldrakaféet och IGCSE-informationen från ämneslaget i engelska. Våra elever i årskurs 9 hade en framgångsrik kväll då de sålde kläder och fika till deras balkassa nästa år. Tack till PA och alla föräldrar som är involverade i att stödja eleverna med deras insamlingsaktiviteter.

Rättigheter och ansvar och Community Heroes
Medan vi fortsätter att arbeta för en trygg och positiv inlärningsmiljö har vi fortsatt att ha lärande samtal med elever för att hjälpa dem att förstå sitt ansvar att bidra till detta mål. Ett viktigt fokus för oss under de kommande månaderna är att ta hand om skolmiljön. Detta inkluderar att hålla skolan skräpfri, vara miljömedveten och respektera hur vi tar hand om vår skolutrustning och -anläggningar.
Vi tycker om att berömma eleverna när de går utöver och bidrar till skollivet genom våra community heroes. Vi uppmuntrar eleverna att vara involverade i skolgrupper såsom matrådet, likabehandlingsplan-gruppen, skolrådet och hus-grupperna för att stödja är att bygga en positiv skolmiljö.

Personalförändringar
Efter jul kommer Mr Rydberg tillbaka till oss efter avslutad lärarutbildning. Ms Hoey-Printz och Ms Legersjö kommer tillbaka från föräldraledighet och vi välkomnar en ny lärare, Mr Harris, som kommer att ta över från Ms Elliott medan hon är föräldraledig. Slutligen kommer Ms Sjölin bli vår nya receptionist och administratör. Därför säger vi farväl till Ms Baker Ribohn, Ms Sisay och Ms Wahlström som alla har gjort betydelsefulla insatser på IES Årsta och vi tackar dem mycket för deras hårda arbete och engagemang och vi önskar dem väl i deras framtida karriärplaner.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 49 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Som vanligt ber vi er att vara redo att besvara dessa samtal. Om en mentor inte får tag på dig kommer de att lämna ett meddelande till dig. Vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla ett starkt samarbete mellan hem och skola till elevernas fördel.

Om ni har barn som står i kö till årskurs 4/2020, maila oss gärna namn och personnummer för att säkerställa att eleven kommer att få syskonförtur i kön. Mailet ska skickas till: lia.osterman.arsta@engelska.se. Syskonförtur är ingen garanti för en plats. 

Fira skolaktiviteter
Jag vill gratulera skolpingis-grupperna för deras framgång i IES skoltävlingar. Både junior- och seniorlag uppnådde utmärkta resultat och vi ser fram emot fler idrottsturneringar inklusive basket, handboll och innebandy. Husevenemang är också välbesökta och omtyckta av eleverna. De senaste aktiviteterna inkluderar vår konstutställning, basket och bakning! Eleverna i årskurs 9 har haft möjlighet att delta i estetik aktiviteter på Internationella Engelska Gymnasiet, och kommer att delta i gymnasiets öppet hus och Gymnasiemässan då de förbereder sig för nästa steg i sin utbildning nästa år.

Viktiga kommande händelser

Lucia 
När: fredag 13 december

Choice-dagar
När:
måndag, tisdag, 8.30-14.30, 16-17 December 2019
Junior Club: öppet som vanligt från 14.00

Sista dagen på höstterminen
När: onsdag 18 december, 2019 (ingen frukost eller lunch, ingen Junior Club)

Första dagen på vårterminen
När:
onsdag 8 januari, 2020

Utvecklingssamtal
När:
torsdag 23 januari, 2020
Bokningar tillgängliga på Schoolsoft i januari. 

Vinter idrottsdag
När:
fredag 7 februari, 2020

Sportlov
När:
Vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Med vänlig hälsningar
Suzanne
Rektor

 

From the Principal

Principal Letter - November 2019

Dear Parents/Guardians, I would like to begin by expressing my gratitude to the Parents Association and all those who contributed to organising our second multicultural food festival. Our students enjoyed an array of food dishes from so many cultures and this event is such an important reminder of our rich diversity and is something we are proud of. Overall it has been a very busy part of the year for all of us at IESÅrsta! Students have taken part in school trips, we have welcomed a number of visiting speakers to work with different year groups in addition to the teaching and learning activities delivered by our teachers. Indeed, on the last day before höstlov, our student care team organised a day with the theme of health, safety and careers as a slightly different way to complete such a fulfilling and busy term. Our heads of house have also been working hard to promote extra activities for students to take part in. These included innebandy and escape room challenges which were both extremely well attended. The house system is also a way for us to promote student leadership, and it is encouraging to see so many students involved in organising activities as well as taking part. We have also completed the IGCSE exams for the first time and will be sharing information for the grade 8 students who wish to start the course after Christmas. Staff Changes After höstlov we will welcome our new Science teacher and mentor for 8A, Ms Ryan who will replace Ms Poole, and Ms Doreswamy will be staying with us as a Math teacher for grade 7 & 8 and mentor for 8D. In Junior Club, we also welcome Ms Afric who will be helping Ms Jansson and Ms Edman during their afternoon program. Parent Communication We value the open communication we share between home and school, and as such this term we will continue to provide newsletters from Heads of School in addition to my monthly update. On Wednesday 13th November (week 46) we will have our Subject Parent Evening. During this evening you have the opportunity to book short meetings with some of your child’s teachers, teachers may also request meetings with you. In addition, Ms Willars and Mr Connors will host a IGCSE English information for grade 8 parents for those interested in studying this course after Christmas, and the student care team will run their first “Parent Cafe” with a workshop on stress. During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. National Tests November is the start of the National Tests for students in grade 6 and 9. Teachers and students have been working hard to prepare for the oral examinations in Math, Swedish and English. The Autumn term therefore continues to be a time where students are focusing on learning and challenging themselves to do their best. As a reminder, all teachers provide a tutorial for students to attend for extra support, and the library is open until 16.00 each evening for silent study. Grade 9 Students in grade 9 are focusing on the next part of their education pathway, as they move towards choosing their preferred Gymnasium courses. Our SYV, Ms Hendry will continue to support students and parents with information and guidance, and will be taking the students to the Gymnasiemässan in Älvsjö on November 21st. You can also take your child independently. Gymnasiemassan is open from the 21st - 23rd November. Gymnasiets then host open evenings where you can have an insight into the programmes on offer. Important Upcoming Events Subject Parent Evening Wednesday 13th November 2019 Appointments available Wk 45 Lucia Performance (Times to be confirmed on schoolsoft) When: Friday, 13 December, 2019 School Finishes at 14.00 and No Junior Club Choice Days When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 16/17 December 2019 Junior Club: open as usual on the two choice days Last day of Autumn Term & Aesthetic Department Exhibition of Work When: Wednesday 18 December 2019 (no breakfast or lunch, no Junior Club) Grade 4&5: 8.15 - 9.30 Grade 6&7: 9.15-10.15 Grade 7&8: 10.00-11.15 First Day of Spring Term When: Wednesday 8 January, 2020 Development Talks When: Thursday, 23 January, 2020 Bookings Available on Schoolsoft in January The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. Kind Regards Suzanne Gavin Principal Kära föräldrar/förmyndare, Jag skulle vilja börja med att uttrycka min tacksamhet till föräldraföreningen och till alla dem som var med och bidrog till vår andra multikulturella matfestival. Våra elever uppskattade all mat som serverades från så många olika kulturer, samtidigt blir vi genom detta event påminda om den mångkultur vi har och som vi är väldigt stolta över. Överlag har det hänt väldigt mycket den här terminen för oss alla på IES Årsta! Eleverna har varit på utflykter, vi har haft gästtalare som arbetat med olika årskurser samt att våra lärare haft aktiviteter för lärande. Vårt elevvårdsteam organiserade även en aktivitet som behandlade hälsa, trygghet och karriär för att på ett annorlunda sätt avsluta en annars hektisk termin. Våra heads of house har även arbetat för att ta fram extra aktiviteter som eleverna kunnat ta del av. Några av dessa har varit innebandy och escape room utmaningar, båda var väldigt uppskattade och fullsatta. Hus-systemet är också ett sätt för eleverna att utveckla sina ledarförmågor och det är uppmuntrande att se att så många elever som är involverade i aktiviteterna. Slutgiltigen så har vi gjort IGCSE proven för första gången och de elever i årskurs 8 som är intresserade kommer att få mer information angående detta efter jullovet. Personalförändringar Efter höstlovet så kommer vi att välkomna vår nya science lärare och mentor för 8A, Ms Ryan. Ms Ryan kommer att ersätta Ms Poole. Ms Doreswamy kommer fortsatt att vara lärare i matematik för årskurs 7 & 8. I Junior Club kommer Ms Jansson och Ms Edman att få hjälp av Ms Afric under eftermiddagsprogrammet. Viktig information till föräldrar/vårdnadshavare Vi värdesätter en öppen kommunikation mellan hem och skola, därför kommer vi att fortsätta att förse er med nyhetsbrev från skolans ledning som ett tillägg till den månatliga uppdatering. På onsdag den 13 november (v.46) så kommer vi att ha våran Ämneslärarkväll. Under den här kvällen så kommer ni ha möjlighet att boka kortare möten med några av era barns ämneslärare. Lärare kommer även att ha möjlighet att boka möten med er. Dessutom kommer Ms. Willars och Mr. Connors att förse årskurs 8 föräldrar med information angående IGCSE-proven för de som är intresserade att delta efter jullovet. Slutgiltigen kommer vårt elevvårdsteam hålla i ett café där temat kommer att vara stresshantering. Under v.49 kan ni förvänta er samtal från mentorer för en uppdatering angående hur det går för era barn i skolan. Nationella proven De nationella proven kommer att hållas under november för elever i årskurs 6 och 9. Elever och lärare har arbetat hårt med förberedelserna inför de muntliga delarna i matematik, svenska och engelska. Höstterminen kommer därmed fortsättningsvis att vara en tid då elever fokuserar på lärande och att utmana sig själva till att göra sitt absolut bästa. Som en påminnelse så kommer alla lärare att förse elever med tutorials för extra stöd och biblioteket är öppet till och med 16. Årskurs 9 Elever i årskurs 9 kommer att fokusera på nästa del av deras utbildningsväg då dem närmar sig valet av skola inför gymnasiet. Vår SYV Ms Hendry kommer att fortsätta stötta eleverna och föräldrar med information och vägledning. Ms Hendry kommer att ta med elever till gymnasiemässan i Älvsjö den 21 november, det går även bra som förälder att ta med sitt barn själv. Gymnasiemässan håller öppet den 21 - 23 november. Gymnasier har därefter kvällar där dem håller öppet för information angående de program som de tillhandahåller. Viktiga kommande händelser Ämneslärarkväll onsdag den 13 november 2019 Mötesbokning tillgängliga från och med v. 45 Luciaföreställning (Tider kommer att meddelas på schoolsoft) När: fredag 13 december 2019 Skolan avslutas klockan 14:00 och det är ingen Junior Club Choice Days När: måndag, tisdag 8:30-14:30 16 & 17 december 2019 Junior Club: Öppet som vanligt. Sista dagen för höstterminen och utställning av ämneslaget slöjd/bild/HKK När: onsdag 18 december 2019 (ingen frukost eller lunch, ingen Junior Club) Första dagen på vårterminen När: onsdag 8 januari 2020 Utvecklingssamtal När: torsdag 23 januari 2020 Bokningar tillgängliga på Schoolsoft under januari Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”. Vänliga hälsningar Suzanne Gavin Rektor

Pages